Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201301-01-2014Tarieventabel Titel III, Hoofdstuk I toevoeging artikel 3.1.6

27-05-2013

Voorster Nieuws, 5-6-2013, G 481

Z-13-01144_2013-14055
07-06-201301-03-201307-06-2013Tarieventabel Titel II, Hoofdstuk I, artikel 2.1.1.1 en 2.1.1.2, Titel II, Hoofdstuk III, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.1.2.1

27-05-2013

Voorster Nieuws, 5-6-2013, G 481

Z-13-01144_2013-14055
01-01-201307-06-2013nieuwe regeling

17-12-2012

Voorster Nieuws, 27-12-2011, G 475

2012-36294/2012-37544
01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

19-12-2011

Voorster Nieuws, 21-12-2011, G 448

2011-34427/2011-34452

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, nummer 2012-36036;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (stb. 2011, 440);

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van die kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in dat kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2. tweede lid, van de Paspoortwet

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten waarvoor in de tarieventabel bij het desbetreffende hoofdstuk een vrijstellingsbepaling is opgenomen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige kenbaar gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald:

  • a.

   als de kennisgeving mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   als de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk II (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk III (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.14.1 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2012" van 19 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt;

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2013.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2012.

de raad

drs. B.J.M. Jansen drs. J.T.H.M. Penninx

griffier burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

 

Titel I

Algemene dienstverlening

Bladzijde

Bladzijde

Hoofdstuk I

Burgerlijke stand

2

2

Hoofdstuk II

Reisdocumenten

3

3

Hoofdstuk III

Rijbewijzen

4

4

Hoofdstuk IV

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

5

5

Hoofdstuk V

Wet openbaarheid van bestuur

6

6

Hoofdstuk VI

Vervallen

7

7

Hoofdstuk VII

Vastgoedinformatie

8

8

Hoofdstuk VIII

Overige publiekszaken

9

9

Hoofdstuk IX

Archief gemeente Voorst

10

10

Hoofdstuk X

Algemene plaatselijke verordening

11

11

Hoofdstuk XI

Leegstandswet

12

12

Hoofdstuk XII

Gemeentegarantie

13

13

Hoofdstuk XIII

Regeling Toezicht Luchtvaart

14

14

Hoofdstuk XIV

Kansspelen

15

15

Hoofdstuk XV

Vervallen

16

16

Hoofdstuk XVI

Telecommunicatie

17

17

Hoofdstuk XVII

Verkeer en vervoer

18

18

Hoofdstuk XVIII

Diversen

19

19

 

 

 

 

Titel II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk I

Begripsomschrijvingen

20

20

Hoofdstuk II

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (preadvies)

21

21

Hoofdstuk III

Omgevingsvergunning

22

22

Hoofdstuk IV

Vervallen

28

28

Hoofdstuk V

Teruggaaf

29

29

Hoofdstuk VI

Intrekking omgevingsvergunning

30

31

Hoofdstuk VII

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

31

32

Hoofdstuk VIII

Vervallen

32

33

Hoofdstuk IX

Principebesluit

33

34

Hoofdstuk X

Bestemmingsplannen

34

35

Hoofdstuk XI

In deze titel niet benoemde beschikking

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk I

Horeca

36

37

Hoofdstuk II

Organiseren evenementen of markten

37

38

Hoofdstuk III

Prostitutiebedrijven

38

39

Hoofdstuk IV

Brandbeveiligingsverordening

39

40

Hoofdstuk V

Kinderopvang

40

40

Hoofdstuk VI

Diversen

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel I

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Burgerlijke Stand

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschapsregistratie:

 

 

1.1.1.1

met een aanvangstijdstip op maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 16.15 uur en

 

 

 

woensdag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur, indien het huwelijk of de

 

 

 

partnerschapsregistratie wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de

 

 

 

H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 289,50

€ 271,70

 

Op maandagochtend en dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur, zijnde de

 

 

 

dagdelen ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb.72),

 

 

 

worden huwelijken en partnerschapsregistraties kosteloos voltrokken in het

 

 

 

gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello.

