Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening routering gevaarlijke stoffen 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening routering gevaarlijke stoffen 1994
CiteertitelVerordening routering gevaarlijke stoffen 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerking treden is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet vervoer gevaarlijke stoffen, art. 18 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-199431-12-1994nieuwe regeling

11-04-1994

-

940300268

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening routering gevaarlijke stoffen 1994

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 1994, no. 940300268, S.;

gelet op de Algemenewetbestuursrecht en de Gemeentewet en het Reglementgevaarlijke stoffen;

mede gelet op de randnummers10.501a-NE en10.407-NE van bijlageI (V.L.G.) van het Reglement gevaarlijke stoffen en de Gemeentewet;

besluit:

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij ter openbare kennis te brengen besluit wegen of weggedeelten aanwijzen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in randnummer 10.501a-NE van bijlage I (VLG) van het Reglement gevaarlijke stoffen [ vervangen door Besluit vervoer gevaarlijke stoffen]. Alvorens tot deze aanwijzing over te gaan plegen burgemeester en wethouders ter zake overleg met het college van gedeputeerde staten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders doen van hun besluiten tot bedoelde aanwijzing mededeling aan:

  • a.

   de directeur-generaal van het Ministerie van verkeer en waterstaat;

  • b.

   de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat;

  • c.

   de commandant van het korps controleurs gevaarlijke stoffen;

  • d.

   de Algemene verladers- en eigen vervoerdersorganisatie (EVO), en de Commissie van overleg voor het goederenvervoer (COG);

  • e.

   het college van Gedeputeerde Staten van Groningen;

  • f.

   de daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen in de gemeente.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders worden aangewezen als het in randnummer 10.501a-NE, tweede lid van bijlage I (VLG) van het Reglement gevaarlijke stoffen [vervangen door Besluit vervoer gevaarlijke stoffen], bedoelde bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van ontheffingen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders bevorderen de plaatsing van het routebord gevaarlijke stoffen, model K14 van bijlage I van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990".

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken bij openbare kennisgeving bekend, waaraan aanvragen voor het verkrijgen van ontheffingen, als bedoeld in randnummer 10.501a-NE, tweede lid, van bijlage I (VLG) van het Reglement gevaarlijke stoffen [vervangen door Besluit vervoer gevaarlijke stoffen ], dienen te worden gericht.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders worden aangewezen als het in randnummer 10.407-NE, eerste lid, van bijlage I (VLG) van het Reglement gevaarlijke stoffen [ vervangen door Besluit vervoer gevaarlijke stoffen], bedoelde bestuursorgaan, wier toestemming wordt vereist voor het laden en lossen van bepaalde in dat randnummer nader genoemde gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom, en die dient te worden ingelicht bij het laden en lossen van dergelijke stoffen buiten de bebouwde kom

 • 3.

  Burgemeester en wethouders maken bij openbare kennisgeving bekend, waaraan aanvragen voor het verkrijgen van de toestemming, als bedoeld in randnummer 10.407-NE, eerste lid, sub a, van bijlage I (VLG) van het Reglement gevaarlijke stoffen [Besluit vervoer gevaarlijke stoffen], dienen te worden gericht, alsmede de meldingen, als bedoeld in randnummer 10.407-NE, eerste lid, sub b.

Artikel 3

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening routering gevaarlijke stoffen Vlagtwedde 1994".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de voorgaande verordening, vastgesteld door de raad op 11 september 1979, sedertdien gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

d.d. 11 april 1994.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.