Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid 2002
CiteertitelAlgemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn en Onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-201001-01-2013 Art. 10

25-02-2010

Weekblad Parkstad, 10-03-2010

2010 / 3 / 12
04-01-2007Art. 4, Art 6, Art 7, Art. 11

18-12-2006

Weekblad Parkstad, 3-1-2007

2006 / 11 / 13
01-01-2003Art. 29

07-10-2002

Weekblad Parkstad, 16-10-2002

2002 / 10 / 6
01-01-2002Nieuwe regeling

28-05-2001

Weekblad Parkstad, 06-06-2001

2001 / 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid 2002

De raad van de gemeente Voerendaal,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2001,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de navolgende "Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid 2002";

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  werkplan: een omschrijving door een instelling van de door haar voorgenomen activiteiten voor het betreffend jaar;

 • b.

  welzijn: het welbevinden en de ontplooiing van de burger voorzover deze worden bevorderd door zorg, educatie, recreatie en arbeid;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van Voerendaal;

 • d.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Voerendaal;

 • e.

  instelling: een rechtspersoon naar burgerlijk recht, welke krachtens deze verordening subsidie ontvangt of wenst te ontvangen ten behoeve van de bekostiging van activiteiten;

 • f.

  subsidie: de met toepassing van de algemene subsidieverordening door de gemeente aan een instelling verleende geldelijke bijdrage of in geld waardeerbare bijdrage ter uitvoering van activiteiten, waaraan van gemeentewege belang wordt toegekend.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op het gehele terrein van het welzijn en de volksgezondheid met uitzondering van geldelijke bijdragen van de gemeente in de vorm van contributies en donaties.

HOOFDSTUK 2 VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 3

Een gemeentelijk subsidie ten behoeve van de organisatie van activiteiten wordt slechts verleend indien naar de mening van het college van burgemeester en wethouders ten minste aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • 1.

  ondersteuning van de activiteit behoort tot de kerntaken van de gemeente. Dit betekent dat tevens aan de activiteit een belangrijke sociaal-culturele of maatschappelijke functie wordt toebedacht;

  en

 • 2.

  de activiteiten kunnen zonder subsidie niet worden uitgevoerd;

  of

 • 3.

  op grond van rijksvoorschriften danwel op grond van door de gemeente verstrekte opdrachten bestaat een verplichting tot subsidiëren.

Artikel 4

Aan een instelling wordt slechts subsidie verleend voor activiteiten ter bevordering van het welzijn en de volksgezondheid indien en voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de instelling bezit rechtspersoonlijkheid;

 • 2.

  de instelling is gevestigd of werkzaam in de gemeente Voerendaal;

 • 3.

  de rijksgelden die op het moment van vaststelling van het programma als bijdrage verwacht mochten worden, worden ook daadwerkelijk verkregen;

Artikel 5
 • 1.

  Een op de gemeentebegroting uitgetrokken post geeft op zich geen recht op subsidie. Een instelling heeft eerst dan recht op subsidie indien de aanvraag is ingewilligd door burgemeester en wethouders en de instelling aan de bepalingen van deze subsidieverordening heeft voldaan.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen bedragen (subsidieplafond).

 • 3.

  Indien door de gemeenteraad in een jaar onvoldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de subsidiëring van instellingen op basis van deze verordening zullen de minder beschikbare middelen via prioriteitenstelling en/of middels een generieke percentuele korting over de gesubsidieerde instellingen worden verdeeld.

Artikel 6

Subsidie wordt slechts verleend aan:

 • a.

  die instellingen en activiteiten waarvoor normen zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende "Grondslagen gemeentelijk subsidie";

 • b.

  instellingen en verenigingen waarmee een overeenkomst is gesloten c.q. anderszins afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van activiteiten op het gebied van welzijn en volksgezondheid.

   

Artikel 7

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op elke subsidieaanvraag als bedoeld in deze verordening met vermelding van het eventueel toegekend subsidiebedrag. De subsidie wordt berekend op basis van de bij deze verordening behorende grondslagen voor de berekening van het gemeentelijk subsidie.

 • 2.

