Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinghet reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Vlagtwedde 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16 
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16c 
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2007nieuwe regeling

10-07-2007

Ter Apeler Courant, 10-07-2007

bw10-07-2007, nr 19

Tekst van de regeling

Intitulé

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;

gelet op het bepaalde in artikel 16  en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 ;

besluiten :

vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Vlagtwedde, werkzaam op de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4. Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Het college kan voorts voor de duur van de huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap andere locaties als gemeentehuis in de zin van artikel 1 Besluit Burgerlijke Stand 1994  aanwijzen.

Artikel 5. Leiding

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken of, bij diens afwezigheid, de horizontale vervanging volgens de geldende regeling..

Artikel 6. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, c.q. partnerschapsregistraties:

   • 1.

    in het gemeentehuis en in de bijzondere locaties, als bedoeld in artikel 4, laatste volzin: op maandag tot en met vrijdag om 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur;

   • 2.

    in het "Museum Klooster" te Ter Apel:

    • -

     gedurende de periode 1 mei tot 1 november op maandag tot en met zaterdag op de onder 1.a.1 genoemde tijdstippen en op de maandagen tot en met de vrijdagen tevens om 17.00 uur;

    • -

     gedurende de periode 1 november tot 1 mei op dinsdag tot en met zaterdag op de onder 1.a.1 genoemde tijdstippen en op de maandagen tot en met de vrijdagen tevens om 17.00 uur;

   • 3.

    in het "Nieuwe Kruithuis" te Bourtange: op maandag tot en met zaterdag op de onder 1.a.1 genoemde tijdstippen en op de maandagen tot en met de vrijdagen tevens om 17.00 uur;

  • b.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, c.q. partnerschapsregistraties in het gemeentehuis op dinsdag- en woensdagmorgen om 9.15 uur (geldt niet voor de locaties, genoemd onder de punten 2 en 3 van lid 1 onder a en de bijzondere locaties, als bedoeld in artikel 4, laatste volzin);

  • c.

   voor de overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet  of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op een zaterdag, zondag of andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement burgerlijke stand gemeente Vlagtwedde 2007".

 • 2.

  Het vervangt het "Reglement burgerlijke stand gemeente Vlagtwedde 2004", d.d. 13 januari 2004, no. 28.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op 1 september 2007.

Sellingen, 10 juli 2007

Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde,

J. Broertjes burgemeester

A. de Vos secretaris