Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2016.
CiteertitelLegesverordening gemeente Vlagtwedde2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b
 2. Paspoortwet, art. 2, tweede lid,
 3. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2018Onbekend.

17-12-2015

gmb-2015-129919

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2016.

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d., no.ZA.15-35587/DV.15-544, afdeling M&A;

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d., no., afdeling M&A;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011,440); gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2016.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag" :

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week" :

  een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand" :

  het tijdvak dat loopt van ne-dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar" :

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar" :

  de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen/lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij.

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

  (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 - Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ´Legesverordening gemeente Vlagtwedde 2015´, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2014, no.10, zoals nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ´Legesverordening gemeente Vlagtwedde2015´.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2015.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompier,

voorzitter

de heer H.Kastermans,

griffier

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016

 

Tarief 2016

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met plechtigheid) op het gemeentehuis:

 

1.1.1.1

op de werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

€ 177,65

1.1.1.2

op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgerlijke Stand bepalende uren

€ 416,15

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (met plechtigheid) in het Museum Klooster te Ter Apel, Kerkje Opwaarts te Sellingerbeetse, Herberg Sellingen te Sellingen.

 

1.1.2.1

op werkdagen

€ 548,15

1.1.2.2

op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgelijke Stand bepalende uren

€ 644,55

1.1.2.4

op zaterdag

€ 644,55

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.2.1

op werkdagen

€ 177,65

1.1.2.2

op andere tijden en/of dagen als vermeld in het Reglement Burgelijke Stand bepalende uren

€ 416,15

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van een onderzoek naar de geschiktheid van een bijzondere locatie als bedoeld in artikel 4, laatste volzin van het reglement burgerlijke stand gemeente Vlagtwedde 2007, voor de éénmalige voltrekking van een huwelijk of de éénmalige registratie van een partnerschap

€ 234,95

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een bijzondere locatie, als hiervoor bedoeld:

 

1.1.4.1

op werkdagen

548,15

1.1.4.2

op zaterdag

€ 644,55

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering of duplicaat hiervan

€ 30,45

1.1.5.2

een gekalligrafeerd huwelijksboekje, partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan

€ 35,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

het tarief voor het verstrekken van een getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per getuige

€ 22,30

1.1.6.2

het tarief voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

maximaal tarief

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,65

1.1.8

Het tarief om inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers bedraagt:

maximaal tarief

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.10

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgelijke Wetboek

€ 12,80

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

max. tarief

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

max. tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

max. tarief

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

max. tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

 

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

max. tarief

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

max. tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

max. tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

max. tarief

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

max. tarief

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

max. tarief

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.3.1.1

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

max tarief

1.3.1.2

verstrekken van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist

max. tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

max.tarief

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,65

 

De rechten bedoeld onder 1.4.2.1 zijn voor de helft verschuldigd indien de verstrekking geschiedt ten behoeve van de zgn. vrije derden als bedoeld in artikel 6 van de “ Verordening basisregistratie personen”

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het maken van een eenmalige selectie voor 100 verstrekkingen of een gedeelte daarvan, waarbij rekening dient te worden gehouden dat bij een gedeeltelijke verstrekking het meest gunstige tarief in rekening wordt gebracht

€ 34,90

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.4.1

een uitdraai van één persoonslijst

€ 7,65

1.4.4.2

een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,65

1.4.4.3

een afschrift uit de basisregistratie personen.

€ 7,65

1.4.4.4

De bijdrage die op grond van artikel 17 van het Besluit BRP ten hoogste in rekening kan worden gebracht (zgn. Postkamertarief)

maximaal tarief

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,65

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 3,85

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,30

 

met een maximum per bericht van

€ 4,75

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 48,70

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 64,95

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 65,00

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,75

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 69,40

1.7.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 112,30

1.7.1.3

een exemplaar van de begroting met beheerstoelichting van een gemeentelijk(e) bedrijf of dienst

€ 29,00

1.7.1.4

een exemplaar van de rekening van een gemeentelijk(e) bedrijf of dienst

€ 29,00

1.7.1.5

een exemplaar van een ontwerp-begroting van een gemeenschappelijke regeling, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde

€ 1,45

1.7.1.6

een uittreksel uit de onder 1.7.1.1. bedoelde stukken, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde

€ 1,45

1.7.1.7

een exemplaar van de kadernota

€ 29,00

1.7.1.8

een exemplaar van een bestuursrapportage

€ 29,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

1.7.2.1

een bouwverordening, bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet

€ 81,05

1.7.2.1.1

aanvullingen op de onder 1.7.2.1 genoemde verordening per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde

€ 1,45

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een exemplaar van de agenda en het raadsverslag, voor zover voorradig

€ 2,70

1.7.3.1.2

de aan de raad gedane voorstellen, per vergadering, voor zover voorradig en voor zover voor publicatie vatbaar

€ 5,25

1.7.3.1.3

een enkel exemplaar van de agenda en het verslag van alle openbare raadscommissies, voor zover voorradig

€ 2,80

7.3.2.

ter zake van het afsluiten van een abonnement:

 

1.7.3.2.1

op de agenda’s voor en de verslagen van de raadsvergaderingen, per kalenderjaar

€ 26,90

1.7.3.2.2

op de aan de raad gedane voorstellen, voor zover voor publicatie vatbaar, per kalenderjaar

€ 39,85

1.7.3.2.3

op de agenda's voor en de verslagen van alle openbare raadscommissies, per kalenderjaar

€ 16,05

1.7.4

Indien de stukken, vermeld onder 1.7.3.1.1 tot en met 1.7.3.2.3, van het gemeentehuis worden afgehaald, bedragen de leges respectievelijk: € 1,50 € 3,30; € 1,40; € 10,35; € 12,30 en € 6,45

 

1.7.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.2

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 46,85

1.7.5.3

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.5.2. genoemde verordening, voor zover niet anders bepaald, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde

€ 1,45

1.7.5.4

aanvullingen van de onder 1.7.5.1 en 1.7.5.2. bedoelde verordening, per bladzijde

€ 1,45

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988, per bladzijde

€ 5,60

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

de basisregistratie adressen of de basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

n.v.t

 

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 5,90

 

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 5,90

 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

n.v.t

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

maximaal tarief

1.9.2

ter verkrijging van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

€ 7,65

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,65

1.9.4

tot afgifte van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 7,65

1.9.5

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 7,65

1.9.6

ter verkrijging van een niet in deze tarieventabel genoemde verklaring of stuk in het bijzonder belang van de aanvrager opgemaakt

€ 7,65

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,65

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van afschriften van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan:

0.90

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.3.1

tot het ter inzage verstrekken van stukken uit een in een archiefbewaarplaats, bedoeld in de Archiefwet 1995, berustende bouwvergunning, indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verzocht, per bouwvergunning

€ 5,60

1.10.3.2

tot het verstrekken van opgaven van verleende bouwvergunningen:

 

1.10.3.2.1

per maand

€ 13,75

1.10.3.2.2

per 3 maanden

€ 27,45

1.10.3.2.3

per 6 maanden

€ 45,85

1.10.3.2.4

per jaar

€ 70,05

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.4.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4

€ 0,55

1.10.4.2

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3

€ 1,15

1.10.4.3

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,40

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen en ventvergunningen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vent- of standplaatsvergunning:

 

1.14.1

geldig voor één dag

€ 3,55

1.14.2

geldig voor een week of een gedeelte daarvan

€ 8,10

1.14.3

geldig voor een kalendermaand of een gedeelte daarvan

€ 24,90

1.14.4

geldig voor een kwartaal of een gedeelte daarvan

€ 49,35

1.14.5

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

€ 74,75

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een standplaatsvergunning, c.q. plaatsing of handhaving op de wachtlijst van de weekmarkt te Ter Apel of te Vlagtwedde

€ 16,55

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing of handhaving op de wachtlijst voor vent- en standplaatsvergunningen

€ 16,55

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 9,90

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 9,90

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 9,90

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

maximaal tarief

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

maximaal tarief

 

en voor iedere volgende speelautomaat

maximaal tarief

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

maximaal tarief

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

maximaal tarief

 

en voor de tweede kansspelautomaat

maximaal tarief

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 3,75

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 3,75

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 254,50

1.18.2

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerder openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 160,00

1.18.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken”.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,45

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,00

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina:

€ 0,65

1.20.1.2

tot het verkrijgen van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in 1.20.1.1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover deze stukken elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie daarvan, tot 10.000 cm²,

€ 5,95

1.20.1.3

vermeerderd met

€ 2,40

1.20.1.4

voor elke 1.000 cm² of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van 10.000 cm² wordt overschreden.