  De beschikkingen tot subsidieverlening wordt gegeven vóór aanvang van het subsidiejaar.

 • 3.

  De in de grondslagen voor de berekening van het gemeentelijk subsidie opgenomen subsidiebedragen worden jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex totalen als bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het subsidiejaar minus 2 jaar.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 3 kan de gemeenteraad besluiten in enig jaar af te zien van indexering van het gemeentelijk subsidie.

 • 5.

  In de beschikking tot verlening van een gemeentelijk subsidie kunnen de volgende elementen worden opgenomen:

 • a.

  de hoogte van de subsidie;

 • b.

  de termijn waarvoor dit bedrag wordt toegekend;

 • c.

  de prestaties waartoe de instelling zich verbindt;

 • d.

  de consequenties van het niet nakomen van de te verrichten prestaties;

 • e.

  de gevolgen van eventuele over- of onderschrijding van het toegekend budget;

 • f.

  de wijze waarop tussentijds over de voortgang van de overeengekomen prestaties dient te worden gerapporteerd.

   

Artikel 8

 

 • 1.

  In de beschikking kunnen burgemeester en wethouders aangegeven uit welke onderdelen het financieel en inhoudelijk verslag dient te worden opgebouwd.

 • 2.

  Indien een instelling voor de eerste maal subsidie aanvraagt, worden bovendien overgelegd:

 • a.

  een afschrift van de stichtingsakte, de statuten c.q. het ontwerp hiervan;

 • b.

  een beschrijving van de organisatievorm, de werkwijze en de voorgenomen activiteiten;

 • c.

  een opgave van namen en adressen van de leden van het bestuur van de instelling;

 • d.

  een overzicht van de financiële toestand van de instelling;

 • e.

  verdere gegevens welke burgemeester en wethouders nodig achten voor een goede uitvoering van de verordening.

 • 3.

  In tegenstelling tot het vermelde onder lid 1 dient een aanvraag voor een uitkering uit het welzijnsfonds uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.

   

 

HOOFDSTUK 3 VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 9

 

Ter vaststelling van de toegekende subsidie dient een instelling binnen een door burgemeester en wethouders vast te stellen redelijke termijn na afloop van de activiteiten c.q. het kalenderjaar het inhoudelijk en financieel jaarverslag over het voorgaande jaar in.

 

 

HOOFDSTUK 4 BETALING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10

 

 • 1.

  Op de verleende subsidies worden kwartaalvoorschotten verstrekt van elk 25%.

 • 2.

  Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders met de instelling een andere bevoorschottingssystematiek overeenkomen.

   

 

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN VAN DE GESUBSIDIEERDE

Artikel 11

 

 • 1.

  Van (voorgenomen) wijzigingen in de statuten en reglementen alsmede van wijzigingen in de samenstelling van het dagelijks bestuur doet de instelling onverwijld mededeling aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De instelling verleent aan burgemeester en wethouders of aan namens hen aangewezen personen inzage in de administratie en verstrekt de informatie welke voor de beoordeling van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie van belang kunnen zijn.

   

Artikel 12

 

 • 1.

  De instelling doet van voorgenomen ontbinding onverwijld mededeling aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het batig saldo van de liquidatierekening krijgt, voor zover daarin gemeentelijk subsidie is begrepen, onder goedkeuring van burgemeester en wethouders een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de werkzaamheden van de instelling. De instelling neemt een bepaling van deze strekking op in de statuten.

   

 

HOOFDSTUK 6 SANCTIES

Artikel 13

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten tot opschorting van het verstrekken van voorschotten of tot wijziging of intrekking van de subsidiebeschikking in de volgende gevallen:

 • a.

  de instelling heeft onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;

 • b.

  de instelling voldoet niet of niet geheel aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c.

  de instelling is niet meer gevestigd of werkzaam in de gemeente Voerendaal;

 • d.

  het aantal leden van c.q. deelnemers aan activiteiten van de instelling neemt in de loop van het subsidiejaar aanzienlijk af;

 • e.

  de instelling voert de activiteiten waarvoor subsidie ontvangen wordt niet of slechts gedeeltelijk uit;

 • f.

  de instelling maakt gebruik van (een) andere accommodatie(s) dan die op grond waarvoor een subsidie in de accommodatiecomponent wordt ontvangen;

 • g.

  het financieel beheer van de instelling voldoet niet aan redelijk te stellen eisen;

 • h.

  de instelling verricht c.q. bereikt niet de in de beschikking opgenomen prestaties.