 

 

1.1.1.2

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.1, indien het huwelijk of de

 

 

 

partnerschapsregistratie wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de

 

 

 

H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 947,60

€ 924,90

1.1.1.3

met een aanvangstijdstip op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur,

 

 

 

indien het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt voltrokken in een andere

 

 

 

locatie dan in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 288,10

€ 282,45

1.1.1.4

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.3, indien het huwelijk of de

 

 

 

partnerschapsregistratie wordt voltrokken in een andere locatie dan in het

 

 

 

gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 339,90

€ 333,25

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in

 

 

 

een huwelijk, als de omzetting plaatsvindt in de trouwzaal of in de raadzaal in het

 

 

 

gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello of in een andere locatie dan in

 

 

 

het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello:

 

 

1.1.2.1

met een aanvangstijdstip op maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 16.15 uur en

 

 

 

woensdag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur, indien de omzetting plaats

 

 

 

vindt in de trouwzaal of in de raadzaal in het gemeentehuis aan de

 

 

 

H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 289,50

€ 271,70

 

Op maandagochtend en dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur, zijnde de

 

 

 

dagdelen ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb.72),

 

 

 

is de omzetting kosteloos, indien de omzetting plaats vindt in het gemeentehuis aan

 

 

 

de H.W. Iordensweg 17 in Twello

 

 

1.1.2.2

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.2.1, indien de omzetting plaatsvindt

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

in de trouwzaal of in de raadzaal in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17

 

 

 

in Twello

€ 947,60

€ 924,90

1.1.2.3

met een aanvangstijdstip op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur,

 

 

 

indien de omzetting plaats vindt in een andere locatie dan in

 

 

 

het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 288,10

€ 282,45

1.1.2.4

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.2.3, indien de omzetting plaatsvindt

 

 

 

in een andere locatie, dan in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 339,90

€ 333,25

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschapsregistratie

 

 

 

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 289,50

€ 271,70

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een

 

 

 

huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk

 

 

 

Wetboek

€ 289,50

€ 271,70

 

 

 

 

1.1.5

Het overeenkomstig paragraaf 1.1.1 tot en met 1.1.4 berekende legesbedrag wordt verhoogd

 

 

1.1.5.1

met

€ 22,25

€ 21,80

 

voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige.

 

 

1.1.5.2

met

€ 112,20

€ 110,00

 

voor het van gemeentewege benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

 

 

1.1.5.3

met

€ 153,00

€ 150,00

 

 

 

voor het van gemeentewege aanwijzen van een huwelijkslocatie die niet eerder als huwelijkslocatie is aangemerkt.

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

1.1.6.1

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een normale uitvoering

€ 15,45

€ 15,15

1.1.6.2

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een luxe leren uitvoering

€ 37,65

€ 36,90

 

 

 

 

1.1.7.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

 

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het

 

 

 

tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

(Stb. 1969, 36) of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de

 

 

 

burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,70

€ 11,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Reisdocumenten

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

 

 

 

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

€ 48,70

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

 

 

 

bevattende dan een nationaal paspoort, als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

€ 48,70

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die, op

 

 

 

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976

 

 

 

(Stb. 468,) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

€ 48,70

 

 

 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

€ 30,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

€ 40,05

 

 

 

 

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden verhoogd met

€ 22,40

€ 21,95

 

indien de aanvrager al eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij

 

 

 

de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. Deze verhoging is niet

 

 

 

verschuldigd als uit het proces verhaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan

 

 

 

aanvrager het slachtoffer was.

 

 

 

 

 

 

1.2.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2

 

 

 

worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

€ 45,90

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Rijbewijzen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.1.1

tot het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging van een

 

 

 

geneeskundige verklaring (inclusief formulierkosten CBR)

€ 23,95

€ 23,50

1.3.1.2

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 43,50

€ 37,05

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1.2 wordt bij een spoedlevering

 

 

 

vermeerderd met een bedrag van

€ 35,70

€ 35,00

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in de subonderdeel 1.3.1.2 wordt

 

 

 

verhoogd met

€ 22,40

€ 21,95

 

indien de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de

 

 

 

aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. Deze verhoging is niet verschuldigd

 

 

 

als uit het proces verhaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan aanvrager het

 

 

 

slachtoffer was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en

 

 

 

1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een

 

 

 

persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet

 

 

 

worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,15

€ 7,00

1.4.2.2

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

voor 25 verstrekkingen

€ 162,80

€ 159,60

 

voor 100 verstrekkingen

€ 613,50

€ 601,45

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

 

 

 

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

 

 

 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 7,15

€ 7,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 162,80

€ 159,60

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 613,50

€ 601,45

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke

 

 

 

basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 112,95

€ 110,75

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

massale verstrekking van statistische gegevens, niet zijnde inlichtingen als bedoeld

 

 

 

in paragraaf 1, door middel van een geautomatiseerd bestand

€ 237,70

€ 233,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

verstrekken van een kopie van een schriftelijk stuk, geldt het tarief

 

 

 

zoals dat is opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het

 

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of

 

 

 

zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.5.2

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

verstrekken van een kopie van ander materiaal dat gegevens

 

 

 

bevat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 2, derde lid,

 

 

 

van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112)

