Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

AANWIJZINGSBESLUIT LOCATIES AANPLAKBORDEN VERKIEZINGSPOSTERS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT LOCATIES AANPLAKBORDEN VERKIEZINGSPOSTERS
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties aanplakborden verkiezingsposters
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerkiezingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-20461

Zaaknr. 43783

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT LOCATIES AANPLAKBORDEN VERKIEZINGSPOSTERS

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

 

overwegende, dat het wenselijk is om in het kader van verkiezingscampagnes locaties aan te wijzen, waar aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen (verkiezingsposters) worden geplaatst;

 

gelet op artikel 2.30, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Voerendaal;

 

besluiten

 

• de navolgende negen locaties aan te wijzen waar voorafgaande aan

verkiezingen aanplakborden worden geplaatst:

 

Kern Voerendaal:

1. hoek Hoolstraat nabij NS-station

2. hoek Hogeweg - Kerkplein

3. hoek Tenelenweg - Teggert

 

Kern Kunrade:

1. hoek Onze Lieve Vrouweplein – Hogeweg

 

Kern Ubachsberg:

1. Bergseweg t.o. Vrenkeweg

 

Kern Klimmen:

1. hoek Klimmenderstraat - Overheek

2. Schoolstraat – voor voetbalveld

 

Kern Ransdaal:

1. hoek Doctor Huntjensstraat - Pastoor Laevenstraat.

 

Kern Weustenrade:

1. hoek Gebroeders Crousplein – Esschenderweg;

 

• dat in het publieke domein alleen op deze aanplakborden verkiezings-

materiaal mag worden aangebracht en dat het niet is toegestaan op andere locaties in het publieke domein in de gemeente Voerendaal verkiezingsma-

teriaal aan te brengen c.q. te plaatsen;

 

• dat de aanplakborden maximaal zes weken voorafgaande aan de verkie-

zingsdag worden geplaatst;

 

• dat slechts één verkiezingsposter per partij per aanplakbord mag worden

aangebracht;

 

• dat het besluit van 13 december 2016, waarbij locaties van aanplakborden

zijn aangewezen, wordt ingetrokken.

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Voerendaal, 23 januari 2018

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris, de burgemeester,

H.H.M. Timmermans W. Houben