 • 2.

  1De instelling is gehouden aan de door of namens burgemeester en wethouders gegeven richtlijnen en instructies inzake gebruik, onderhoud, beheer van en toezicht op de van gemeentewege beschikbaar gestelde accommodatie. Bij in gebreke blijven kunnen burgemeester en wethouders de instelling een boete opleggen.

 • 3.

  Ingeval een instelling door onterecht ontvangen subsidie vermogen heeft gevormd kunnen burgemeester en wethouders over het terug te betalen bedrag rente in rekening brengen conform de dan geldende marktrente. Rente kan pas in rekening worden gebracht vanaf het moment dat burgemeester en wethouders de instelling over hun besluit in dezen hebben geïnformeerd.

   

 

HOOFDSTUK 7 BEËINDIGING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 14

 

 • 1.

  Wanneer de gemeente als gevolg van veranderde omstandigheden of veranderde inzichten besluit een structureel subsidie aan een instelling te beëindigen wordt deze instelling hierover tijdig geïnformeerd.

 • 2.

  Ingeval van lid 1 wordt de subsidie lineair afgebouwd over een periode van drie jaren waarin respectievelijk 75%, 50%, en 25% van het laatst ontvangen subsidie wordt toegekend.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing wanneer de beëindiging een gevolg is van het bepaalde in artikel 15 of het niet voldoen aan de voorwaarden in deze verordening of de hierbij behorende subsidiegrondslagen.

   

 

HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

 • 2.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening wordt de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juni 1997, ingetrokken.

   

Artikel 16

 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 17

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Algemene subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal van 28 mei 2001, 7 oktober 2002 en 18 december 2006.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL,

de secretaris, de voorzitter,

Grondslagen voor de berekening van de subsidie. Behorend bij de Algemene Subsidieverordening Welzijn

en Volksgezondheid 2002

Aanpassing 2010

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1

Het gemeentelijk subsidie wordt onderscheiden in de volgende componenten:

 • 1.

  de accommodatiecomponent

  Hieronder wordt verstaan het gemeentelijk subsidie als bijdrage in de kosten van de hoofdaccommodatie, w.o.:

 • a.

  huur van gebouwen en terreinen;

 • b.

  rente en afschrijving op inventaris;

 • c.

  kosten van onderhoud, verlichting, verwarming, water en schoonhouden;

 • d.

  verzekeringen;

 • e.

  overige accommodatiekosten, nader te bepalen door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  de activiteitencomponent

  Hieronder wordt verstaan het gemeentelijk subsidie als bijdrage in de kosten van:

 • a.

  aanschaf en afschrijving van gebruiksapparatuur;

 • b.

  kosten van spel, sport en kamperen;

 • c.

  kosten van voorlichting;

 • d.

  kosten van ledenactiviteiten;

 • e.

  aanschaf en onderhoud van instrumentarium en uniformen;

 • f.

  salarissen, onkostenvergoedingen en honoraria alsmede reis- en verblijfkosten;

 • g.

  alle bureaukosten, bestuurskosten en representatiekosten in ruime zin;

 • h.

  bijdrage aan begeleidende organen;

 • i.

  overige activiteitskosten, nader te bepalen door burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2

 • 1.

  Voor de berekening van het gemeentelijk subsidie is bepalend het aantal actieve leden c.q. deelnemers van een vereniging op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt.

 • 2.

  Alle in deze grondslagen opgenomen subsidiebedragen zijn gebaseerd op het subsidiepeil 2002 (=100%) en dienen indien van toepassing nog geïndexeerd te worden voor verdere jaren.