 

 

 

of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.5.3

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een

 

 

 

uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document,

 

 

 

geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het

 

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of zoals

 

 

 

dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt:

 

 

1.7.1.1

ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in, dan wel het raadplegen van de

 

 

 

kadastrale plans, leggers en/of registers, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 18,10

€ 17,75

1.7.1.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van een

 

 

 

jaar, ter zake van het doen van nasporingen in dan wel het raadplegen van de

 

 

 

kadastrale plans, leggers en/of register, voor 25 kwartieren

€ 186,55

€ 182,90

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister

 

 

 

of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan

 

 

 

die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de

 

 

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 18,10

€ 17,75

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII

Overige publiekszaken

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,20

€ 5,05

1.8.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 7,20

€ 5,05

1.8.1.3

tot het waarmerken van een diploma, een getuigschrift of een certificaat

€ 7,20

€ 5,05

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.2.1

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van gegevens van een persoon uit

 

 

 

de basisadministratie persoonsgegevens

€ 7,20

€ 5,05

1.8.2.2

tot het verstrekken van een andere verklaring, dan vermeld in voorgaande paragrafen,

 

 

 

in het bijzonder belang van een persoon

€ 8,05

€ 7,90

1.8.2.3

tot het verstrekken van een uittreksel, waarop de gegevens van meerdere personen

 

 

 

die op een adres wonen of tot een gezin behoren, staan vermeld

€ 8,05

€ 7,90

 

 

 

 

1.8.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

 

verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling

 

 

 

leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke

 

 

 

personen en rechtspersonen of zoals deze regeling het laatst is vervangen of

 

 

 

gewijzigd, tenzij de verklaring noodzakelijk is voor vrijwillige kinderopvang of

 

 

 

adoptie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX

Archief gemeente Voorst

 

 

 

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.9.1.1

het op verzoek doen van nasporingen, in de in het Archief gemeente Voorst

 

 

 

berustende stukken dan wel collecties, door een van de medewerkers van het

 

 

 

Archief gemeente Voorst, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 18,10

€ 17,75

1.9.1.2

het op verzoek opzoeken en opsturen van een kopie van een akte

€ 5,55

€ 5,45

 

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.9.2.1

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het

 

 

 

Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie

€ 0,40

€ 0,40

1.9.2.2

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

per kopie

€ 0,10

€ 0,10

1.9.2.3

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het

 

 

 

Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie

€ 1,05

€ 1,05

1.9.2.4

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 0,50

€ 0,50

1.9.2.5

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het

 

 

 

Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie

€ 0,65

€ 0,65

1.9.2.6

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 0,20

€ 0,20

1.9.2.7

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het

 

 

 

Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie

€ 1,65

€ 1,60

1.9.2.8

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in het

 

 

 

Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 1,00

€ 1,00

1.9.2.9

het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,

 

 

 

van een in het Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker

 

 

 

van het Archief gemeente Voorst opgezocht is, per afdruk

€ 0,80

€ 0,80

1.9.2.10

het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,

 

 

 

van een in het Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager

 

 

 

zelf opgezocht is, per afdruk

€ 0,60

€ 0,60

1.9.2.11

het verstrekken van een afdruk van een digitaal bestand op A-4 formaat, zwart-wit,

 

 

 

per afdruk

€ 0,40

€ 0,40

1.9.2.12

het verstrekken van een afdruk van een digitaal bestand op A-4 formaat, kleur,

 

 

 

per afdruk

€ 1,05

€ 1,05

 

 

 

 

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

het via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk van:

 

 

1.9.3.1

een bouwtekening op A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 8,25

€ 8,10

1.9.3.2

een bouwtekening op A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 7,70

€ 7,55

1.9.3.3

een bouwtekening op A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 6,45

€ 6,30

 

 

 

 

1.9.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

Nieuw Tarief

Oud Tarief

1.9.4.1

het verkrijgen van een scan of een digitale opname, per scan of opname

€ 5,45

€ 5,35

1.9.4.2

het versturen van een scan via e-mail, per verzending (maximaal 5 Mb)

€ 1,05

€ 1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk X

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van:

 

 

1.10.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Apv, die

 

 

 

niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2

 

 

 

(evenement) van de Apv:

 

 

1.10.1.1.1

voor bedrijfsmatige activiteiten

€ 133,90

€ 131,25

1.10.1.1.2

voor andere dan bedrijfsmatige activiteiten

€ 27,10

€ 26,55

1.10.1.2

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 van de

 

 

 

Apv, als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële activiteiten

 

 

1.10.1.2.1

Onder niet commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke

 

 

 

verenigingen.

