Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 2e wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2010Onbekend

25-02-2010

Weekblad Parkstad, 10-03-2010

2010 / 3 / 13 
11-03-201006-01-2014Nieuwe regeling

25-02-2010

Weekblad Parkstad, 10-03-2010

2010 / 3 / 13 

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging

 

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2009;

 

gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

overwegende dat de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 2e wijziging inhoudelijk en tekstueel moet worden aangepast;

 

besluit vast te stellen:

 

 

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

a.         de Wet GBA: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens;

b.         verordening GBA: de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie      persoonsgegevens;

c.         verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

d.         beheerder GBA: degene die op grond van de beheerregeling GBA is     aangewezen als beheerder;

e.         authentiek gegeven: een gegeven over de ingeschrevene/ingezetene over diens            burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfsrecht, gemeente van inschrijving en adres         in die gemeente alsmede het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland,        eigen burgerservicenummer en dat van de ouders, de (eerdere)                         echtgenoot/geregistreerde partner en de kinderen, het gebruik door de      ingeschrevene van de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot, de             geregistreerde partner;

f.          autorisatieprocedure: de door de beheerder vastgestelde procedure betreffende

            de autorisaties van binnengemeentelijke afnemers;

g.         autorisatieformulier: het formulier waarin de autorisatie aan binnengemeente-

            lijke afnemers is geregeld;

h.         autorisatieregister: verzameling van de autorisatieformulieren zoals bedoeld

            onder g;

i.          ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in

            artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke Basisadministratie persoons-

            gegevens van de gemeente is opgenomen;

j.          ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van

            zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is

            opgenomen;

k.         afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene

            wet bestuursrecht;

l.          derde: elke andere persoon, instelling of rechspersoon dan een afnemer en de

ingeschrevene/ingezetene;

m.        binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente            waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is     voor de verwerking van persoonsgegevens in desbetreffende administratie.

Artikel 2  

 

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 2 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

Beheerder van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd van het Klantcontactcentrum.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de Wet GBA worden, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, aan de verantwoordelijke van andere gemeentelijke registraties, gegevens verstrekt.

 • 2.

  Het betreft verstrekkingen aan de in bijlage 2 opgenomen binnengemeentelijke afnemers ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 3.

  De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het gegevensmagazijn. Deze persoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers aangeboden voor het uitoefenen van hun (wettelijke c.q. publiekrechtelijke) taken.

 

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

Rechtstreekse toegang tot de Gemeenteljke Basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op het Klantcontactcentrum;

 • 3.

  tijdelijke (uitzend) krachten en stagiaires werkzaam onder toezicht van en bij het Klantcontactcentrum;

 • 4.

  de in bijlage 2 van de verordening aangewezen binnengemeentelijke afnemers, met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA, ten behoeve van de aan hen opdragen taken. De te verstrekken gegevens zijn opgenomen in het autorisatieregister.

Artikel 6 Niet rechtstreekse toegang tot Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

Niet rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens hebben, met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA, de in bijlage 2 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers ten behoeve van de aan hen opgedragen taken. De te verstrekken gegevens zijn opgenomen in het autorisatieregister.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100 Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 Wet GBA, aan de in bijlage 1 bij deze verordening opgenomen verzoekers gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  De verstrekking heeft uitsluitend betrekking op de algemene- en vewijsgegevens overeenkomstig artikel 100 Wet GBA en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek en niet-authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In bijlage 2 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die mededeling doen in verband met de authentieke en niet-authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

 • 3.

  De procedure verwerking terugmeldingen binnengemeentelijke (en buitengemeentelijke) afnemers regelt overeenkomstig artikel 62 van de Wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het Besluit GBA:

a.         de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

b.         de wijze waarop de kennisgeving aan de (binnengemeentelijke) afnemers

                        naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan.

Artikel 9 Beveiliging

 

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de noodzakelijke maatregelen als vermeld in het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beveiligingsplan.

 

Artikel 10 Protocollering/verstrekking aan de burger

 

De privacyprocedures zoals beschreven in de Wet GBA, artikelen 103 en 110, gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. Vanuit Key2Burgerzaken zijn verstrekkingen te herleiden.

 

Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere geautomatiseerde toepassingen over hem verstrekt zijn door interne afnemers, moet hij die gegevens opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente van inschrijving.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 

 • 1.

  De Verordening voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 2e wijziging van 11 oktober 2007 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging.

 • 3.

  De verordening treedt in werking een dag na publicatie.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

 • 5.

  De gemeenteraad mandateert de bevoegdheid om de in de verordening genoemde bijlagen 1 en 2 te wijzigen aan het college van burgemeester en wethouders.

De Verordening voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 2e wijziging van 11 oktober 2007 wordt ingetrokken.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, 3e wijziging.

De verordening treedt in werking een dag na publicatie.

De verordening ligt ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

De gemeenteraad mandateert de bevoegdheid om de in de verordening genoemde bijlagen 1 en 2 te wijzigen aan het college van burgemeester en wethouders.