Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010
CiteertitelMarktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is vervangen door Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201020-01-2011nieuwe regeling

22-12-2009

Ter Apeler Courant, 30-12-2009

Z.09-3299/DR.09-58

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. november 2009, no. Z.09-3299/D.09-58, afdeling Middelen en Advies;

gelet op artikel 149 en 151 van de Gemeentewet [ artikel 151 Gemeentewet is vervallen ];

besluit :

vast te stellen de volgende "Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010".

Algemene bepalingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt:

 • de warenmarkt welke krachtens besluit van de raad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  marktterrein:

 • de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke bij besluit van de raad voor het uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

 • c.

  standplaats:

 • de op of voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • d.

  vaste plaats:

 • een standplaats die tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • e.

  dagplaats:

 • een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • f.

  standwerkersplaats:

 • een dagplaats bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken geboden is;

 • g.

  vergunninghouder of standplaatshouder:

 • ieder aan wie door burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om gedurende een markt een standplaats in te nemen;

 • h.

  marktmeester:

 • de als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen persoon;

 • i.

  standwerker:

 • de marktkoopman die publiek om zich verzamelt, een aan het publiek toesprekende uiteenzetting houdt over het door hem te verkopen artikel en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

Artikel 2 Plaats of dag

Deze verordening is van toepassing op:

 • 1.

  De markt te Ter Apel, gehouden op het terrein, gelegen aan de Marktstraat, op donderdag van 13.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  De markt te Vlagtwedde, gehouden op het terrein "De Ekkelkamp" gelegen aan de Kerkstraat te Vlagtwedde, op vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur.

Artikel 3 Tijdelijk andere plaats of dag

 • 1.

  Het College verplaatst, wanneer de marktdag samenvalt met een dag als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub van de Winkeltijdenwet, naar een andere marktdag.

 • 2.

  Het College kan ten behoeve van grootschalige evenementen maximaal 4 keer per jaar besluiten de markten Ter Apel en Vlagtwedde te verplaatsen.

 • 3.

  Zij delen hun besluit dienaangaande tijdig mede aan belanghebbenden; bovendien wordt van dit besluit openbaar kennis gegeven op de ter plaatse gebruikelijke wijze.

Artikel 4 Marktinrichting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmeting van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke plaatsen op het marktterrein uitsluitend bestemd zijn voor standwerken;

  • e.

   welke gedeelten van het marktterrein bestemd zijn voor het verhandelen van bepaalde artikelen;

  • f.

   welke gedeelten van het marktterrein eventueel bestemd worden voor het plaatsen van verkoopwagens;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen per artikelengroep vaststellen.

Artikel 5 Verbod ruimte in te nemen

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders op het marktterrein ruimte in te nemen.

Artikel 6 Plaatsen opstallen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders op het marktterrein kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan of gebruik te maken van verkoopwagens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan deze vergunning voorschriften verbinden.

Artikel 7 Verlichting

 • 1.

  Het is verboden voor de verlichting van een standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting, alsmede elektrische energie te betrekken van een ander dan degene, die door burgemeester en wethouders voor het leveren van elektriciteit is aangewezen, dan wel zelf hierin te voorzien.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 8 verboden goederen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien hen dit in het belang van de orde op de markt of van de volksgezondheid noodzakelijk voorkomt, de handel in bepaalde artikelen gedurende een bepaalde termijn verbieden.

 • 2.

  Het is verboden artikelen, welke krachtens een besluit van burgemeester en wethouders niet op de markt verhandeld mogen worden, op de markt in voorraad te houden, uit te stallen, ten verkoop aan te bieden of te verkopen.

Toewijzing en bezetting van standplaatsen.

Artikel 9 Vaste plaatsen als regel

 • 1.

  De standplaatsen op een markt worden als regel als vaste plaatsen toegewezen.

 • 2.

  Een vrijgekomen vaste plaats wordt als dagplaats beschouwd en blijft als zodanig aangemerkt, zolang zij niet als vaste plaats is toegewezen.

Artikel 10 Vergunning B en W

 • 1.

  De toewijzing van standplaatsen geschiedt bij door burgemeester en wethouders af te geven vergunning.

 • 2.

  Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan de plaats waarvoor de vergunning is afgegeven.

Artikel 11 Legitimatie

Een ieder, die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient zich tegenover burgemeester en wethouders te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven, van een goedgelijkende foto voorzien, identiteitsbewijs. Hij moet dit identiteitsbewijs op eerste aanvrage aan de marktmeester tonen.

Artikel 12 Vereisten ingeschrevenen

 • 1.

