Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand 
 2. IOAW 
 3. IOAZ 
 4. WIJ 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2012nieuwe regeling

22-09-2009

30 september 2009 / Ter Apeler Courant

ZA.10-8255

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2007, en 10 september 2009, no. 9 Afdeling Samenleving Z.09-26/D.09-35,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening voor oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

besluit :

vast te stellen de volgende “Handhavingsverordening Wwb en WIJ”.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) ende Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. Deze verordening verstaat onder:

Artikel 2 – Controle

 • 1.

  Het College voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering, en inkomensvoorziening te controleren, bij de aanvraag, gedurende de uitkering en bij beëindiging.

 • 2.

  Het College stelt nadere regels met betrekking tot de onderzoeken genoemd in lid 1.

Artikel 3 – Terugvordering

Artikel 4 – Verhaal

Artikel 5 – Invordering en kwijtschelding

Het College stelt nadere regels op het punt van invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

 • 2.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de deze verordening, vervalt de "Handhavingsverordening gemeente Vlagtwedde 2004".

Artikel 8 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Handhavingverordening Wwb en WIJ ”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2007 en gewijzigd op 22 september 2009

De raad voornoemd,

L. Kompier, F. Wilts

voorzitter, griffier