Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Voerendaal oktober 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnder-ondermandaatbesluit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Voerendaal oktober 2019
CiteertitelOnder-ondermandaatbesluit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Voerendaal oktober 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageBevoegdhedenlijst onder-ondermandaat okt 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201914-01-2020nieuwe regeling

23-10-2019

gmb-2019-263753

Zaaknr. 57235

Tekst van de regeling

Intitulé

Onder-ondermandaatbesluit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Voerendaal oktober 2019

Het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Voerendaal;

 

overwegende dat:

 

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 15 oktober 2019 mandaat hebben verleend aan de Directeur, waarbij de mogelijkheid tot ondermandaat werd geboden;

 

de Directeur op 21 oktober 2019 aan haar ondermandaat heeft verleend;

 

overwegende dat de bovengenoemde mandaatbesluiten de mogelijkheid bieden onder-ondermandaat te verlenen;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

1. onder-ondermandaat te verlenen aan de functionarissen van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, zoals vermeld in de kolom “Onder-ondermandaat verleend aan:” in de bij dit besluit behorende “BEVOEGDHEDENLIJST ONDER-ONDERMANDAAT GEMEENTE VOERENDAAL OKTOBER 2019” tot het nemen van de besluiten of het verrichten van de handelingen, zoals vermeld in genoemde

bevoegdhedenlijst;

 

2. te bepalen dat:

 

a. de in lid 1 genoemde functionarissen, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend onder-ondermandaat genomen besluiten:

- gevolmachtigd zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (vgl 3:60 BW, 160 sub e Gemeentewet); indien deze handelingen tevens betrekking hebben op de budgetbevoegdheid (zie punt 0.0.1. van de bevoegdhedenlijst) dan dient daarbij tevens het bepaalde in de budgethoudersregeling in acht te worden genomen;

- gemachtigd zijn tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen;

 

b. bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid alle ter zake door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde nadere regels en beleidsregels in acht dienen te worden genomen;

 

c. bij twijfel of het mandaatbesluit van toepassing is, overleg wordt gepleegd met de leidinggevende en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder;

 

d. de mandaatverlening niet geldt indien:

- de besluitvorming een aangelegenheid betreft die de gemandateerde functionaris rechtstreeks of

middellijk persoonlijk aangaat,

- afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven, in welke gevallen het voorstel wordt voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan;

 

e. de ondertekening van een krachtens onder-ondermandaat genomen besluit als volgt geschiedt:

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

 

(Naam gemandateerde)

 

 

OF

 

 

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

 

(Naam gemandateerde)

 

f. bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, de functionaris die het onder(-onder)mandaat heeft verleend in zijn/haar plaats treedt;

 

g. bij afwezigheid van de Directeur diens plaatsvervanger in zijn/haar plaats treedt;

 

h. de Directeur in alle gevallen als plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan optreden;

 

3. het onder-ondermandaatbesluit van 25 oktober 2018 in te trekken.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten op 23 oktober 2019.

Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling,

S.L.C.M. de Gijsel

Het besluit ligt vanaf 31 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen een besluit bezwaar maken bij het Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.