Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden gemeente Vlagtwedde 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggelden gemeente Vlagtwedde 2006
CiteertitelVerordening liggelden gemeente Vlagtwedde 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-200601-05-2006nieuwe regeling

11-04-2006

Ter Apeler Courant, 26-04-2006

200600323

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden gemeente Vlagtwedde 2006

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2006, no. 200600323, sector MO;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELDEN GEMEENTE VLAGTWEDDE 2006".

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig:

 • een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

 • b.

  lengte:

 • de lengte over alles;

 • c.

  dag:

 • een aaneengesloten tijdvak van 24 uur, of een gedeelte daarvan;

 • d.

  zomerseizoen:

 • het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober;

 • e.

  winterseizoen:

 • het tijdvak van 1 oktober tot 1 mei;

Artikel 2 - Voorwerp van de belasting; belastbaar feit

Onder de naam liggelden wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde gemeentelijke haven te Bourtange, evenals de aanlegsteigers aan de Hoofdstraat te Ter Apel en de aanlegmogelijkheden aan weerszijden van de Westerstraatbrug te Ter Apel, zoals deze zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende kaarten.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een vaartuig, die met dat vaartuig een ligplaats inneemt in de in artikel 2 bedoelde haven, evenals de aanlegsteigers aan de Hoofdstraat te Ter Apel en de aanlegmogelijkheden aan weerszijden van de Westerstraatbrug te Ter Apel. Onder innemen van een ligplaats wordt het gebruik van de winterstalling mede begrepen. Wie gebruiker is, wordt naar omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 - Heffingsgrondslag

De grondslag waarnaar het in artikel 2 bedoelde recht wordt geheven is:

 • a.

  de lengte in meters van het vaartuig waarmee de ligplaats wordt ingenomen, afgerond naar boven op gehele meters.

 • b.

  De tijd gedurende welke de ligplaats wordt ingenomen.

Artikel 5 - Tarieven

De rechten bedragen:

 • 1.

  € 0,75 per m¹ per dag voor passanten;

 • 2.

  € 32,-- per m¹ voor het zomerseizoen;

 • 3.

  € 12,-- per m¹ voor het winterseizoen.

Artikel 6 - Vrijstelling

Geen liggeld wordt geheven ter zake van het gebruik van de in artikel 2 bedoelde werken en voorzieningen tussen 's morgens 09.00 en 's middags 18.00 uur.

Artikel 7 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 - Tijdstip van betaling

 • a.

  Het liggeld genoemd in artikel 5, onder punt 1, moet worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • b.

  Het liggeld genoemd in artikel 5, onder de punten 2 en 3, moet worden betaald binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 10 – Kwijtschelding

Voor rechten, geheven op basis van deze verordening, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening liggelden gemeente Vlagtwedde 2002" vastgesteld bij raadsbesluit van 11 december 2001, no. 20 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2006.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening liggelden gemeente Vlagtwedde 2006".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2006.

De raad voornoemd,

J. Broertjesmevr. J. van den Berg,

voorzitter griffier.