 

1.20.1.5

tot afgifte van een beschikking op een aanvraag, van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling zijn genoemd: per beschikking

€ 19,55

1.20.1.6

tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van een (gemeentelijk) (huis)nummerbordje aan een object, waarvan burgemeester en wethouders hebben besloten dat de toekenning ervan niet als noodzakelijk wordt beschouwd

€ 70,05

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische weg op of aan de openbare weg:

 

1.20.3.1

voor een vergunning geldig voor één dag

€ 3,55

1.20.3.2

voor een vergunning geldig voor langer dan één dag, doch niet langer dan een week

€ 5,60

1.20.3.3

voor een vergunning met een geldigheidsduur van vier weken

€ 12,40

1.20.3.4

voor een vergunning met een geldigheidsduur van 13 weken

€ 20,70

1.20.3.5

voor een vergunning met een geldigheidsduur van één jaar

€ 49,00

1.20.4

Indien een stuk, vergunning, beschikking en dergelijke, bedoeld in deze tarieventabel, per post moet worden gezonden, c.q. gefaxed moet worden naar de aanvrager, dan wel naar degene te wiens behoeve de dienst is aangevraagd, wordt het tarief, behoudens de tarieven vermeld onder 2.3, 2.3.2, 3.3, 4.2.2, 4.4.2 en 15.10, verhoogd met een bedrag van

€ 1,50

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1.

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken envan technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2.

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, tenzij tijdens het vergunningproces wordt geconstateerd dat het aangevraagde vergunninvrij is: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

€ 90,45

vermeerderd met:

2,00%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 492,45

vermeerderd met:

1,80%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 1.246,20

vermeerderd met:

1,65%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 1.188,25

vermeerderd met:

1,35%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 1.188,25

vermeerderd met:

1,35%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 1.188,25

vermeerderd met:

1,35%

van de bouwkosten, met een maximum van:

 

 

 

 

2.3.2

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.370,55

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

21,30%

 

onverminderd van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Indien de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit bedraagt tarief het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,35%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 100,50

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 327,60

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 327,60

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.404,75

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 327,60

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.404,75

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.404,75

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.404,75

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.404,75

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 327,60

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 327,60

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.404,75

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 327,60

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.404,75

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.404,75

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.404,75

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.404,75

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,10

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening Vlagtwedde 1994 aangewezen monument, waarvoor op grond, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 113,60

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 74,10

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 113,60

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 113,60

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 113,60

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 113,60

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,10

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 53,30

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 31,15

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 74,10

2.3.11.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 74,10

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 74,10

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 74,10

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 74,10

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,10

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 74,10

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 74,10

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.404,75

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.404,75

 

 

 

Paragraaf 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Paragraaf 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Paragraaf 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 74,10

 

 

 

Paragraaf 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 74,10

 

 

 

Paragraaf 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.865,85

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 895,95

 

 

 

Paragraaf 9

Sloopmelding

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in <artikel 8.2.1 van de Bouwverordening>

 

 

 

 

Paragraaf 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 74,10

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 152,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 17,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Vlagtwedde 2009 (terrasexploitatie bij Horecabedrijf)

€ 58,75

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene plaatselijke verordening> (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

2.2

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

n.v.t.

2.2.1

een herdenkingsplechtigheid

n.v.t.

2.2.2

een braderie

n.v.t.

2.2.3

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

n.v.t.

2.2.4

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

n.v.t.

2.2.5

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in <artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

n.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf

€ 697,20

3.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in het eerste lid

€ 179,50

3.3.1.2

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt -indien daartoe binnen 8 weken na het onherroepelijk worden van het weigeringsbesluit een aanvraag wordt ingediend- teruggaaf van 50% van de lid 1 en 2 bedoeld leges verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geleidebiljet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, ingevolge de Wet Gevaarlijke Stoffen

€ 8,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

 

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 72,10