 

HOOFDSTUK 2 : SECTOR ZORG

Artikel 3

Aan zonnebloemcomité's wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Werkgebied

tot 2000 inwoners

2001-5000 inwoners

meer dan 5000 inwoners

Accommodatiecomponent

€ 133

€ 266

€ 531

Activteitencomponent

€ 133

€ 266

€ 531

Artikel 4

Aan instellingen die activiteiten organiseren op het gebied van het meer bewegen voor ouderen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent

Gymnastiekgroep

Volksdansgroep

Koersbalgroep

Yogagroep

Stijldansgroep

Gemeenschapshuis

€ 130

€ 130

€ 130

€ 130

€ 130

Gymzaal

€ 519

-

-

-

-

Overig

-

-

-

-

€ 208

Activiteitencomponent

Gymnastiekgroep

Volksdansgroep

Koersbalgroep

Yogagroep

Stijldansgroep

Basisbedrag

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

Artikel 5

Aan Tafeltje-dek-je Voerendaal wordt een subsidie in de activiteitencomponent toegekend op basis van € 0,78 per bezorgde maaltijd.

 

Artikel 6

Aan de Unie van vrijwilligers afdeling Voerendaal wordt een subsidie in de activiteitencomponent toegekend ad € 1.062

 

Artikel 7

Aan e.h.b.o.-verenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

 

25-50 leden

51+ leden

Accommodatiecomponent

€ 106

€ 213

Activiteitencomponent

€ 159

€ 305

Artikel 8

Aan de Stichting Welzijnszorg wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienorm:

 • a.

  een bijdrage van € 250 per jaar per deelnemer aan de ZMLK-groep;

 • b.

  een bijdrage van € 90 per jaar per deelnemer aan de overige reguliere activiteiten van de instelling.

 

HOOFDSTUK 3 : SECTOR EDUCATIE

Artikel 9

Aan organisaties voor jeugd- en jongerenwerk wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

a. Jeugdwerk 6 t/m 12 jarigen

Accommodatiecomponent

Aantal leden

 

15-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

wekelijks activiteiten

€ 266

€ 311

€ 356

€ 402

€ 447

€ 493

€ 538

€ 583

€ 629

maandelijks activiteiten

€ 163

€ 186

€ 209

€ 231

€ 254

€ 277

€ 299

€ 322

€ 345

incidentele activiteiten

€ 84

€ 106

€ 129

€ 152

€ 174

€ 197

€ 220

€ 243

€ 265

Activiteitencomponent

Aantal leden

 

15-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

wekelijks activiteiten

€ 1.301

€ 1.461

€ 1.642

€ 1.824

€ 2.005

€ 2.187

€ 2.368

€ 2.550

€ 2.731

maandelijks activiteiten

€ 573

€ 664

€ 755

€ 845

€ 936

€ 1.027

€ 1.118

€ 1.208

€ 1.299

incidentele activiteiten

€ 446

€ 491

€ 537

€ 582

€ 627

€ 673

€ 718

€ 764

€ 809

b. jeugdwerk 13-18 jarigen

Accommodatiecomponent

Aantal leden

 

15-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

wekelijks activiteiten

€ 266

€ 311

€ 356

€ 402

€ 447

€ 493

€ 538

€ 583

€ 629

maandelijks activiteiten

€ 163

€ 186

€ 209

€ 231

€ 254

€ 277

€ 299

€ 322

€ 345

incidentele activiteiten

€ 84

€ 106

€ 129

€ 152

€ 174

€ 197

€ 220

€ 243

€ 265

Activiteitencomponent

Aantal leden

 

15-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

wekelijks activiteiten

€ 1.773

€ 1.954

€ 2.408

€ 2.862

€ 3.315

€ 3.769

€ 4.223

€ 4.677

€ 5.131

maandelijks activiteiten

€ 573

€ 664

€ 755

€ 845

€ 936

€ 1.027

€ 1.118

€ 1.208

€ 1.299

incidentele activiteiten

€ 446

€ 492

€ 537

€ 582

€ 627

€ 673

€ 718

€ 764

€ 809

Artikel 10

Aan peuterspeelzalen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal peuters