 

 

1.10.1.2.2

Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk,

 

 

 

die alleen bedoeld zijn voor leden of voor een besloten gezelschap.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XI

Leegstandswet

 

 

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 100,00

nvt

1.11.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

€ 60,00

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XII

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde

 

 

 

hypothecaire geldlening

€ 71,25

€ 69,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XIII

Regeling Toezicht Luchtvaart

 

 

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:

 

 

1.13.1.1

artikel 158, eerste lid, onderdeel c van de Regeling Toezicht Luchtvaart

€ 18,55

€ 18,20

1.13.1.2

artikel 158 a, tweede lid, onderdeel 8 van de Regeling Toezicht Luchtvaart

€ 18,55

€ 18,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XIV

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

 

 

 

(Stb. 1964, 483):

 

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat (wettelijk maximum)

€ 56,50

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten (wettelijk maximum)

€ 90,50

€ 90,50

1.14.1.3

voor een kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

 

 

(wettelijk maximum)

€ 226,50

€ 226,50

1.14.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

 

 

(wettelijk maximum)

€ 362,50

€ 362,50

 

 

 

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

 

 

 

(loterijvergunning)

€ 20,35

€ 19,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XV

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XVI

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in

 

 

 

verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van

 

 

 

uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

Telecommunicatiewet

€ 115,30

€ 113,05

 

 

 

 

1.16.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel

 

 

 

plaatsvindt, wordt het genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder

 

 

 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2 is uitgebracht, wordt een melding in

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager

 

 

 

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XVII

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet

 

 

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verlenen van:

 

 

1.17.1.1

een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd met voertuigen op de

 

 

 

weg, als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 40,05

€ 39,25

1.17.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement ten behoeve van

 

 

 

voertuigen (langzaam verkeer) waarvoor geen kenteken is afgegeven

€ 40,05

€ 39,25

 

 

 

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

 

 

 

 

1.17.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

 

 

 

afgifte van:

 

 

1.17.2.1

een beschikking als bedoeld in artikel 34 van het BABW

 

 

 

(tijdelijke verkeersmaatregelen)

€ 37,10

€ 36,35

1.17.2.2

een beschikking tot aanwijzing van een parkeerplaats tot individuele parkeerplaats

 

 

 

op grond van paragraaf 6 van het BABW

€ 67,80

€ 66,45

 

 

 

 

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK)

 

 

1.17.3.1

zonder dat daarvoor een medische indicatie noodzakelijk is

€ 25,50

 

€ 25,00

1.17.3.2

waarbij een medische indicatie noodzakelijk is

€ 81,60

 

€ 80,00

 

 

 

 

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vervangende Gehandicapten

 

 

 

parkeerkaart (GPK) in verband met verlies of diefstal

 

€ 25,50

 

€ 25,00

 

 

 

 

1.17.5

Als de aanvraag tot het verkrijgen van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK) waarbij een medische indicatie noodzakelijk was wordt afgewezen, bestaat recht op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

 

 

 

 

 

€ 12,95

 

 

 

 

 

€ 12,70

 

 

 

 

Hoofdstuk XVIII

Diversen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

 

 

 

afgifte van:

 

 

1.18.1.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 18,55

€ 18,20

1.18.1.2

afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

 

 

 

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,70

€ 3,65

1.18.1.3

fotokopieën A-4 formaat of doorslagen van stukken, voor zover daarvoor niet elders

 

 

 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,10

€ 0,10

1.18.1.4

fotokopieën A-3 formaat, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

 

 

 

 

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk op:

 

 

1.18.2.1

A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 8,35

€ 8,20

1.18.2.2

A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 7,70

€ 7,55

1.18.2.3

A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 6,45

€ 6,30

1.18.2.4

A-3 formaat (29,7 X 42) per papieren afdruk

€ 6,25

€ 6,15

1.18.2.5

A-4 formaat (21 X 29,7) per papieren afdruk

€ 5,05

€ 4,95

1.18.2.6

A-0 formaat (84 X 118,9) per transparante afdruk

€ 10,50

€ 10,30

1.18.2.7

A-1 formaat (84 X 59,9) per transparante afdruk

€ 9,45

€ 9,25

1.18.2.8

A-2 formaat (42 X 59,4) per transparante afdruk

€ 8,20

€ 8,05

1.18.2.9

A-3 formaat (29,7 X 42) per transparante afdruk

€ 6,65

€ 6,50

1.18.2.10

A-4 formaat (21 X 29,7) per transparante afdruk

€ 6,65

€ 6,50

1.18.2.11

A-0 formaat (84 X 118,9) per film afdruk

€ 14,50

€ 14,20

1.18.2.12

A-1 formaat (84 X 59,9) per film afdruk

€ 11,35

€ 11,15

1.18.2.13

A-2 formaat (42 X 59,4) per film afdruk

€ 10,05

€ 9,85

1.18.2.14

A-3 formaat (29,7 X 42) per film afdruk

€ 7,70

€ 7,55

1.18.2.15

A-4 formaat (21 X 29,7) per film afdruk

€ 7,70

€ 7,55

 

