Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelKwijtscheldingsverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Kwijtscheldingsverordening 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255, Uitvoeringsregel Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

18-12-2014

Weekblad Gezien, 24-12-2014

2014 / 13 / 18

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

De raad van de gemeente Voerendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

besluit:

vast te stellen de

VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015’

(Kwijtscheldingsverordening 2015)

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

a: Onroerende-zaakbelastingen;

b: Hondenbelasting;

c: Toeristenbelasting;

d: Leges;

e: Marktgelden;

f: Staangeld;

g: Lijkbezorgingsrechten;

h: De afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 5 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015’.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:

1. de afvalstoffenheffing

 • a.

  bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor:

  100 procent van het belastingbedrag als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid vande tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’ (belasting per perceel);

 • b.

  van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als

  bedoeld inhoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de

  tarieventabelbehorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing

  2015’, wordt per belastingjaar kwijtschelding verleend tot eenbedrag van maximaal:

 • 1.

  bij het aanbieden van containers zoals bedoeld in hoofdstuk 1 lid 2 onder a t/m d. van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening

  afvalstoffenheffing 2015’” € 122,70

 • 2.

  bij het aanbieden via een verzamelcontainer of gekenmerkte vuilniszakzoals bedoeld in hoofdstuk 1 leden 3 en 4 van de

  tarieventabel behorendebij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’ € 90,00

Indien belastingplichtige meerdere inzamelmiddelen in gebruik heeft, geldt bij debepaling van het maximale bedrag voor kwijtschelding het tarief van het inzamelmiddelmet het grootste volume.

 

2. de rioolheffing

Artikel 3 Overgangsrecht

De ‘Kwijtscheldingsverordening 2014’ van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van dein artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang met dien verstande dat deze van toepassingblijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening 2015”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18 december 2014;

 

De griffier, De voorzitter,