  Om voor een vaste plaats in aanmerking te komen is vereist dat de aanvrager een handelingsbekwaam natuurlijk persoon is en aantoont:

  • a.

   dat hij voldaan heeft aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie, dan wel dat hij als bedrijfsleider van een rechtspersoon die heeft voldaan aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie, persoonlijk voldoet aan de bij de toepasselijke vestigingsregeling gestelde eisen ter verkrijging van een vestigingsvergunning als bedoeld in de Vestigingswet Bedrijven of de Vestigingswet Detailhandel [ beide wetten zijn vervallen ];

  • b.

   dat hij van het uitoefenen van handel zijn hoofdberoep maakt;

  • c.

   dat hij voldoende verzekerd is tegen vorderingen tot schadevergoeding, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op een markt krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade.

 • Betrokkene dient burgemeester en wethouders jaarlijks het bewijs over te leggen dat de door hem ter zake verschuldigde premie is voldaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in lid 1, onder b. en c., in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

 • 3.

  Een marktkoopman wordt geacht aan het in lid 1, onder c., genoemde te hebben voldaan, indien hij een geldig bewijs van lidmaatschap overlegt van een organisatie die voor haar leden een collectieve verzekering als bedoeld in lid 1, sub c., heeft afgesloten.

Artikel 13 Schriftelijke vergunning vaste plaats

Van de toewijzing van een vaste plaats wordt door burgemeester en wethouders aan de standplaatshouder een schriftelijke vergunning afgegeven, vermeldende:

 • a.

  de naam en voornamen, geboortedatum en -plaats alsmede woonplaats en adres;

 • b.

  een omschrijving van de toegewezen vaste plaats met vermelding van het nummer daarvan;

 • c.

  de artikelen of groep van artikelen, welke door de standplaatshouder op de hem toegewezen standplaats mogen worden verkocht.

Artikel 14 Intrekking vergunning vaste plaats

 • 1.

  De vergunning voor een vaste plaats wordt ingetrokken:

  • a.

   op aanvraag van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel;

  • c.

   wanneer niet langer wordt voldaan aan een of meer van de eisen, gesteld in artikel 12, lid 1, onverminderd het bepaalde in artikel 12, lid 2 en 3;

  • d.

   indien de vergunninghouder niet tenminste eenmaal per twee weken en tenminste negen maal per kwartaal zijn plaats op de markt inneemt, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 18, 19 en 20 en 22;

  • e.

   bij wijziging van het assortiment, zoals omschreven in de vergunning.

 • 2.

  Bij het overlijden van de vergunninghouder wordt de vergunning voor de vaste plaats overgeschreven op de overblijvende echtgenoot, indien een daartoe strekkende aanvraag binnen vier weken na het overlijden bij burgemeester en wethouders wordt ingediend. Indien de aanvrager, bedoeld in de voorgaande alinea, vergunning heeft voor een andere vaste plaats op dezelfde markt, wordt de vergunning voor die plaats ingetrokken.

Artikel 15 Tijdstip bezetten vaste plaats

 • 1.

  Degene aan wie een vergunning is afgegeven, dient de standplaats uiterlijk een half uur voor aanvang van de markt bezet te hebben, bij gebreke waarvan de betreffende plaats voor die dag als dagplaats wordt aangemerkt.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, indien de vergunninghouder de marktmeester vóór dit tijdstip onder opgave van een geldige reden, welke hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden.

Artikel 16 Regels standwerkers

 • 1.

  Het is uitsluitend op daartoe aangewezen standplaatsen toegestaan als standwerker op te treden.

 • 2.

  De toewijzing van standwerkersplaatsen geschiedt bij door burgemeester en wethouders per marktdag af te geven vergunningen. Genoemde afgifte geschiedt bij loting ter bepaling van de volgorde waarin gegadigden een plaats kiezen, zulks met inachtneming van de wijze van werken.

 • 3.

  Tot de loting voor een vergunning voor een standwerkersplaats kunnen slechts worden toegelaten marktkooplieden die handelingsbekwaam zijn en aantonen dat zij voldoen aan de in artikel 12, lid 1, sub. a. en c., gestelde eisen, onverminderd het bepaalde in artikel 12, lid 2 en 3, met dien verstande, dat allereerst tot de loting worden toegelaten:

  • a.

   door het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht als standwerker geregistreerde personen, van wie is gebleken dat zij in de uitoefening van de markthandel uitsluitend en daadwerkelijk als standwerker plegen op te treden; dat eerst nadien tot de loting worden toegelaten:

  • b.

   andere marktkooplieden die door het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht als standwerker geregistreerd zijn of in het bezit zijn van een geldig voorlopig standwerkersbewijs en ten aanzien van wie niet gebleken is dat zij op een standwerkersplaats niet daadwerkelijk actief zijn als standwerker.