 

 

 

Titel II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

 

 

 

(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de

 

 

 

aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaam-

 

 

 

heden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel

 

 

 

onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer

 

 

 

zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag

 

 

 

betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

 

 

 

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

 

 

 

(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de

 

 

 

bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave

 

 

 

1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen

 

 

 

geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder

 

 

 

bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou

 

 

 

moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de

 

 

 

aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben

 

 

 

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en

 

 

 

die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander

 

 

 

wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

 

 

 

voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

van een conceptaanvraag (preadvies)

 

 

 

 

om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen:

15%

15%

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag

 

 

 

 

zouden worden vastgesteld, met een minimum van:

€ 105,60

€ 103,55

 

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

 

 

 

 

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

 

 

 

 

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

 

 

 

 

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

 

 

 

 

extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

 

 

 

 

naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk IV

 

 

 

 

van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

 

 

 

 

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

1,84% van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 55,10

€ 54,00

 

 

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000,-- bedragen

 

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,-- en niet meer dan € 5.000.000,--

 

 

 

 

bedragen, wordt naast het onder 2.3.1.1.1 geheven bedrag over het gedeelte van de

 

 

 

 

bouwkosten boven de € 1.000.000,-- 1,60% geheven

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,-- en niet meer dan € 10.000.000,--

 

 

 

 

bedragen, wordt naast de onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 geheven bedragen over het

 

 

 

 

gedeelte van de bouwkosten boven de € 5.000.000,-- 1,28% geheven

 

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,-- bedragen wordt naast de onder

 

 

 

 

2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 geheven bedragen over het gedeelte van de bouwkosten

 

 

 

 

boven de € 10.000.000,-- 0,96% geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het

 

 

 

 

beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:

 

 

 

 

1,9 o/oo met een minimum van € 46,-- in geval van

 

 

 

 

geraamde bouwkosten, inclusief BTW,

 

 

 

 

van € 1,-- tot en met € 500.000,--

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,2 o/oo

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,8 0/00

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,5 o/oo

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 5.000.001,-- en meer met 0,25 o/oo

 

 

 

2.3.1.2.2

in geval van woningbouw van een en hetzelfde type die in een

 

 

 

 

complex worden uitgevoerd:

 

 

 

a.

complexen van een tot en met vijf gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief berekent volgens subonderdeel 2.3.1.2.1;

 

 

 

b.

complexen van zes tot en met tien gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van vijf woningen;

 

 

 

c.

complexen van elf tot en met twintig gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van zes woningen;

 

 

 

d.

complexen van eenentwintig tot en met dertig gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van acht woningen;

 

 

 

e.

complexen van eenendertig tot en met veertig gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van tien woningen;

 

 

 

f.

complexen van eenenveertig tot en met vijftig gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van twaalf woningen;

 

 

 

g.

complexen van eenenvijftig tot en met zestig gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van veertien woningen, en zo vervolgens.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.3

Etagewoningen, galerijwoningen en dergelijke worden voor de berekening beschouwd

 

 

 

 

als één bouwblok. Het tarief wordt overeenkomstig het bepaalde in subonderdeel

 

 

 

 

2.3.1.2.1 berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.4

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een illegaal bouwwerk

 

 

 

 

wordt 1,5 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.5

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een bouwplan waarbij:

 

 

 

2.3.1.2.5.1

1 extra activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo wordt beoordeeld, wordt 1,8 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.

 

 

 

2.3.1.2.5.2

meerdere activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo wordt beoordeeld, 2,2 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.6

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een preadvies door de

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

welstandscommissie "Het Gelders Genootschap", niet zijnde een beoordeling in de

 

 

 

 

mandaatvergadering:

€ 105,60

€ 103,55

 

 

Dit bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag, tenzij de leges minder dan

 

 

 

 

€ 100,-- bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.7

De bedragen die op grond van subonderdeel 2.3.1.2 in rekening worden gebracht zijn

 

 

 

 

naar boven afgerond op hele euro's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

 

 

 

 

wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de

 

 

 

 

agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 935,00

€ 916,65

 

 

 

 

 

 

 

Akoestisch onderzoek

 

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het uitsluitend

 

 

 

 

ten behoeve van de aanvrager beoordelen van de resultaten van een akoestisch

 

