Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN VOOR STANDPLAATSEN OP DE WEEKMARKTEN TE TER APEL EN VLAGTWEDDE 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN VOOR STANDPLAATSEN OP DE WEEKMARKTEN TE TER APEL EN VLAGTWEDDE 2012
CiteertitelVerordening marktgelden weekmarkten Ter Apel en Vlagtwedde 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend.

13-12-2011

-

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN VOOR STANDPLAATSEN OP DE WEEKMARKTEN TE TER APEL EN VLAGTWEDDE 2012

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN VOOR STANDPLAATSEN OP DE WEEKMARKTEN TE TER APEL EN VLAGTWEDDE 2012

Artikel 1 Belastbaar feit

Er worden in deze gemeente, onder de naam marktgelden, rechten geheven voor het innemen van standplaatsen op het marktterrein of andere door burgemeester en wethouders aangewezen openbare plaatsen ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen.

Artikel 2 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die een in artikel 1 bedoelde standplaats inneemt of, bij gebreke van deze, van degene, die in zijn plaats optreedt.

Artikel 3 - Belastingtarief

De rechten bedragen voor het innemen van een standplaats per dag of een gedeelte daarvan

€ 0,87 per strekkende meter met een minimum van € 3,50.

Artikel 4

De rechten, bedoeld in artikel 3, worden berekend naar de totale ingenomen frontbreedte, daaronder begrepen de plaats voor kisten, karren of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld, waarbij een gedeelte van een meter voor een gehele meter wordt gerekend.

Artikel 5-Wijze van heffing

1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

2. Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

3. Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 6 – Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten bedoeld in artikel 3, voor zover het betreft een vaste standplaats, over een kalenderkwartaal vooruit betaald worden op het tijdstip, waarop de standplaats wordt ingenomen.

2. De rechten bedoeld in artikel 3 worden, voor zover het geen vaste standplaats betreft, verschuldigd op het tijdstip, waarop de standplaats wordt ingenomen.

3. Het is verboden, hetgeen ten verkoop wordt aangeboden, van de markt weg te voeren zolang de verschuldigde rechten niet zijn betaald.

4. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde.

Artikel 7 – machtiging tot overdracht van bevoegdheden

1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijke toestemming met betrekking tot het verdagen van de uitspraak op het bezwaarschrift voor ten hoogste een jaar.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer gemeenteambtenaren aanwijzen, die in hun plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van rechten.

Artikel 8 – Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47,49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen(stb.1959,301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990(stb. 221), dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

1. De "Verordening marktgelden weekmarkten Ter Apel en Vlagtwedde 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2010, no. 9, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de

bekendmaking.

3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden weekmarkten Ter Apel en Vlagtwedde 2012”.