Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
CiteertitelVerordening rioolheffing 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in de gemeente Voorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2014nieuwe regeling

20-12-2010

Voorster Nieuws, 22-12-2010, G 420

2010-15683

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van 9 november 2010, nummer 2010-15683;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater en/of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • e.

  bedrijfsverzamelgebouw: een gebouw dat dient om verschillende bedrijven in te huisvesten.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd;

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel, niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4, voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan;

  • c.

   ingeval het perceel een bedrijfsverzamelgebouw is, degene die de gedeelten in gebruik heeft gegeven en/of de bedrijfsunits heeft verhuurd.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

 • 1.

  Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt;

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing als het perceel een bedrijfsverzamelgebouw is;

 • 3.

  Als twee of meer gedeelten (bedrijfsunits) in een bedrijfsverzamelgebouw als één geheel worden gebruikt, worden deze als één gedeelte (bedrijfsunit) aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 2.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 3.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

   De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd;

 • 5.

  Als het perceel een bedrijfsverzamelgebouw is, wordt de belasting als bedoeld in artikel 2 geheven per bedrijfsunit.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

  • a.

   € 298,00 voor de afvoer van 0 m³ tot en met 500 m³ afvalwater;

  • b.

   € 745,00 voor de afvoer van 501 m³ tot en met 1.000 m³ afvalwater;

  • c.

   € 1.490,00 voor de afvoer van 1.001 m³ tot en met 5.000 m³ afvalwater;

  • d.

   € 2.980,00 voor de afvoer van 5.001 m³ tot en met 10.000 m³ afvalwater;

  • e.

   € 4.470,00 voor de afvoer van 10.001 m³ tot en met 20.000 m³ afvalwater;

  • f.

   € 5.960,00 voor de afvoer van 20.001 m³ tot en met 40.000 m³ afvalwater;

  • g.

   € 7.450,00 voor de afvoer van 40.001 m³ en meer afvalwater;

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor een perceel zoals bedoeld in artikel 5, lid 5:

  • a.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met maximaal 2 bedrijfsunits € 149,00 per unit

  • b.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met meer dan 2 maar maximaal

   4 bedrijfsunits € 74,50 per unit

  • c.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met meer dan 4 maar maximaal

   6 bedrijfsunits € 49,70 per unit

  • d.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met meer dan 6 maar maximaal

   8 bedrijfsunits € 37,35 per unit

  • e.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met meer dan 8 maar maximaal

   10 bedrijfsunits € 29,80 per unit

  • f.

   in een bedrijfsverzamelgebouw met meer dan 10 bedrijfsunits € 24,85 per unit

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige, die voor het betreffende belastingjaar al een aanslag rioolheffing heeft ontvangen, binnen de gemeente Voorst verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt waarbij er géén sprake is van wijziging van de maatstaf van heffing.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen.

De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen vervalt telkens een maand later.

3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van B&W

Het college van B&W kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rioolrechten 2010" van 21 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening rioolheffing 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2010.

de raad

drs. S.J. Peet drs. J.T.H.M. Penninx

griffier burgemeester