Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van dit besluit is bij benadering vastgesteld.

Dit besluit is overeenkomstig artikel 52 Gemeentewet ter kennisname gebracht van de raad in zijn vergadering van 8 april 2003, No. 20

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2003nieuwe regeling

12-03-2003

-

Besluit BW, 12-03-2003, No. 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen het volgende:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1 – Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 - Dag en plaats van de vergadering

 • 1.

  Het college vergadert in de regel wekelijks op dinsdagmorgen vanaf 09.00 uur en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 - Voorbereiding stukken

 • 1.

  Voorstellen/rapporten aan het college - voor zover niet gemandateerd - worden (dagelijks) ingeleverd bij het secretariaat van het college.

 • 2.

  Bij de advisering dient gebruik te worden gemaakt van een door het college vastgesteld adviesformulier.

 • 3.

  Van het gebruik van het onder 2 bedoelde adviesformulier kan worden afgeweken, wanneer:

  • a.

   het uitnodigingen betreffen;

  • b.

   het advies slechts uit enige woorden bestaat (conform verzoek, voor kennisgeving aannemen e.d.);

  • c.

   de secretaris daartoe toestemming heeft verleend.

 • Bij

  de onder a. en b. bedoelde zaken wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld stempel, dat op het originele stuk wordt geplaatst.

Artikel 4 – Roulatie stukken

 • 1.

  Het secretariaat draagt zorg voor de roulatie van de stukken in de onderstaande volgorde:

  • a.

   de secretaris;

  • b.

   de leden van het college.

 • 2.

  Na circulatie gaan de stukken terug naar het secretariaat. Het secretariaat selecteert de stukken naar:

  • a.

   stukken, waarbij de leden van het college en de secretaris “conform advies” hebben geparafeerd (akkoordstukken);

  • b.

   stukken, waarop één of meerdere leden van het college en/of de secretaris door middel van het plaatsen van een paraaf te kennen heeft gegeven het stuk te willen bespreken (bespreekstukken).

 • 3.

  Met uitzondering van die besluiten waaruit in het algemeen geen gevolgen kunnen voortvloeien (bijvoorbeeld eenvoudige stukken ter kennisneming), worden de akkoordbesluiten op een besluitenlijst geplaatst, die (zo mogelijk) in de eerstvolgende collegevergadering wordt vastgesteld.

Artikel 5 – Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt, als regel 24 uur van tevoren, door of vanwege de secretaris aan de leden van het college een agenda van de te behandelen stukken (bespreekstukken) toegezonden. De sectorhoofden wordt een exemplaar van de agenda ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De agenda en de in de vergadering te behandelen stukken liggen ter inzage voor de leden van het college, de secretaris en de sectorhoofden.

 • 3.

  Stukken, welke niet voor de leden ter inzage zijn gelegd, worden niet behandeld wanneer een lid tegen behandeling bezwaar heeft.

 • 4.

  Behalve de voorzitter hebben ook de wethouders en de secretaris de bevoegdheid punten aan de agenda toe te voegen. Indien de agenda reeds is opgesteld, dient de wethouder c.q. de secretaris dit voor de vergadering te melden bij de voorzitter. Ter vergadering wordt een beslissing genomen of dit punt in diezelfde vergadering of een volgende vergadering wordt behandeld.

Artikel 6 – Beraadslagingen/ besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris houdt (voor zover nodig) aantekening van de beraadslagingen en maakt na afloop van de vergadering een besluitenlijst op van de besproken stukken.

 • 2.

  Deze besluitenlijst bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de stukken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een beknopte formulering van de door het college genomen besluiten.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt (zo mogelijk) in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 7 – Bekendmaking besluitenlijsten

 • 1.

  De leden van het college, de secretaris, de sectorhoofden en de afdelingshoofden ontvangen een exemplaar van de besluitenlijsten (akkoord- en bespreekstukken).

 • 2.

  De leden van de gemeenteraad worden middels het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de vastgestelde besluitenlijsten (akkoord- en bespreekstukken) in kennis gesteld.

 • 3.

  Behalve het onderscheid tussen akkoord- en bespreekstukken, wordt tevens onderscheid gemaakt tussen besluiten, welke openbaar en welke niet- openbaar zijn. Hierbij worden de bepalingen van de Gemeentewet en de “Wet openbaarheid van bestuur” in acht genomen. Na vaststelling van de besluitenlijsten worden de besluiten, welke zich voor openbaarheid lenen- op nader te bepalen wijze- voor een ieder bekend gemaakt.

Artikel 8 – Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 9 - Openbare vergaderingen

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking vanaf de dag waarop het is vastgesteld.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het op 16 augustus 1994 vastgestelde reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2003.

, burgemeester, secretaris