Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2017
CiteertitelVerordening forensenbelasting Gemeente Vlagtwedde 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201601-01-2019Nieuwe regeling

17-12-2015

gmb-2015-129913

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2017

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.      , no.ZA.15-35587/DV.15-537[DecosDocument.Kenmerk] , afdeling M&A;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2017

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 - Belastingplicht en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 – Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 - Maatstaf van heffingen

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen, zoals die voor het belastingobject, waarvan de woning deel uitmaakt, voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelasting is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar de waarde.

 • 3.

  De vaststelling van de waarde geschiedt overeenkomstig de regels voor de in de artikelen 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet bedoelde belastingen.

Artikel 5 - Belastingtarief

De belasting bedraagt bij een WOZ- waarde van

minder dan € 70.000,

€ 215,95

€ 70.000,-- of meer

€ 273,78

Artikel 6 - Belastingiaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 - Wiize van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 - Kwijtschelding

Kwijtschelding van de in artikel 2 bedoelde belasting wordt niet verleend.

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening forensenbelasting gemeente Vlagtwedde 2016' vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2014 nr. 17 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ´Verordening forensenbelasting Gemeente Vlagtwedde 201.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2015.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M.Kompier,

voorzitter

de heer H.Kostermans

griffier