Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, zorg en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe Regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand art. 8, lid 1, onderdeel i

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201301-03-201301-01-2015Nieuwe Regeling

11-04-2013

Weekblad Parkstad, 25-04-2013

2013 / 2 / 8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De raad van de gemeente Voerendaal,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gezien het advies van de commissie Samenleving,

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel i van de Wet werk en bijstand,

 

BESLUIT:

·Vast te stellen “Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive”;

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Recidiveboete: bestuurlijke boete zoals bedoeld in artikel 18a, vijfde lid,

van de Wet werk en bijstand (WWB).

b.Verrekenen: verrekening zoals bedoeld in artikel 60,vierde lid, van de Wet

Werk en Bijstand (WWB);

c.Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband van de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal;

 

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekenen

  • 1.

    Het college verrekent het openstaande boetebedrag met de algemene bijstand gedurende de eerste drie maanden na dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidive boete ter hoogte van 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.

  • 2.

    Is de recidiveboete opgelegd door het college van een andere gemeente dan is de verrekening van deze recidiveboete eveneens 50% van de toepasselijke bijstandsnorm gedurende 3 maanden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2013.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive”

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 april 2013 .

 

Griffier, Voorzitter

 

Algemene Toelichting

Per 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking. Met de wet krijgt het dagelijks bestuur de plicht om een boete op te leggen indien sprake is van schending van de inlichtingenplicht. De eerdere bevoegdheid om een maatregel in deze situatie op te leggen verdwijnt. De hoogte van de boete is daarbij in beginsel gelijk aan het bedrag dat belanghebbende te veel aan bijstand heeft ontvangen.

Is sprake van het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht (recidive) dan wordt deze boete in beginsel verhoogd tot 150% van het te veel ontvangen bedrag. Naast deze verhoging krijgt het dagelijks bestuur daarbij ook de bevoegdheid om in de eerste drie maanden na oplegging van de boete de bijstand volledig te verrekenen met de openstaande boetevordering.

In eerste instantie had de wetgever voorzien in een plicht tot volledige verrekening van de boetevordering. Bij amendement is deze verplichting echter omgezet in een bevoegdheid, zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om daar waar volledige verrekening onwenselijke effecten heeft (denk b.v. aan hogere maatschappelijke kosten vanwege uithuisplaatsing of gezinnen met kinderen waarvan de kinderen de dupe worden) de verrekening aan te passen, dan wel bij de verrekening de beslagvrije voet volledig te respecteren. De Wet werk en bijstand verplicht de gemeenteraad in dit kader bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot het gebruik van deze bevoegdheid.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Geen nadere toelichting noodzakelijk

Artikel 2

Lid 1

Artikel 4:93, vierde lid, van Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat verrekening niet mogelijk is voor zover beslag op de vordering nietig zou zijn. Concreet houdt dit in dat bij verrekening in beginsel rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet zoals deze zijn regeling vindt in artikel 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zoals reeds aangegeven geeft de Wet werk en bijstand het dagelijks bestuur de bevoegdheid om deze bepaling in de eerste drie maanden na oplegging van de boete buiten toepassing te laten. Het dagelijks bestuur mag dus de openstaande boetevordering (zowel de recidiveboete als een wellicht nog openstaand bedrag in verband met de eerdere boete) in deze eerste drie maanden volledig met een eventueel bijstandsrecht verrekenen.

Het dagelijks bestuur kiest ervoor om van de bevoegdheid tot verrekenen gebruik te maken, echter geen volledige verrekening maar ter hoogte van 50% voor de duur van drie maanden van de toepasselijke bijstandsnorm. Hiervoor is gekozen omdat het dagelijks bestuur de kans op negatieve maatschappelijke consequenties bij volledige verrekening groot acht, zoals een toename van schuldenproblematiek of uithuisplaatsing. Fraude mag echter niet lonen en gedurende de periode dat de 50% bijstandsnorm wordt toegepast is er een sterke prikkel om arbeid te aanvaarden. Zodra iemand uitstroomt uit de uitkering moet namelijk de beslagvrije wel in acht worden genomen.

Lid 2

Is de recidiveboete opgelegd op het moment dat belanghebbende elders bijstand ontving dan is de

verrekening van de recidiveboete eveneens 50% van de toepasselijke bijstandsnorm gedurende 3

maanden. "Dit betekent dat als bijvoorbeeld de recidiveboete is opgelegd door de gemeente

Amsterdam en belanghebbende ontvangt inmiddels een uitkering van Kompas, dan kan de gemeente

Amsterdam tot 50% van de toepasselijke bijstandsnorm de recidiveboete claimen gedurende 3

maanden, welke Kompas gedurende 3 maanden kan verrekenen."