15-20

21-35

36-50

51-65

66-80

81+

Brede school Voerendaal

€ 4.287

€ 5.916

€ 7546

€ 9.175

€ 10.804

€ 12.433

Overige accommodaties

€ 434

€ 652

€ 892

€ 1.132

€ 1.372

€ 1.612

Activiteit

comp

Aantal peuters

15-20

21-35

36-50

51-65

66-80

81-95

96-110

111-125

126-140

141+

Ambitieniveau 0

€ 2.924

€ 3.294

€ 3.663

€ 4.032

€ 4.402

€ 4.704

€ 5.008

€ 5.311

€ 5.375

€ 5.918

Ambitieniveau 1 en 2*)

€ 4.636

€ 5.222

€ 5.807

€ 6.393

€ 6.979

€7.458

€ 7.940

€ 8.419

€ 8.521

€ 9.382

Extra bij minimaal ambitieniveau 1

Participatie brede school

Leerlingvolgsysteem

€ 2.144

€ 2.144

Alle bedragen voor subsidies aan de peuterspeelzalen zijn geïndexeerd tot en met 2010

*) ambitieniveau op basis Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen gemeente Voerendaal

 

Artikel 11

Aan ouderenverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401+

Gemeentelijke

accommodatie

€ 212

€ 268

€ 324

€ 380

€ 435

€ 491

€ 547

€ 602

€ 658

Overig

€ 266

€ 398

€ 531

€ 597

€ 664

€ 730

€ 796

€ 862

€ 929

Activiteiten-component

Aantal leden

25-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401+

Budget

€ 916

€ 1.448

€ 2.151

€ 2.815

€ 3.506

€ 3.900

€ 4.300

€ 4.700

€ 5.100

Artikel 12

Aan instituten voor natuurbeschermingseducatie wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 106

Activiteitencomponent € 637

 

Artikel 13

Aan heemkundeverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 159

Activiteitencomponent € 266

 

Artikel 14

Aan vrouwenbewegingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 159

Activiteitencomponent € 717

 

Artikel 15

Aan muziekkorpsen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent

Accommodatiecomponent

25-50 spelende leden

51-75 spelende leden

76+ spelende leden

Zonder extra gemeentelijk leslokaal

€ 265

€ 399

€ 531

Met extra gemeentelijk leslokaal

€ 212

€ 345

€ 479

Activiteitencomponent

25-50 spelende leden

51-75 spelende leden

76+ spelende leden

€ 1.647

€ 3.293

€ 5.564

Artikel 16

Aan muziekcollectieven wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 850

Activiteitencomponent € 1.607

 

Artikel 17

Aan zangkoren wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 266

Activiteitencomponent € 651

 

Artikel 18

Aan schutterijen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 531

Activiteitencomponent € 1.222

 

Artikel 19

Aan carnavalsverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 53

Activiteitencomponent € 903

 

Artikel 20

Aan toneelverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 53

Activiteitencomponent

basis € 531

toeslag jeugdafdeling € 149

 

Artikel 21

Aan jazzballetverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent

Aantal leden

25-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451+

gymzalen

€ 399

€ 797

€ 1.062

€ 1.328

€ 1.859

€ 2.124

€ 2.390

€ 2.656

€ 2.921

€ 3.186

Overig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Activiteiten-component

Aantal leden

25-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451+

gymzalen

€ 266

€ 956

€ 1.647

€ 2.284

€ 2.922

€ 3.612

€ 4.249

€ 4.952

€ 5.591

€ 6.230

Artikel 22

Aan de Stichting Orgelkring Voerendaal wordt een subsidie verleend ad € 157 per in de gemeente Voerendaal georganiseerd orgelconcert met een maximum van 3 concerten per jaar.

 

Artikel 23

Aan de Stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen wordt een subsidie verleend ad € 83 per in Voerendaal uitgevoerd project met een maximum van 5 projecten per jaar.

