Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Vlagtwedde
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8 
 2. Wet werk en bijstand, art. 36 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200931-12-20111,2 en 3

22-09-2009

Ter Apelercourant 30-09-2009

ZA.10-8255
12-03-200901-01-200901-10-2009nieuwe regeling

24-02-2009

Ter Apeler Courant, 04-04-2009

200900103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Vlagtwedde

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 februari 2009, no. 200900103, afdeling Samenleving;

gelet op artikel 8 en 36 van de Wet werk en bijstand;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Vlagtwedde

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2 Langdurig, laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering

 • 1)

  Aan de in artikel 36, eerste lid van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen per maand niet uitkomt boven 100% van de geldende bijstandsnorm of de van toepassing zijnde norm van de inkomensvoorziening van de WIJ.

 • 2)

  Als gedurende drie jaar aan het inkomenscriterium voldaan wordt, is automatisch sprake van geen uitzicht op inkomensverbetering.

 • 3)

  Wanneer het inkomen vanaf 1 januari 2009 boven 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt of de van toepassing zijnde norm van de inkomensvoorziening van de WIJ, dan wordt hiervan 50% als draagkracht aangemerkt per maand. Het draagkracht van 12 maanden wordt op de langdurigheidstoeslag in mindering gebracht. Dit geldt alleen als er in de referteperiode van 36 maanden maximaal 12 maanden zijn waarin het inkomen boven de norm van artikel 1 is.

 • 4)

  Het college kan nadere regels vaststellen om de begrippen langdurig, laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering nader in te vullen indien dit in de toekomst nodig mocht zijn.

Artikel 3, geen recht op de langdurigheidstoeslag

 • 1)

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die op de peildatum of in de referteperiode een opleiding volgt/volgde als bedoeld in de WTOS dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

 • 2)

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die op de peildatum in een inrichting woont.

 • 3)

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die vóór 1 januari 2009 een inkomen ontving welke hoger was dan 100% van de geldende bijstandsnorm of van de van toepassing zijnde inkomensvoorziening van de WIJ. .

 • 4)

  Het college heeft de mogelijkheid andere doelgroepen uit te sluiten van het recht op de langdurigheidstoeslag.

Artikel 4 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt

  • a.

   € 498,00 voor gehuwden

  • b.

   € 447,00 voor alleenstaande ouders

  • c.

   € 349,00 voor alleenstaanden

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de pijldatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden/samenwonenden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag op grond van artikel 11 of artikel 13, lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden vanaf 2009 elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar. De nieuwe bedragen worden naar beneden afgerond op hele euro’s.

 • 5.

  Het college heeft de mogelijkheid het bedrag van de langdurigheidstoeslag gewijzigd vast te stellen.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college. Het college kan dan ook nadere beleidsregels vaststellen voor de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening langdurigheidstoeslag.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 februari 2009.

De raad voornoemd,

G. Oosting, mevr. J. van den Berg,

voorzitter griffier