 

 

 

onderzoek, per onderzoek

€ 551,60

€ 540,80

 

 

 

 

 

 

 

Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder

 

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als uit het

 

 

 

 

akoestisch onderzoek volgt dat een hogere waarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder

 

 

 

 

moet worden vastgesteld

€ 502,10

€ 492,25

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

 

 

 

 

subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

 

 

 

 

bouwactiviteit

110%

150%

 

 

van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,--

nvt

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

 

 

 

2.3.2.1

als de aanlegkosten niet meer dan € 10.000,-- bedragen:

€ 66,70

€ 65,40

 

2.3.2.2

als de aanlegkosten meer dan € 10.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 500.000,-- bedragen, wordt naast het onder 2.3.2.1 geheven bedrag over het

 

 

 

 

gedeelte van de aanlegkosten boven de € 10.000,--

1%

1%

 

 

geheven

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.2.3

als de aanlegkosten meer dan € 500.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 en 2.3.2.2 geheven bedragen

 

 

 

 

over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 500.000,--

0,80%

0,80%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.4

als de aanlegkosten meer dan € 1.000.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.3 geheven

 

 

 

 

bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 1.000.000,--

0,60%

0,60%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.5

als de aanlegkosten meer dan € 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder

 

 

 

 

2.3.2.1 tot en met 2.3.2.4 geheven bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten

 

 

 

 

boven de € 5.000.000,--

0,40%

0,40%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.6

De overeenkomstig subonderdeel 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.5 geheven leges worden

 

 

 

 

verhoogd met:

€ 151,80

€ 148,80

 

 

wegens op grond van wettelijke voorschriften te maken publicatiekosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplicht

 

 

 

 

(activiteit bouwen)

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van

 

 

 

 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

 

 

 

 

wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften publicatie is

 

 

 

 

vereist, verhoogd met:

€ 265,85

€ 260,65

 

 

voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.

 

 

 

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften géén publicatie als

 

 

 

 

bedoeld in afdeling 3.4 Awb is vereist, verhoogd met:

€ 114,05

€ 111,80

 

 

voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.

 

 

 

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking), verhoogd met:

€ 392,25

€ 384,55

 

 

voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.

 

 

 

2.3.3.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst

 

 

 

 

opgestelde ruimtelijk onderbouwing verhoogd:

 

 

 

2.3.3.4.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--, met:

€ 3.837,25

€ 3.762,00

 

2.3.3.4.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

 

 

 

 

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 6.104,90

€ 5.985,20

 

2.3.3.4.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--, met:

€ 9.097,95

€ 8.919,55

 

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

 

 

 

 

ruimtelijke onderbouwing verhoogd:

 

 

 

2.3.3.5.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--, met:

€ 2.823,65

€ 2.768,30

 

2.3.3.5.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

 

 

 

 

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 4.676,65

€ 4.584,95

 

2.3.3.5.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--, met:

€ 7.173,60

€ 7.032,95

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking),

 

 

 

 

verhoogd met:

€ 392,25

€ 384,55

 

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan), verhoogd met:

€ 66,70

€ 65,40

 

2.3.3.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met de door de provincie in rekening

 

 

 

 

gebrachte leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.3.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking

 

 

 

 

van nationale regelgeving) verhoogd met de door onze minister in rekening gebrachte

 

 

 

 

leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.3.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

(afwijking voorbereidingsbesluit), verhoogd met:

€ 66,70

€ 65,40

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is

 

 

 

 

van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften publicatie is

 

 

 

 

vereist:

€ 265,85

€ 260,65

 

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften géén publicatie als

 

 

 

 

bedoeld in afdeling 3.4 Awb is vereist:

€ 114,05

€ 111,80

 

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking):

€ 392,25

€ 384,55

 

2.3.4.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst

 

 

 

 

opgestelde ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.3.4.4.1

tot 5.000 m2:

€ 3.837,25

€ 3.762,00

 

2.3.4.4.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2:

€ 5.985,20

€ 5.867,85

 

2.3.4.4.3

vanaf 100.000 m2:

€ 8.919,55

€ 8.744,65

 

2.3.4.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

 

 

 

 

ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.3.4.5.1

tot 5.000 m2:

€ 2.823,65

€ 2.768,30

 

2.3.4.5.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2:

€ 4.676,65

€ 4.584,95

 

2.3.4.5.3

vanaf 100.000 m2:

€ 7.173,60

€ 7.032,95

 

 

 

 

 

 

2.3.4.6

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 392,25

€ 384,55

 

2.3.4.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

€ 66,70

€ 65,40

 

2.3.4.8

Als artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast:

€ 32,45

€ 31,80

 

2.3.4.9

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met de door de provincie in rekening

 

 

 

 

gebrachte leges.

