Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Ruimte & Omgeving Voerendaal oktober 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnder-ondermandaatbesluit afdeling Ruimte & Omgeving Voerendaal oktober 2018
CiteertitelOnder-ondermandaatbesluit afdeling Ruimte & Omgeving Voerendaal oktober 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201831-10-2019nieuwe regeling

25-10-2018

gmb-2018-232182

Zaaknr. 49612

Tekst van de regeling

Intitulé

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Ruimte & Omgeving Voerendaal oktober 2018

Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal;

 

overwegende dat:

 

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 18 september 2018 mandaat hebben verleend aan de Directeur, waarbij de mogelijkheid tot ondermandaat werd geboden;

 

de Directeur op 25 oktober 2018 aan haar ondermandaat heeft verleend;

 

overwegende dat de bovengenoemde mandaatbesluiten de mogelijkheid bieden onder-ondermandaat te verlenen;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

1. onder-ondermandaat te verlenen aan de functionarissen van de afdeling Ruimte & Omgeving, zoals vermeld in de kolom “Onder-ondermandaat verleend aan:” in de bij dit besluit behorende “BEVOEGDHEDENLIJST ONDER-ONDERMANDAAT GEMEENTE VOERENDAAL OKTOBER 2018” tot het nemen van de besluiten of het verrichten van de handelingen, zoals vermeld in genoemde bevoegdhedenlijst;

 

2. te bepalen dat:

 

a. de in lid 1 genoemde functionarissen, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend onder-ondermandaat genomen besluiten:

- gevolmachtigd zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (vgl 3:60 BW, 160 sub e Gemeentewet); indien deze handelingen tevens betrekking hebben op de budgetbevoegdheid (zie punt 0.0.1. van de bevoegdhedenlijst) dan dient daarbij tevens het bepaalde in de budgethoudersregeling in acht te worden genomen;

- gemachtigd zijn tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen;

 

b. bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid alle ter zake door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde nadere regels en beleidsregels in acht dienen te worden genomen;

 

c. bij twijfel of het mandaatbesluit van toepassing is, overleg wordt gepleegd met de leidinggevende en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder;

 

d. de mandaatverlening niet geldt indien:

- de besluitvorming een aangelegenheid betreft die de gemandateerde functionaris rechtstreeks of

middellijk persoonlijk aangaat,

- afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven, in welke gevallen het voorstel wordt voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan;

 

e. de ondertekening van een krachtens onder-ondermandaat genomen besluit als volgt geschiedt:

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

 

(Naam gemandateerde)

 

 

OF

 

 

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

 

(Naam gemandateerde)

 

f. bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, de functionaris die het onder(-onder)mandaat heeft verleend in zijn/haar plaats treedt;

 

g. bij afwezigheid van de Directeur diens plaatsvervanger in zijn/haar plaats treedt;

 

h. de Directeur in alle gevallen als plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan optreden;

 

3. het onder-ondermandaatbesluit van 20 maart 2017 in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

Het besluit ligt vanaf 1 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen een besluit bezwaar maken bij het Afdelingshoofd Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet verzoeker wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site zijn de precieze voorwaarden opgenomen.

 

Aldus besloten op 25 oktober 2018.

Afdelingshoofd Ruimte & Omgeving,

Ir. A.A. van Mensvoort

Bijlage Bevoegdhedenlijst onder-ondermandaat gemeente Voerendaal oktober 2018