Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012

20-12-2011

Ter Apeler Courant 4 januari 2012

ZA.11-14065/DB.11-207

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 november 2011 afdeling Samenleving,

Gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb) én artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening ouderen en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz),

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  wet: de Wwb, Ioaw/Ioaz;

 • 2.

  de gemeente: de gemeente Vlagtwedde;

 • 3.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;

 • 4.

  belanghebbenden: personen die een uitkering ingevolge de wet ontvangen, alsmede personen die een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Anw ontvangen, niet-uitkeringsgerechtigden voor wiens arbeidsinschakeling het college verantwoordelijk is, minima en personen die gesubsidieerde arbeid verrichten;

 • 5.

  voorzitter: de wethouder van de gemeente Vlagtwedde onder wiens portefeuille de wet valt of diens vertegenwoordiger;

 • 6.

  de cliëntenraad: de cliëntenraad op het gebied van Sociale Zaken

 • 7.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde

Artikel 2 Instellen en in stand houden cliëntenraad

Het college bevordert het instellen en in stand houden van de cliëntenraad.

Artikel 3 Leden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit belanghebbenden voor zoveel mogelijk verdeeld over de volgende doelgroepen:

  • - jongeren tot 27 jaar; - eenoudergezinnen; - gezinnen; - ouderen (alleenstaanden en gezinnen ouder dan 50 jaar); - ANW-ers;

  • - NUG-ers;

  • - personen die gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het ledenaantal van de cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad hebben zitting op persoonlijke titel of vertegenwoordigen (een gedeelte van) de doelgroep.

 • 4.

  De wethouder van de gemeente zit de vergaderingen voor of wijst iemand hiervoor aan.

 • 5.

  De voorzitter is geen lid van de cliëntenraad.

Artikel 4 Benoeming van de leden

 • 1.

  Het college benoemt de leden van de cliëntenraad.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 3.

  De leden zijn in beginsel niet herbenoembaar.

 • 4.

  Nieuwe leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad.

 • 5.

  De cliëntenraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt indien het lid geen belanghebbende meer is of de doelgroep niet langer vertegenwoordigd.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, tweede lid is verlopen.

 • 4.

  De cliëntenraad is verantwoordelijk voor een tijdige voordracht van nieuwe leden van de cliëntenraad.

Artikel 6 Periodiciteit van de vergaderingen

 • 1.

  De reguliere vergaderingen van de cliëntenraad vinden éénmaal per kwartaal plaats op een in gezamenlijk overleg vast te stellen plaats en tijd.

 • 2.

  Op verzoek van een meerderheid van de leden van de cliëntenraad, kan in overleg met de voorzitter, tussentijds een vergadering plaatsvinden.

 • 3.

  Een vergadering als bedoeld in het eerste lid wordt minimaal 4 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 4.

  Een vergadering als bedoeld in het tweede lid wordt minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 5.

  Op verzoek van de leden van de cliëntenraad kan een ambtenaar de vergadering bijwonen en gehoord worden ter toelichting van het beleid.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt aan de cliëntenraad middelen ter beschikking voor de volgende activiteiten:

  • a.

   onkosten van het panel en de leden van het panel te weten: gemaakte reiskosten of kinderopvang;

  • b.

   vergoeding voor deskundigheidsbevordering, dit ter beoordeling aan de voorzitter van de cliëntenraad;

 • 2.

  Het college geeft de cliëntenraad toestemming gebruik te maken van de volgende faciliteiten van het gemeentehuis:

  • a.

   kopieerapparaat;

  • b.

   postverwerking;

  • c.

   vergaderruimte;

  • d.

   op verzoek overige faciliteiten, dit ter beoordeling aan de voorzitter van de cliëntenraad.

Artikel 8 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris.

 • 2.

  De ambtelijke secretaris ondersteunt de cliëntenraad bij het zorgdragen voor de:

  • a.

   uitnodiging voor de vergadering conform artikel 6, derde en vierde lid;

  • b.

   vaststelling en verzending van de agenda overeenkomstig de aangedragen voorstellen conform artikel 9;

  • c.

   informatievoorziening ten behoeve van de leden en de voorzitter van de cliëntenraad; en

  • d.

   reservering van de vergaderruimte, indien de vergadering in het gemeentehuis plaatsvindt.

  • e.

   verslaglegging (samenvatting) van de vergaderingen.

Artikel 9 Agendering

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad, alsmede de voorzitter, kunnen tot twee weken voor de termijnen als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 2.

  Indiening geschiedt schriftelijk bij de ambtelijke secretaris van de cliëntenraad.

 • 3.

  De agendering beperkt zich tot de in artikel 10 genoemde onderwerpen.

Artikel 10 Taken cliëntenpanel

 • 1.

  De cliëntenraad kan het college gevraagd of ongevraagd adviseren met betrekking tot de uitvoering van de wet, voorgenomen beleid en wijzigingen van bestaand beleid.

 • 2.

  De adviezen van de cliëntenraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de cliëntenraad.

 • 3.

  Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 4.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele zaken of klachten van cliënten.

 • 5.

  De vergaderingen van de cliëntenraad zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  De cliëntenraad verantwoordt jaarlijks in een verslag aan het college en de raad over de werkzaamheden dat hij heeft verricht.

 • 2.

  Het jaarverslag dient door de cliëntenraad binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan het college te worden aangeboden.

 • 3.

  De ambtelijke secretaris ondersteunt de cliëntenraad bij het maken van het jaarverslag.

Artikel 12 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de deze verordening, vervalt de "Verordening cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde".

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde 2012’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2011.

De raad voornoemd,

L.A.M. Kompier, K. Willems

voorzitter, griffier