Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt legesverordening juli 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201029-12-2011Nieuwe regeling

22-12-2010

Weekblad Parkstad, 29-12-2010

2010 / 13 / 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Voerendaal;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  a. attestatiën de vita of soortgelijke verklaringen, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en/of andere periodieke inkomsten;

  b. beschikkingen of afschriften die worden uitgereikt aan belanghebbenden waaronder begrepen beslissingen op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  c. de in hoofdstuk 6 van de in artikel 2 genoemde tarieventabel bedoelde nasporingen en inlichtingen, ten aanzien van stukken vallende onder artikel 14 van de Archiefwet 1995 indien deze plaatsvinden c.q. gegeven worden in het belang van een wetenschappelijk doel;

  d. opgaven en stukken, verstrekt aan de pers voor bekendmakingen in de nieuwsbladen;

  e. de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  f. beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen of retributies;

  g. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  h diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  Geen leges worden geheven van:

  openbare besturen, ambtenaren en instellingen voor nasporingen, inlichtingen of andere diensten en stukken, door hen in het openbaar belang gevraagd.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, lid 3 van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving, dit in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening juli 2010” van 17 juni 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor

   inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,5%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen en een veelvoud van € 0,05.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

   

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gehouden op 22 december 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL,

de griffier, de voorzitter,

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel:

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

 

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 7

Kiezersregister

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 11

Wet op de kansspelen

 

Hoofdstuk 12

Vervallen

 

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 16

Diversen

 

Hoofdstuk 17

Wet telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Naturalisatie

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Hoofstuk 19

Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 20

Horeca

 

Hoofdstuk 21

Evenementen / markten

 

Hoofdstuk 22

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 23

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 24

In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

2011

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,40

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,25

1.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,25

1.1.2.3

kleurenkopie per pagina op papier van A4 of ander formaat

0,90

1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk van:

 

 

a. een kaart van de gemeente

7,15

 

b. het formaat A4 en kleiner

6,05

 

c. het formaat groter dan A4 doch niet groter dan A3

7,20

 

d. het formaat groter dan A3

10,30

 

e. het formaat A1

12,75

 

f. het formaat A0

18,45

1.1.4

een afdruk uit het topografisch bestand, per ha

26,65

1.1.5

digitale grafische bestanden en luchtfoto's:

 

1.1.5.1

digitale luchtfoto (per foto)

38,10

1.1.5.2

digitale grafische ondergrond (G.B.K.N.) van bebouwd gebeid (per ha)

17,70

1.1.5.3

digitale grafische ondergrond (G.B.K.N.) van buitengebeid (per ha)

4,40

1.1.5.4

de bestede uren aan loonkosten (per uur)

76,80

1.1.5.5

de kosten van een CD of DVD (per stuk)

1,10

1.1.5.6

de verzendkosten (100-250gr)

1,84

1.1.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

6,35

1.1.6.1

een collectevergunning

11,65

1.1.6.2

tijdelijke verkeersmaatregel

14,85

1.1.6.3

terrasvergunning

17,10

1.1.6.4

verklaring van geen bezwaar

9,60

1.1.7

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,65

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

2011

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

47,25

2.1.2

een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting

47,25

2.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

44,55

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het verstrekken van:

 

2.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,25

2.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,25

2.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar (excl. rekening/begroting):

 

2.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

41,90

2.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

69,90

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.3.1

tot het verstrekken van:

 

2.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

0,25

2.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

0,25

2.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

2.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

15,70

2.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

31,45

 

 

 

2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.4.1

tot het verstrekken van een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.), per pagina

0,25

 

 

 

2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.5.1

een afschrift van de Bouwverordening, per pagina

0,25

2.5.2

een afschrift van de Brandbeveiligingsverordening

0,25

2.5.3

een afschrift van andere dan de hierboven genoemde verordeningen, per pagina

0,25

2.5.4

aanvullingen op de verordening, per pagina

0,25

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

2011

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of omzetting van een huwelijk in een partnerschap en omgekeerd, op:

 