 • 4.

  Standwerkers die gezamenlijk willen optreden, kunnen slechts gezamenlijk voor een vergunning voor een standwerkersplaats loten en gezamenlijk slechts één soort artikel op de voor standwerkers geboden wijze ten verkoop aanbieden. De betrokkenen dienen zulks vóór de loting aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken met vermelding van het te verhandelen artikel.

 • 5.

  Indien de omstandigheden op de markt daartoe aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders beperkingen stellen aan het aantal af te geven vergunningen voor standwerkersplaatsen per artikelengroep.

 • 6.

  Een standwerker mag de aan hem toegewezen plaats niet tezamen met een ander benutten, waaronder mede wordt verstaan dat hij zich niet door een ander mag doen aflossen.

 • Het bovenstaande geldt niet voor degenen bedoeld in het vierde lid van dit artikel.

Artikel 17 Persoonlijk innemen standplaatsen

 • 1.

  Een standplaats moet door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen; hij mag de standplaats derhalve niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 18 Regeling bij ziekte

 • 1.

  Vergunninghouders van vaste plaatsen, die wegens ziekte verhinderd zijn hun standplaats te bezetten, dienen daarvan aan de marktmeester schriftelijke mededeling te doen.

 • 2.

  Deze schriftelijke mededeling dient tijdig voor de betreffende marktdag te worden ingezonden. Bij plotselinge verhindering moet de marktmeester mondeling of telefonisch worden ingelicht, gevolgd door een schriftelijke bevestiging van deze melding.

 • 3.

  Bij langdurige afwezigheid van een vergunninghouder wegens ziekte, dient ten bewijze van deze reden van verhindering iedere twaalf weken een geneeskundige verklaring te worden overgelegd.

 • Burgemeester en wethouders kunnen van het overleggen van deze verklaring ontheffing verlenen.

Artikel 19 Regeling bij vakantie

 • 1.

  De in artikel 14, lid 1, onder d, vervatte regeling inzake de verplichting tot een regelmatige bezetting van een toegewezen vaste plaats teneinde de vergunning voor de vaste plaats te behouden blijft per kalenderjaar ten hoogste vier marktdagen buiten werking, indien de vergunninghouder, na daarvan schriftelijk mededeling aan de marktmeester te hebben gedaan, wegens vakantie afwezig is.

 • 2.

  De vergunninghouder als bedoeld in lid 1, heeft voorts, tot behoud van zijn eerderomschreven rechten, de verplichting op de eerste marktdag, volgend op die, waarop hij - binnen het in lid 1 gestelde maximum aantal marktdagen - wegens vakantie afwezig was, zijn vaste plaats weer in te nemen.

Artikel 20 Vervanging

 • 1.

  In bijzondere omstandigheden kan door burgemeester en wethouders aan een vergunninghouder op diens aanvraag tijdelijk ontheffing worden verleend van de verplichting om zelf op zijn vaste plaats aanwezig te zijn.

 • 2.

  In het geval, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, alsmede in de gevallen bedoeld in artikel 18 of in artikel 19, kunnen burgemeester en wethouders de vergunninghouder van een vaste plaats vergunning verlenen zich te laten vervangen.

Overige maatregelen van orde.

Artikel 21 Tijdstip aan- en afvoer goederen

Het is verboden eerder dan 2 uur voor de aanvang van de markt goederen of waren ter markt aan te voeren.

De aanvoer moet zijn beëindigd op het tijdstip dat de markt aanvangt behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders. De afvoer moet zijn beëindigd en de voertuigen moeten verwijderd zijn uiterlijk 1 uur na de sluitingstijd van de markt.

Artikel 22 Innemen standplaats tot sluitingstijd markt

De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het is de vergunninghouder verboden zijn koopwaren voor sluitingstijd in te pakken. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van deze bepaling ontheffing verlenen.

Artikel 23 Parkeren marktvoertuigen

Het is verboden rij- en voertuigen, waarmee goederen of waren ter markt worden of zijn aangevoerd, op de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan die, welke door burgemeester en wethouders is aangewezen.

Artikel 24 Verboden:

Het is de standplaatshouder verboden:

 • a.

  zich, behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders langer dan 15 minuten van zijn uitstalling te verwijderen; gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

 • b.

  op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

 • c.

  meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen;

 • d.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

 • e.

  de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

 • f.

  zich, behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders, aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • g.

  op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die, waarvoor vergunning is verleend.

Artikel 25 Verzorging standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 • 2.

  Hij dient zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond af te schermen.

 • 3.

  Tijdens de markt dient hij zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d., zelf in te zamelen.

 • 4.

  Alvorens hij het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en zelf te voorzien in de afvoer van het afval.

