Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47 
 2. Wet Investeren in Jongeren, art. 12 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2012aanhef en artikel 1

22-09-2009

Ter Apeler Courant, 30-09-2009

ZA.10-8255/D.09-29
01-01-200801-10-2009nieuwe regeling

11-12-2007

-

200701831

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 november 2007, no. 200701831, afdeling Samenleving;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Investeren in Jongeren , art. 12 (WIJ),

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  wet:

 • 2.

  de gemeente:

 • de gemeente Vlagtwedde.

 • 3.

  het college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde.

 • 4.

  belanghebbenden:

 • personen die een uitkering ingevolge de wet ontvangen, alsmede personen die een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Anw ontvangen, niet-uitkeringsgerechtigden voor wiens arbeidsinschakeling het college verantwoordelijk is, minima en personen die gesubsidieerde arbeid verrichten en personen die vallen onder de doelgroep van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

 • 5.

  voorzitter:

 • de wethouder van de gemeente Vlagtwedde onder wiens portefeuille de wet valt of diens vertegenwoordiger.

 • 6.

  de raad:

 • de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde

Artikel 2 Instellen en in stand houden cliëntenpanel

Het college bevordert het instellen en in stand houden van het cliëntenpanel.

Artikel 3 Leden van het cliëntenpanel

 • 1.

  Het cliëntenpanel bestaat uit belanghebbenden voor zoveel mogelijk verdeeld over de volgende doelgroepen:

  • -

   jongeren tot 30 jaar;

  • -

   eenoudergezinnen;

  • -

   gezinnen;

  • -

   ouderen (alleenstaanden en gezinnen ouder dan 50 jaar).

  • -

   ANW-ers

  • -

   NUG-ers

  • -

   personen die gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het ledenaantal van het cliëntenpanel bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

 • 3.

  De leden van het cliëntenpanel hebben zitting op persoonlijke titel of vertegenwoordigen (een gedeelte van) de doelgroep.

 • 4.

  De wethouder van de gemeente zit de vergaderingen voor of wijst iemand hiervoor aan.

 • 5.

  De voorzitter is geen lid van het cliëntenpanel.

Artikel 4 Benoeming van de leden

 • 1.

  Het college benoemt de leden van het cliëntenpanel.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 3.

  De leden zijn in beginsel niet herbenoembaar.

 • 4.

  Nieuwe leden van het cliëntenpanel worden benoemd door het college op voordracht van het cliëntenpanel.

 • 5.

  Het cliëntenpanel is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van het cliëntenpanel eindigt indien het lid geen belanghebbende meer is.

 • 2.

  Het lidmaatschap van het cliëntenpanel eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het cliëntenpanel eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, tweede lid is verlopen.

 • 4.

  Het cliëntenpanel is verantwoordelijk voor een tijdige voordracht van nieuwe leden van het cliëntenpanel.

Artikel 6 Periodiciteit van de vergaderingen

 • 1.

  De reguliere vergaderingen van het cliëntenpanel vinden éénmaal per kwartaal plaats op een in gezamenlijk overleg vast te stellen plaats en tijd.

 • 2.

  Op verzoek van een meerderheid van de leden van het cliëntenpanel, kan in overleg met de voorzitter, tussentijds een vergadering plaatsvinden.

 • 3.

  Een vergadering als bedoeld in het eerste lid wordt minimaal 4 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 4.

  Een vergadering als bedoeld in het tweede lid wordt minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 5.

  Op verzoek van de leden van het cliëntenpanel kan een ambtenaar de vergadering bijwonen en gehoord worden ter toelichting van het beleid.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt aan het cliëntenpanel middelen ter beschikking voor de volgende activiteiten:

  • a.

   onkosten van het panel en de leden van het panel te weten: gemaakte reiskosten of kinderopvang;

  • b.

   vergoeding voor deskundigheidsbevordering, dit ter beoordeling aan de voorzitter van het cliëntenpanel;

 • 2.

  Het college geeft het cliëntenpanel toestemming gebruik te maken van de volgende faciliteiten van het gemeentehuis:

  • a.

   kopieerapparaat;

  • b.

   postverwerking;

  • c.

   vergaderruimte;

  • d.

   op verzoek overige faciliteiten, dit ter beoordeling aan de voorzitter van het cliëntenpanel.

Artikel 8 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  Het cliëntenpanel wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris.

 • 2.

  De ambtelijke secretaris ondersteunt het cliëntenpanel bij het zorgdragen voor de:

  • a.

   uitnodiging voor de vergadering conform artikel 6, derde en vierde lid;

  • b.

   vaststelling en verzending van de agenda overeenkomstig de aangedragen voorstellen conform artikel 9;

  • c.

   informatievoorziening ten behoeve van de leden en de voorzitter van het cliëntenpanel; en

  • d.

   reservering van de vergaderruimte, indien de vergadering in het gemeentehuis plaatsvindt.

  • e.

   verslaglegging (samenvatting) van de vergaderingen.

Artikel 9 Agendering

 • 1.

  De leden van het cliëntenpanel, alsmede de voorzitter, kunnen tot twee weken voor de termijnen als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 2.

  Indiening geschiedt schriftelijk bij de ambtelijke secretaris van het cliëntenpanel.

 • 3.

  De agendering beperkt zich tot de in artikel 10 genoemde onderwerpen.

Artikel 10 Taken cliëntenpanel

 • 1.

  Het cliëntenpanel kan het college gevraagd of ongevraagd adviseren met betrekking tot de uitvoering van de wet, voorgenomen beleid en wijzigingen van bestaand beleid.

 • 2.

  De adviezen van het cliëntenpanel aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van het cliëntenpanel.

 • 3.

  Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 4.

  Het cliëntenpanel houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele klachten van cliënten.

 • 5.

  De vergaderingen van het cliëntenpanel zijn niet openbaar.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  Het cliëntenpanel verantwoordt jaarlijks in een verslag aan het college en de raad over de werkzaamheden dat hij heeft verricht.

 • 2.

  Het jaarverslag dient door het cliëntenpanel binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan het college te worden aangeboden.

 • 3.

  De ambtelijke secretaris ondersteunt het cliëntenpanel bij het maken van het jaarverslag.

Artikel 12 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de deze verordening, vervalt de "Verordening cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde 2005".

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Vlagtwedde’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 december 2007,

De raad voornoemd,

J. Broertjes, J. van den Berg,

voorzitter griffier