3.1.1

dinsdag en donderdag om 9.00 uur als lokethandeling en zonder enig decorum

gratis

3.1.2

maandag en woensdag van 09.00 tot 17.00 uur

168,15

3.1.3

dinsdag en donderdag van 9.30 tot 17.00 uur

168,15

3.1.4

vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

187,65

3.1.5

zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

297,25

3.1.6

zaterdag, zondag en de bij artikel 3 van de Algemene Termijnenwet daarmee gelijkgestelde dagen

297,25

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het inzetten van een ambtenaar als getuige per ambtenaar/getuige

37,95

3.1.8

Het tarief bedraagt ter zake voor een omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap dan wel een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als lokethandeling en zonder enig decorum, anders dan op de uren die door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen als kosteloze uren:

37,10

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partner schap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek de tarieven genoemd in artikel 3.1.1 t/m 3.1.5 verhoogd met

149,70

3.2.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de beoordeling en de administratieve afhandeling van een verzoek om op locatie te mogen trouwen/partnerschap te laten registreren

83,55

3.2.2.2

De tarieven ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op een vooraf goedgekeurde andere locatie binnen de gemeentegrenzen bedragen:

 

 

op maandag tot en met donderdag (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) van 10.00 -21.00 uur

187,65

 

op vrijdag (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) van 10.00 -21.00 uur

257,10

 

op zaterdag (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) van 10.00 -21.00 uur

405,70

 

op zondag (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) van 10.00 - 21.00 uur

488,15

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

3.3.1

een trouw- of partnerschapsboekje

27,15

3.3.2

een trouw- of partnerschapsboekje van luxe kwaliteit

39,60

3.3.3

elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het burgerlijk Wetboek

11,30

3.3.4

elk uitreksel als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het burgerlijk Wetboek

11,30

3.3.5

elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het burgerlijk Wetboek

19,60

3.3.6

elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

11,30

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

 

alsmede voor elke inlichting

3,20

 

 

 

3.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of bescheiden uit de registers van de burgerlijke stand in:

 

3.6.1

een andere gemeente in Nederland

11,30

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

2011

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

6,90

 

 

 

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

 

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

 

 

 

4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

 

 

 

4.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van gegevensverstrekking aan afnemers en bijzondere derden, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

2,75

4.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van gegevensverstrekking aan burgers in zijn of haar persoonsgegevens, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ten hoogste de kostprijs met een maximum van

5,25

4.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van gegevensverstrekking aan burgers in zijn of haar persoonsgegevens, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarbij het afschrift meer dan 100 pagina's beslaat of het een moeilijk toegankelijk gegevensverwerking betreft ten hoogste de kostprijs met een maximum van

25,95

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

2011

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 

2011

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

4,35

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1,65

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

1,65

 

voor het doen van nasporingen in stukken vallende onder de archiefwet 1962 zonder hulp van de gemeenteambtenaar van het gemeente-archief worden geen legeskosten in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 

2011

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

3,20

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

2011

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

8.1.1

Tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 9.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

 

8.1.1.1

In formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,25

8.1.1.2

In formaat A3

0,25

 

 

 

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een afschrift:

 

8.2.1

Uit de gemeentelijke gebouwenregistratie

0,25

8.2.2

Uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

0,25

8.2.3

Van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

0,25

8.2.4

Uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

0,25

8.2.5

Uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

0,25

8.2.6

Uit “kadaster-on-line” (per informatie per perceel)

5,90

 

 

 

8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van kopiëen van :

 

8.3.1

Het gemeentelijk adressenbestand, per adres

0,25

8.3.2

Het relatiebestand adres-kadastraal perceel, per gelegde relatie

0,25

8.3.3

Het adres-coordinatenbestand, per adres-coordinaat per besteed kwartier

11,20

 

 

 

8.4

Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

11,20

 

 

 

 

Voor het doen van nasporingen in de stukken vallende onder de Archiefwet 1962 zonder hulp van een gemeente-ambtenaar worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

 

2011

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, excl. rijkscomponent

28,65

9.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort), excl. rijkscomponent

