Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Archiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013
CiteertitelArchiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-201324-10-201325-01-2018nieuwe regeling

24-09-2013

-

DECOS

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de

 • wet,

  voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester

 • en

  wethouders aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerder: degene die ingevolge 0 is belast met het beheer van dearchiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijnovergebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • e.

  beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te

 • wijzen

  organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de documentaire informatievoorziening;

 • f.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden

 • kunnen

  worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen,bewaard, geordend en geraadpleegd.

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet alsmede voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag van de zorg voor het archief en de informatiehuishouding.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

De ‘Archiefverordening gemeente Vlagtwedde 2008’ wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de ‘Archiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013’ ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Archiefverordening gemeente Vlagtwedde 2013’.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 24 september 2013.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompier, de heer H. Kastermans

voorzitter griffier