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.4.10

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

van nationale regelgeving) verhoogd met de door onze minister in rekening gebrachte

 

 

 

 

leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.4.11

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking voorbereidingsbesluit):

€ 66,70

€ 65,40

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

2.3.5.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief:

€ 241,75

€ 237,00

 

2.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 wordt het in artikel

 

 

 

 

2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een

 

 

 

 

gebruiksoppervlakte:

 

 

 

2.3.5.2.1

tot en met 100 m2, met

€ 191,25

€ 187,50

 

2.3.5.2.2

van 101 m2 tot en met 500 m2, met

€ 191,25

€ 187,50

 

 

vermeerderd met

€ 1,05

€ 1,05

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 101 m2

 

 

 

2.3.5.2.3

van 501 m2 tot en met 2.000 m2, met

€ 685,65

€ 672,20

 

 

vermeerderd met

€ 0,55

€ 0,55

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 501 m2

 

 

 

2.3.5.2.4

van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2, met

€ 1.634,85

€ 1.602,80

 

 

vermeerderd met

€ 0,35

€ 0,35

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 2.001 m2

 

 

 

2.3.5.2.5

van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2, met

€ 2.775,90

€ 2.721,45

 

 

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 5.001 m2

 

 

 

2.3.5.2.6

boven de 50.000 m2, met

€ 4.200,95

€ 4.118,60

 

 

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 50.000 m2

 

 

 

2.3.5.2.7

Onder vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte als bedoeld in het normblad

 

 

 

 

NEN 2580, uitgave augustus 1991 of, zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of

 

 

 

 

gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stad- of dorpsgezichten

 

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning

 

 

 

 

voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f of h dan wel als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b of c van de Wabo worden geen

 

 

 

 

leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

 

 

2.3.7.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van

 

 

 

 

een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat is bepaald als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, onder g of onder h,

 

 

 

 

van de Wabo:

2%

2%

 

 

van de sloopkosten met een minimum van:

€ 156,05

€ 153,00

 

 

en een maximum van

€ 2.601,00

€ 2.550,00

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

 

 

 

 

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor

 

 

 

 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld

 

 

 

 

in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 27,65

€ 27,10

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Inrit/ Uitweg

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een inrit of een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 217,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 213,30

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of

 

 

 

 

doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

 

 

 

 

verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning

 

 

 

 

of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van

 

 

 

 

de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 37,10

€ 36,35

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van

 

 

 

 

roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor

 

 

 

 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het

 

 

 

 

tarief:

 

 

 

2.3.11.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in

 

 

 

 

artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 18,55

€ 18,20

 

2.3.11.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

 

 

 

 

een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden

 

 

 

 

opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 18,55

€ 18,20

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in

 

 

 

 

een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de

 

 

 

 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag

 

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.12.2

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren

 

 

 

 

van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een

 

 

 

 

door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het

 

 

 

 

legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de

 

 

 

 

aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen

 

 

 

 

twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling

 

 

 

 

waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet, ontheffing

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

nodig is, wordt het legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten

 

 

 

 

van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit

 

 

 

 

hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie die van

 

 

 

 

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

 

 

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 211,20

€ 207,05

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

 

 

 

 

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen

 

 

 

 

zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

 

 

 

 

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

 

 

 

 

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in

 

 

 

 

geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

€ 211,20

€ 207,05

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

 

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevings-

 

 

 

 

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting

 

 

 

 

als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling

 

 

 

 

genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking

 

 

 

 

tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking

 

 

 

 

heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking

 

 

 

 

heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

 

 

 

 

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 124,65

€ 122,20

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 124,65

€ 122,20

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of

 

 

 

 

andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de

 

 

 

 

beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de

 

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-

 

 

 

 

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.17.2

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag

 

 

 

 

in behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

 

 

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen twee weken schriftelijk is

 

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

 

 

 

 

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

 

 

 

 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van

 

 

 

 

de Wabo:

 

 

 

2.3.18.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.056,00

€ 1.035,30

 

2.3.18.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om

 

 

 

 

een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelte kosten, blijkend uit een

 

 

 

 

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken is

 

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Vrijstelling

 

 

 

 

Er worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning voor gebouwen:

 

 

 

a.

die uitsluitend worden gebezigd voor de openbare eredienst;

 

 

 

b.

die uitsluitend worden gebezigd voor bijeenkomsten van genootschappen op

 

 

 

 

geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen -, die rechtspersoon met

 

 

 

 

volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg-, of sloopactiviteiten

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

 

 

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in

 

 

 

 

de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

 

 

 

 

genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf

 

 

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 

 

 

 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

 

 

 

 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,

 

 

 

 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 

 

 

 

ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen

 

 

 

 

gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 

 

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

 

 

 

 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van

 

 

 

 

een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een

 

 

 

 

vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke

 

 

 

 

uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het afwijken van het

 

 

 

 

bestemmingsplan

 

 

 

2.5.4.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van afwijken van het bestemmingsplan

 

 

 

 

niet wordt verleend:

 

 

 

2.5.4.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 geheven leges.