28,64

9.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) excl. rijkscomponent

27,13

9.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

9.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

21,50

9.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 9.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

9,20

9.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) excl. rijkscomponent

25,7

9.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) jeugdtarief t/m 13 jaar excl. rijkscomponent

9,2

 

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

 

2011

10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, exclusief rijkscomponent

30,10

10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

2,75

 

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

 

2011

11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

23,10

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 23,10 en voor iedere volgende speelautomaat

34,95

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

11,85

 

Hoofdstuk 12 Vervallen

 

2011

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

 

2011

13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

10,90

13.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

10,90

13.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

10,90

 

Hoofdstuk 14 Vervallen

 

2011

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

 

2011

15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

34,10

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450)

34,10

15.1.3

tot het verkrijgen en/of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):

 

 

a. indien geen medisch advies vereist is

26,35

 

b. indien een medisch advies op basis van een dossierstudie toereikend is, excl. werkelijke kosten dossierstudie

26,35

 

c. indien een medisch advies op basis van een geneeskundig onderzoek vereist is, excl. werkelijke kosten geneeskundig onderzoek

26,35

 

Hoofdstuk 16 Diversen

 

2011

16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

16.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag excl rijkscomponent

5,25

16.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

6,90

16.1.3.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent nationaliteit

6,90

16.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,90

16.1.5

tot het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

6,05

16.1.6

tot het afgeven van een verklaring dat de foto op een stuk, de foto is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

6,05

16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

16.3.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

29,90

16.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665)

3,20

16.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

16.5.1

tot het afgeven van een vergunning voor het houden van een inzameling als bedoeld in artikel 5.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening

6,40

16.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het afgeven van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5a van de Algemene plaatselijke verordening:

25,40

16.6.1

geldig voor een dag

7,25

16.6.2

geldig voor een week of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan drie dagen

13,55

16.6.3

geldig voor een maand of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan 2 weken

19,80

16.6.4

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan dat langer dan drie maanden duurt

32,25

16.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het afgeven van een register als bedoeld in artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening

22,05

 

Hoofdstuk 17 Wet telecommunicatie

 

2011

17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

 

 

sleuflengte 0 - 100 m

50,45

 

sleuflengte 101 - 1000 m

134,50

 

sleuflengte 1001 m en langer

151,35

17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,40

 

en per lasgat vermeerderd met

1,75

17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,40

 

en per lasgat vermeerderd met

1,75

17.2

Het in 17.1 genoemde bedrag wordt:

 

17.2.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

44,40

17.2.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

pm

17.3

Indien een begroting als bedoeld in 17.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

pm

17.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 17.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

pm

 

Hoofdstuk 18 Naturalisatie

 

2011

18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek::

 

18.1.1

tot naturalisatie tot nederlander (enkelvoudig verzoek standaard)

148,00

18.1.2

tot naturalisatie tot nederlander (enkelvoudig verzoek verlaagd)

148,00

18.1.3

tot naturalisatie tot nederlander (gezamenlijk verzoek standaard)

253,00

18.1.4

tot naturalisatie tot nederlander (gezamenlijk verzoek verlaagd)

253,00

18.1.5

tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het nederlanderschap (enkelvoudig)

148,00

18.1.6

tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het nederlanderschap (gezamenlijk)

253,00

 

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Hoofdstuk 19 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

2011

Begripsomschrijvingen

 

 

19.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

19.1.1.1

bouwkosten: De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

19.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

19.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

19.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.2.1

om beoordeling van een schetsplan c.q. conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, inhoudende het toetsen aan het bestemmingsplan en, indien noodzakelijk, maximaaal twee behandelingen door de dorpsbouwmeester c.q. Mononumentencommissie, alsmede de administratieve afhandeling: 40% van het volgens 19.3.1.1 berekende legesbedrag met een minimum van:

238,85

Omgevingsvergunning

 

 

19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 19.3 en 19.4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Bouwactiviteiten

 

 

19.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,75% van de bouwkosten, met een minimum van