 

HOOFDSTUK 4 : SECTOR RECREATIE

Artikel 24

Aan voetbalverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

€ 664

€ 797

€ 930

€ 1.062

€ 1.195

€ 1.328

€ 1.461

Aantal leden

201-225

226-250

251-300

301-350

351-400

401+

€ 1.593

€ 1.726

€ 1.859

€ 1.992

€ 2.125

2.258

Activiteiten-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

€ 757

€ 1.288

€ 1.819

€ 2.350

€ 2.829

€ 3.307

€ 3.732

Aantal leden

201-225

226-250

251-300

301-350

351-400

401+

€ 4.157

€ 4.581

€ 5.007

€ 5.431

€ 5.856

€ 6.280

Artikel 25

Het klein onderhoud aan van gemeentewege verhuurde c.q. in gebruik gegeven buitensportaccommodaties dient door en voor rekening van de gebruiker plaats te vinden. Het groot onderhoud komt voor rekening van de gemeente (zie toelichting).

 

Artikel 26

Aan tennisverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent

25-75 leden

76-125 leden

126-250 leden

251+ leden

€ 266

€ 531

€ 1.062

€ 1.593

Activiteitencomponent

25-75 leden

76-125 leden

126-250 leden

251+ leden

€ 491

€ 1.089

€ 2.165

€ 3.201

Artikel 27

Aan volleybal- en basketbalverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen:

Accommodatie-

component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

de Joffer

€ 531

€ 1.062

€ 1.859

€ 2.656

€ 3.453

€ 4.249

€ 5.047

€ 5.843

Gymzalen basisscholen

€ 399

€ 531

€ 930

€ 1.328

€ 1.726

€ 2.125

€ 2.523

€ 2.922

Activiteitencomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

€ 916

€ 1.713

€ 2.510

€ 3.307

€ 4.103

€ 4.900

€ 5.698

€ 6.494

Artikel 28

Aan handbalverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

de Joffer

€ 850

€ 1.488

€ 2.125

€ 2.762

€ 3.400

€ 4.037

€ 4.674

€ 5.312

Gymzalen basisscholen

€ 425

€ 744

€ 1.062

€ 1.381

€ 1.700

€ 2.019

€ 2.337

€ 2.656

Activiteitencomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

€ 757

€ 1.501

€ 2.245

€ 2.988

€ 3.731

€ 4.475

€ 5.219

€ 5.962

Artikel 29

Aan gymnastiekverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

de Joffer

gymzaal Klimmen

€ 584

€ 718

€ 1.169

€ 1.436

€ 1.753

€ 2.154

€ 2.337

€ 2.871

€ 2.922

€ 3.590

€ 3.506

€ 4.307

€ 4.090

€ 5.025

€ 4.675

€ 5.744

Activiteitencomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201+

€ 1.647

€ 2.603

€ 3.506

€ 4.356

€ 5.259

€ 6.109

€ 7.025

€ 7.875

Artikel 30

Aan zwemverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201-225

226-250

251+

De Joffer

€ 1.010

€ 2.019

€ 3.240

€ 4.356

€ 5.524

€ 6.693

€ 7.861

€ 8.658

€ 9.457

€ 10.252

Activiteiten-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

201-225

226-250

251+

€ 624

€ 1.248

€ 1.966

€ 2.789

€ 3.533

€ 4.329

€ 5.073

€ 5.870

€ 6.613

€ 7.357

Artikel 31

Aan judoverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151+

Op d'r Plats/'t Wouves

€ 518

€ 677

€ 996

€ 1.314

€ 1.634

€ 1.952

de Joffer

Gymzalen basisscholen

€ 651

€ 1.288

€ 1.925

€ 2.563

€ 3.200

€ 3.838

Activiteitencomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151+

Op d'r Plats/'t Wouves

€ 1.155

€ 1.660

€ 2.165

€ 2.669

€ 3.014

€ 3.679

Artikel 32

Aan tafeltennisverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatie-component

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151+

de Joffer

€ 1.434

€ 2.125

€ 2.815

€ 3.559

€ 4.249

€ 4.940

Gymzalen basisscholen

€ 1.062

€ 1.593

€ 2.125

€ 2.656

€ 3.187

€ 3.718

Activiteitencomponent

Aantal leden

25-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151+

€ 1.182

€ 1.713

€ 2.245

€ 2.776

€ 3.307

€ 3.838

Artikel 33

Aan ruitersportverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen :

Accommodatiecomponent € 266

Activiteitencomponent € 518

 

Artikel 34

Aan hengelsportverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen:

Accommodatiecomponent

25-50 leden

51-100 leden

101+ leden

€ 26

€ 53

€ 106

Activiteitencomponent

25-50 leden

51-100 leden

101+ leden

€ 86

€ 266

€ 531

Artikel 37

Aan schaakverenigingen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen:

Accommodatiecomponent € 213

Activiteitencomponent € 106

 

Artikel 38

Aan niet in de gemeente Voerendaal gevestigde verenigingen voor gehandicaptensport wordt per in de gemeente Voerendaal woonachtig lid een subsidie in de activiteitencomponent toegekend ad € 45.

 

Artikel 39

Aan oranjecomité's wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidienormen:

Activiteiten-component

Aantal kinderen

25-50

51-100

101-250

251-500

500+

€ 133

€ 266

€ 531

€ 930

€ 1.859

Het aantal kinderen wordt door burgemeester en wethouders bepaald aan de hand van de opgave van het aantal leerlingen van basisscholen per 1 oktober van het voorafgaande jaar.

 

Artikel 40

Ten behoeve van het beheer van speelterreinen wordt een basissubsidie toegekend ad € 500. Dit subsidie is bedoeld voor het onderhoud van de toestellen, het afsluiten van een w.a.-verzekering en het houden van toezicht.

 

Artikel 41

 • 1.

  Aan niet in de voorgaande artikelen genoemde en door burgemeester en wethouders erkende instellingen kan voor activiteiten en/of diensten een subsidiebudget bijdrage worden toegekend op basis van de goedgekeurde begroting.

 • 2.

  Bij subsidiëring op basis van het eerste lid dienen de volgende posten in mindering te worden gebracht op de exploitatiekosten.

 • a.

  opbrengsten van verhuur en zaalexploitatie;

 • b.

  winst bij verkoop van eigendommen;

 • c.

  ontvangsten van derden voor verrichte diensten of vergoeding van kosten;

 • d.

  uitkeringen van verzekeringen;

 • e.

  ontvangen rente;

 • f.

  inkoop t.b.v. bar en/of buffet;

 • g.

  consumpties en traktaties boven een door burgemeester en wethouders vast te stellen maximum.

 

HOOFDSTUK 5 : WELZIJNSFONDS

Artikel 42

 • 1.

  Het welzijnsfonds wordt beheerd door burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Jaarlijks worden in het fonds stortingen gedaan.

 • 3.

  Het fonds heeft een plafond van € 15.000.

 

Artikel 43

Uit het welzijnsfonds kan door burgemeester en wethouders een uitkering worden verleend in verband met:

 • a.

  investeringen, experimenten, eenmalige activiteiten, start- en overbruggingssubsidies alsmede extra steun aan noodlijdende verenigingen.

 • b.

  geleverde bijzondere prestaties door de hoofdafdeling van de vereniging op concoursen, wedstrijden of competities. De uitkering bedraagt in dit geval € 35. Ingeval van zeer uitzonderlijke prestaties wordt een uitkering toegekend ad € 125. De uitkering wordt per vereniging maximaal eenmaal per drie jaren verleend.

 • c.

  de viering van een jubileum van een gesubsidieerde organisatie. In dit geval wordt een uitkering verleend ad € 50, waarbij als jubilea worden aangemerkt 25-, 40-, 50-, 60-, 75- en 100-jarige bestaansfeesten. In afwijking hiervan worden bij carnavalsverenigingen als jubilea aangemerkt veelvouden van 11 jaar. Voor verenigingen die langer dan 100 jaar bestaan kan bij jubilea een uitkering worden toegekend overeenkomstig de reeks die geldt voor verenigingen jonger dan 100 jaar.

 • d.

  overige situaties waarin naar de mening van burgemeester en wethouders serieus iets te vieren valt. In dit geval bedraagt de uitkering € 25.

 • e.

  uitbreiding van het activiteitenaanbod van een organisatie.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal van 25 februari 2010.

de griffier, de voorzitter,

B.W.E. van der Wijst drs. E.A.J. Sprokkel