Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
CiteertitelKwijtscheldingsverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-2019nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232093

2017/8/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

‘VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018’

 

(Kwijtscheldingsverordening 2018)

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Hondenbelasting;

 • c.

  Toeristenbelasting;

 • d.

  Leges;

 • e.

  Marktgelden;

 • f.

  Staangeld;

 • g.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • h.

  De afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 7 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018’.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:

 • 1.

  de afvalstoffenheffing

  a. bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor:

  100 procent van het belastingbedrag als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’ (belasting per perceel);

  • b.

   van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’, wordt per belastingjaar kwijtschelding verleend tot een bedrag van maximaal:

   • i.

    bij het aanbieden van containers zoals bedoeld in hoofdstuk 1 lid 2 onder a. t/m d. van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’: € 122,70

   • ii.

    bij het aanbieden via een verzamelcontainer of gekenmerkte vuilniszak zoals bedoeld in hoofdstuk 1 leden 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’: € 90,00

    Indien belastingplichtige meerdere inzamelmiddelen in gebruik heeft, geldt bij de bepaling van het maximale bedrag voor kwijtschelding het tarief van het inzamelmiddel met het grootste volume.

  2. de rioolheffing

Artikel 3 Overgangsrecht

De ‘Kwijtscheldingsverordening 2017’ van 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 21 december 2017;

De griffier, De voorzitter,