238,85

Extra welstandstoets

 

 

19.3.1.2

Indien een schetsplan c.q. conceptaanvraag of een omgevingsvergunning meer dan tweemaal aan de dorpsbouwmeester of monumentencommissie moet worden voorgelegd, of indien een plan om andere redenen aan de dorpsbouwmeester of de commissie moet worden voorgelegd, bedragen de legeskosten per extra behandeling:

43,20

Beoordeling milieukundig bodemrapport en rapportage akoestisch onderzoek

 

 

19.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 19.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport of een akoestish rapport wordt beoordeeld:

 

19.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

44,90

19.3.1.3.1.1

Indien het bodemonderzoek een oppervlakte betreft van meer dan 5.000 m2, geldt een toeslag van € 43,70 voor elke 5.000 m2 of gedeelte daarvan boven de 5.000 m2.

 

19.3.1.3.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

44,90

19.3.1.3.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

nvt

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

19.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 19.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

43,70

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

19.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 19.3.1.1 bedraagt het minimale tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

182,70

Betreffend tarief wordt op basis van de werkelijk gemaakte extra kosten verhoogd tot een maximaal bedrag van € 12.600,-

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

19.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

278,40

Beoordeling bodemrapport

 

 

19.3.2.2

Onderdeel 19.3.1.3.1 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 19.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 19.3.1.3.1 zelf toepassing vindt.

 

Strijdigheid bestemmingsplan

 

 

19.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 19.3.1 en 19.3.2:

 

19.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

335,00

19.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

335,00

19.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectbesluit) en:

 

19.3.3.3.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 75.000,- bedragen:

670,00

19.3.3.3.2

indien de bouwkosten € 75.000,- of meer, maar minder dan € 500.000,- bedragen:

1.062,00

19.3.3.3.3

indien de bouwkosten € 500.000,- of meer bedragen:

1.454,15

19.3.3.3.4

ten behoeve van een wijziging van het gebruik:

670,00

19.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

335,00

19.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

110,90

19.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

110,90

19.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

110,90

19.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

110,90

Strijdigheid bestemmingsplan zonder bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

19.3.4

Zie 19.3.3

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

19.3.5.1

ndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het starttarief:

135,85

 

te vermeerderen met:

 

19.3.5.1.1

voor een bouwwerk met een oppervlak van 0 t/m 250 m2:

272,75

19.3.5.1.2

voor een bouwwerk met een oppervlak van 251 t/m 500 m2:

457,25

19.3.5.1.3

voor een bouwwerk met een oppervlak meer dan 500 m2:

638,35

Opheffen stookverbod

 

 

19.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van artikel 2.1.1 lid 5 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken tot het opheffen van een stookverbod bedraagt:

 

19.3.5.2.1

a. voor het uitvoeren van een visuele inspectie, nadat door een gerenommeerd bedrijf de schoorsteen hersteld en schoongemaakt is:

89,40

19.3.5.2.2

b. bij hercontrole door middel van een rookproef exclusief de eventuele kosten verschuldigd aan de brandweer:

190,15

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

19.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of een krachtens erfgoedverordening aangewezen gemeentelijk monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

87,05

 

Sloopactiviteiten

 

 

19.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

130,90

Beoordeling bodemrapport

 

 

19.3.7.2

Onderdeel 19.3.1.3.1 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 19.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 19.3.1.3.1 of 19.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

Asbesthoudende materialen

 

 

19.3.7.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 19.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

pm

Aanleggen of veranderen van een weg

 

 

19.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

pm

Uitweg/inrit

 

 

19.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

pm

Kappen

 

 

19.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

6,35

Opslag van roerende zaken

 

 

19.3.11

n.v.t.

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

19.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

pm

19.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

pm

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

19.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief.

pm

 

Andere activiteiten

 

 

19.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van paragraaf 19.3 bedoeld en die activiteit of handeling:

 

19.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

pm

19.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

pm

19.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

pm

19.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

pm

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

19.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

19.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in paragraaf 19.3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

19.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in paragraaf 19.3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

Advies

 

 

19.3.16

Tenzij zulks is geregeld in de voorgaande onderdelen van paragraaf 19.3 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

pm

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

19.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van paragraaf 19.3 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

19.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

pm

19.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

pm

Vermindering

 

 

19.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 19.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 19.3.