Artikel 26 Geluid

 • 1.

  Het is verboden tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het is verboden op de standplaats radiotoestellen, grammofoons, bandrecorders en dergelijke toestellen, anders dan ten verkoop, aanwezig te hebben.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen, onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 27 Koken; bakken; verwarmen

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak-en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen, onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 28 Afvalbakken

Vergunninghouders aan wie tevens vergunning is verleend op hun standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, dienen aan de voorzijde van hun marktkraam of verkoopgelegenheid een tweetal korven of bakken van voldoende grootte te plaatsen.

Artikel 29 Naamsaanduiding op standplaats

Vergunninghouders zijn verplicht gedurende de tijd dat zij hun goederen of waren ten verkoop aanbieden, op een duidelijk zichtbare plaats aan hun marktkraam of verkoopgelegenheid een bord of iets dergelijks ter breedte van 40 centimeter en ter hoogte van 20 centimeter te hebben, waarop duidelijk leesbaar de voorletters en de naam van de rechthebbende op de betreffende standplaats zijn aangegeven. Het naambord moet in goede staat worden gehouden.

Artikel 30 Duidelijke prijsaanduidingen

Onverminderd het bepaalde in het Besluit prijsaanduiding goederen, dient, indien de ten verkoop aangeboden goederen of waren geprijsd worden, de prijsaanduiding tot generlei misverstand aanleiding te kunnen geven en voor het publiek duidelijk leesbaar te zijn.

Artikel 31 Hygiëne

De vergunninghouder, die tevens vergunning is verleend tot de verkoop van eet- en drinkwaren, is verplicht, onverminderd het bepaalde in de warenwetgeving, zijn goederen of waren op zodanige wijze uit te stallen, dat zij voldoende beschermd zijn tegen verontreiniging door stof, vuil of anderszins.

Artikel 32 Meet- en weegwerktuigen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de vergunninghouder die zijn goederen of waren per maat of gewicht verkoopt, verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn meet- of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren.

 • 2.

  Het weegwerktuig moet zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats zijn geplaatst of aangebracht, dat het daarop bij de weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

Artikel 33 Voertuigen op het marktterrein

Behoudens het bepaalde in artikel 23, is het verboden zich op marktdagen met een voertuig op het marktterrein te bevinden of een voertuig op het marktterrein aanwezig te hebben.

Artikel 34 Venten op het marktterrein

 • 1.

  Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden.

 • 2.

  Van het bepaalde in het eerste lid kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend, voor zoveel betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders.

Financiële verplichtingen

Artikel 35 Ter Apel

Naast de rechten als bedoeld in artikel 3 van de “Verordening marktgelden weekmarkten Ter Apel en Vlagtwedde 2010” worden de volgende rechten geheven in Ter Apel en Vlagtwedde:

 • 1.

  Voor de kosten van de elektriciteitsvoorziening voor verlichtingsdoeleinden tot een maximum van 30 watt per strekkende meter, per strekkende meter € 0,27, met een minimum van € 1,05.

 • 2.

  Voor het gebruik van de elektriciteitsvoorziening voor verlichtingsdoeleinden boven 30 watt per strekkende meter en voor andere dan verlichtingsdoeleinden, het bedrag dat het elektriciteitsbedrijf hiervoor jaarlijks per kilowattuur in rekening breng, met een minimum van € 1,60.

Artikel 36 Vlagtwedde

Naast de rechten als bedoeld in artikel 3 van de Verordening marktgelden weekmarkten Ter Apel en Vlagtwedde 2010” wordt in Ter Apel en Vlagtwedde het volgende recht geheven:

voor promotionele doeleinden € 1,25

Straf- en slotbepalingen.

Artikel 37 Ogenblikkelijke verwijdering

Degene die in strijd handelt met het bij of krachtens deze verordening bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog op de markt schuldig maakt, het marktpersoneel in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, dan wel op een hem toegewezen standwerkersplaats niet als standwerker actief is, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 38 en 39, door burgemeester en wethouders gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.

Artikel 38 Intrekken vergunning en schorsing

Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning voor een vaste plaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken indien:

 • a.

  de vergunninghouder het bij of krachtens deze verordening bepaalde overtreedt;

 • b.

  van de plaats gebruik wordt gemaakt, strijdig met het doel waarvoor zij is bestemd;

 • c.

  de vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • d.

  de vergunninghouder niet of niet tijdig het marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 39 Geldboete en hechtenis

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste 2 maanden.

Artikel 40 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2010".

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening komt de Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2009 te vervallen.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag, na die van bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2009.

De raad voornoemd,

mevr. L.A.M. Kompier, mevr. F. Wilts

voorzitter griffier