Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Onder-ondermandaatbesluit VTH-taken afdeling Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnder-ondermandaatbesluit VTH-taken afdeling Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020
CiteertitelOnder-ondermandaatbesluit VTH-taken Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageBevoegdhedenlijst onder-ondermandaat januari 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2020nieuwe regeling

09-01-2020

gmb-2020-8455

Zaaknr. 63198

Tekst van de regeling

Intitulé

Onder-ondermandaatbesluit VTH-taken afdeling Ruimte en Omgeving Voerendaal januari 2020

De heer F.J.M. Arets, vanaf 1 januari 2020 belast met de aansturing van taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht binnen de afdeling Ruimte en Omgeving;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 15 oktober 2019 mandaat hebben verleend aan de Directeur, waarbij de mogelijkheid tot ondermandaat en onder-ondermandaat werd geboden;

 

overwegende dat bovengenoemd mandaatbesluit en de daarbij behorende bevoegdhedenlijst vanwege de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg bij besluit van 7 januari 2020 is gewijzigd;

 

de Directeur op 8 januari 2020 aan hem ondermandaat heeft verleend;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

1. onder-ondermandaat te verlenen aan de functionarissen van de afdeling

Ruimte & Omgeving, voor zover belast met taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, zoals vermeld in de kolom “Onder-ondermandaat verleend aan:” in de bij dit besluit behorende “BEVOEGDHEDENLIJST ONDER-ONDERMANDAAT GEMEENTE VOERENDAAL JANUARI 2020” tot het nemen van de besluiten of het verrichten van de handelingen, zoals vermeld in de volgende hoofdstukken/paragrafen van bovenvermelde bevoegdhedenlijst:

- Mandaat concernbreed:

• Bestuurlijke geldschulden

• Toezicht en handhaving

• Algemeen

- Mandaat afdeling Ruimte en Omgeving:

• Planschade

• Volkshuisvesting

• Vergunningverlening (regelgeving fysieke leefomgeving);

 

2. te bepalen dat:

 

a. de in lid 1 genoemde functionarissen, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend onder-ondermandaat genomen besluiten:

 

- gevolmachtigd zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (vgl 3:60 BW, 160 sub e Gemeentewet); indien deze handelingen tevens betrekking hebben op de budgetbevoegdheid (zie punt 0.0.1. van de bevoegdhedenlijst) dan dient daarbij tevens het bepaalde in de budgethoudersregeling in acht te worden genomen;

- gemachtigd zijn tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen;

 

b. bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid alle ter zake door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde nadere regels en beleidsregels in acht dienen te worden genomen;

 

c. bij twijfel of het mandaatbesluit van toepassing is, overleg wordt gepleegd met de leidinggevende en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder;

 

d. de mandaatverlening niet geldt indien:

 

- de besluitvorming een aangelegenheid betreft die de gemandateerde functionaris rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat,

- afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven, in welke gevallen het voorstel wordt voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan;

 

e. de ondertekening van een krachtens onder-ondermandaat genomen besluit als volgt geschiedt:

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

(Naam gemandateerde)

 

 

OF

 

 

 

 

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

Voor dezen,

(Functie gemandateerde)

 

(Handtekening)

 

(Naam gemandateerde)

 

f. bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, de functionaris die het onder(-onder)mandaat heeft verleend in zijn/haar plaats treedt;

 

g. bij afwezigheid van de Directeur diens plaatsvervanger in zijn/haar plaats treedt;

 

h. de Directeur in alle gevallen als plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan optreden.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten op 9 januari 2020.

 

Afdeling Ruimte en Omgeving,

 

 

F.J.M. Arets

 

 

 

Het besluit ligt vanaf 16 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen een besluit bezwaar maken bij de heer F.J.M. Arets, Afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.