 

 

Teruggaaf

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

19.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6 en 19.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, kan schriftelijk om teruggaaf van een deel van de leges worden verzocht. De teruggaaf bedraagt:

 

19.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

19.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand doch vóór het verlenen van de vergunning, voor het in behandeling nemen ervan

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

19.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6 en 19.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, kan schriftelijk om teruggaaf van een deel van de leges worden verzocht, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

19.5.2.1

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren of het niet verder in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

19.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6 of 19.3.7 weigert c.q. niet verder in behandeling wordt genomen, kan schriftelijk om teruggaaf van een deel van de leges worden verzocht. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

19.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 19.3.16 en 19.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

19.6

n.v.t.

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project danwel een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning:

107,70

19.7.1

Met uitzondering van een omgevingsvergunning voor uitsluitend kapactiviteiten, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

35,95

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

1.454,15

Sloopmelding

 

 

19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening:

pm

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

19.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

pm

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

 

Hoofdstuk 20 Horeca

2011

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

94,65

20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

5,10

20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening

74,45

20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om tijdelijk een andere sluitingstijd voor een horecabedrijf vast te stellen krachtens artikel 2.3.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening

6,35

 

 

 

Hoofdstuk 21 Evenementen / markten

2011

21.1

Het tarief bedraagt voor het in het kader van de organisatie van een evenement of markt in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

21.1.1

het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel als bedoeld in artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

14,85

21.1.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5a van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

21.1.2.1

geldig voor 1 dag

7,25

21.1.2.2

geldig voor een week of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan 3 dagen

13,55

21.1.2.3

geldig voor een maand of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan 2 weken

19,80

21.1.2.4

geldig voor een jaar of een gedeelte darvan dat langer duurt dan 3 maanden

32,25

21.1.3

een andere in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6,35

 

 

 

Hoofdstuk 22 Prostitutiebedrijven

2011

22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

301,50

 

 

 

Hoofdstuk 23 Brandbeveiliging

2011

23.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gebruiksvergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening:

 

23.1.1

voor tijdelijke bouwsels en eenmalige evenementen

30,20

23.1.2

voor circussen

150,85

 

 

 

Hoofdstuk 24 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2011

24.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6,35

 

Bijlage bij Hoofdstuk 19.3.1.1 Bouwactiviteiten

 

Tabel (versie 2008) ter bepaling van de bouwsom ten behoeve van bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning

 

 

 

type bouwwerk en kenmerk

per m3

 

 

WOONGEBOUWEN (3 laags en meer)

 

Appartement

330,05

Flat

290,95

Serviceflat

307,05

Urban Villa

351,9

WONINGEN - NORMAAL

 

Drive-in woning (3 laags)

213,9

 

277,15

Geschakeld eenlaags (met kap)

249,55

Geschakeld tweelaags (plat dak)

253

Geschakeld tweelaags (met kap

227,7

Geschakeld tweelaags (met kap houtskeletbouw)

259,9

Vrijstaand 2 laags (met kap)

282,9

WONINGEN - BETER

 

Landhuis eenlaags (plat dak)

331,2

Twee onder een kap (met schuin dak)

277,15

Vrijstaand eenlaags (recreatiewoning met kap)

254,15

Vrijstaand eenlaags (met kap)

296,7

Vrijstaand tweelaags (houtskeletbouw met kap)

261,05

Vrijstaand tweelaags (met kap)

293,25

WONINGEN - LUXE

 

Bungalow (met kap)

333,5

Herenhuis (tussenwoning)

300,15

Herenhuis (halfvrijstaand)

328,9

Herenhuis (vrijstaand)

328,9

Landhuis eenlaags (met kap)

404,8

Landhuis tweelaags (met kap)

440,45

AANVULLINGEN WONINGEN

 

Aan- en uitbouw woonruimte (< 100m3)

327,75

Aan- en uitbouw woonruimte (> 100m3)

427,8

Carport / overkapping

227,7

Garage / berging (plat dak, aangebouwd)

189,75

Garage / berging (plat dak, vrijstaand)

259,9

Garage / berging (met kap, aangebouwd)

172,5

Garage / berging (met kap, vrijstaand)

196,65

Kelder

359,95

Serre (géén woonruimte)

318,55

Serre (woonruimte)

535,9

Tuinhuisje (hout)

124,2

Dakkapel (2,50x1,40x1,45)

469,2

 

BIJEENKOMSTGEBOUWEN

 

Multifunctioneel centrum

342,7

GEZONDHEIDSZORGGEBOUWEN

 

Gezondheidscentrum

366,85

Verzorgingsflat (vier- of vijflaags)

284,05

Woonzorgcentrum (drielaags)

242,65

Ziekenhuis

379,5

HORECAGEBOUWEN

 

Café (taria) met bovenwoning

311,65

Restaurant

307,05

Wegrestaurant, eenlaags

349,6

INDUSTRIEGEBOUWEN

 

Agrarisch bedrijfsgebouw metselwerk spouw (bruto vloeropp. ca. 250 m2)

292,1

Agrarisch bedrijfsgebouw metselwerk spouw (bruto vloeropp. ca. 750 m2)

213,9

Agrarisch bedrijfsgebouw metselwerk spouw (bruto vloeropp. ca. 1250 m2)

185,15

Agrarisch bedrijfsgebouw gevelplaten (bruto vloeropp. ca. 250 m2)

170,2

Agrarisch bedrijfsgebouw gevelplaten (bruto vloeropp. ca. 750 m2)

132,25

Agrarisch bedrijfsgebouw gevelplaten (bruto vloeropp. ca. 1250 m2)

121,9

Bedrijfshal (5,4 m. hoog inhoud ca. 500 m3)

178,25

Bedrijfshal (7,2 m. hoog inhoud ca. 750 m3)

135,7

Bedrijfshal (5,4 m. hoog inhoud ca. 1500 m3)

135,7

Bedrijfshal (7,2 m. hoog inhoud ca. 2000 m3)

97,75

Bedrijfshal (5,4 m. hoog inhoud ca. 5000 m3)

110,4

Bedrijfshal (7,2 m. hoog inhoud ca. 10000 m3)

82,8

Veldschuur (ca. 250 m2)

73,6

Veldschuur (ca. 750 m2)

66,7

Veldschuur (ca. 1250 m2)

62,1

KANTOORGEBOUWEN

 

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (eenlaags, inhoud tot 2500 m3)

415,15

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (tweelaags, inhoud tot 2500 m3)

385,25

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (tweelaags, inhoud 2500 tot 7000 m3)

320,85

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (drielaags, inhoud 2500 tot 10000 m3)

331,2

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (vierlaags, inhoud 4500 tot 12500 m3)

296,7

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (vijflaags, inhoud 10000 tot 17500 m3)

272,55

Kantoorgebouw, normaal ontwerp (zeslaags, inhoud 30000 tot 55000 m3)

225,4

LOGIESGEBOUW

 

Hotel

430,1

Motel

301,3

ONDERWIJSGEBOUWEN

 

School (tweelaags)

267,95

School (semie permanent, eenlaags)

294,4

SPORTGEBOUW

 

Gymzaal

135,7

Kleedgebouw (al dan niet met kantine)

371,45

Tennishal, met kantine

97,75

 

WINKELGEBOUW

 

Doe-het-zelf hal

135,7

garage met showroom

202,4

Meubelhal

198,95

Warenhuis, dreilaags

284,05

Winkel, tweelaags

359,95

Winkel met bovenwoning

274,85

Winklecentrum, eenlaags

219,65

Winkelcentrum met bovenwoningen

311,65

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2010

 

De griffier van de gemeente Voerendaal.