 

 

 

2.5.4.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 geheven leges.

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op

 

 

 

 

aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan

 

 

 

2.5.5.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van wijzigen, uitwerken of op aanvraag

 

 

 

 

vaststellen van het bestemmingsplan niet wordt verleend:

 

 

 

2.5.5.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 geheven leges.

 

 

 

2.5.5.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor afwijken bestemmingsplan

 

 

 

2.5.6.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan intrekt:

 

 

 

2.5.6.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

2.5.6.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor wijzigen, uitwerken of op aanvraag vaststellen bestemmingsplan

 

 

 

2.5.7.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan intrekt:

 

 

 

2.5.7.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is vastgesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

2.5.7.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingspocedure, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

Een bedrag minder dan € 52,15 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

 

 

 

 

teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of

 

 

 

 

gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,

 

 

 

 

tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, mits deze

 

 

 

 

aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning:

25%

25%

 

 

van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

 

 

 

 

een verleende omgevingsvergunning:

1,10%

1,10%

 

 

van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 55,10

€ 54,00

 

 

en wordt verminderd met de voor de primaire omgevingsvergunning berekende leges,

 

 

 

 

met dien verstande dat in elk geval

€ 55,10

€ 54,00

 

 

verschuldigd is en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning

 

 

 

 

betaalde leges plaatsvindt.

 

 

 

2.7.2

Het bepaalde onder 2.7.1 vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat, naar de

 

 

 

 

omstandigheden beoordeeld, van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX

Principebesluit

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een principebesluit als bedoeld in:

 

 

 

2.9.1.1

artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.000,00

€ 800,00

 

2.9.1.2

artikel 3.6, eerste lid onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening:

€ 1.000,00

€ 800,00

 

2.9.1.3

artikel 3.6, eerste lid onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening:

€ 1.000,00

€ 800,00

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Het bepaalde onder 2.9.1 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk X

Bestemmingsplannen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

 

 

 

 

stellen van een door de gemeente Voorst opgesteld bestemmingsplan

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

2.10.1.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

2.10.1.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--

€ 5.502,55

€ 5.394,65

 

2.10.1.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 9.103,00

€ 8.924,50

 

2.10.1.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--

€ 14.309,35

€ 14.028,75

 

2.10.1.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

 

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.10.1.2.1

tot 5.000 m2

€ 5.502,55

€ 5.394,65

 

2.10.1.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 9.103,00

€ 8.924,50

 

2.10.1.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 14.309,35

€ 14.028,75

 

 

 

 

 

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

 

 

 

 

stellen van een door een externe partij opgesteld bestemmingsplan als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

2.10.2.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

2.10.2.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--

€ 2.896,05

€ 2.839,25

 

2.10.2.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 4.906,35

€ 4.810,15

 

2.10.2.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--

€ 7.765,30

€ 7.613,05

 

2.10.2.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

 

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.10.2.2.1

tot 5.000 m2

€ 2.896,05

€ 2.839,25

 

2.10.2.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 4.906,35

€ 4.810,15

 

2.10.2.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 7.765,30

€ 7.613,05

 

 

 

 

 

 

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of

 

 

 

 

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b

 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 5.502,55

€ 5.394,65

 

 

 

 

 

 

2.10.4

Het bepaalde onder 2.10.1 en 2.10.2 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XI

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere,

 

 

 

 

in deze titel niet benoemde beschikking

€ 18,55

€ 18,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een vergunning:

 

 

 

3.1.1.1

ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien het

 

 

 

 

betreft een aanvraag voor een nieuwe vergunning (overname bestaand bedrijf of

 

 

 

 

vestiging nieuw bedrijf)

€ 330,40

€ 323,90

 

3.1.1.2

ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184),

 

 

 

 

indien een BIBOB advies wordt gevraagd

€ 1.169,50

€ 1.146,55

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge

 

 

 

 

artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

(Stb. 2000, 184)

€ 22,40

€ 21,95

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot wijziging van een bestaande vergunning, voor zover dit

 

 

 

 

betreft wijzigingen die de inrichting betreffen

€ 30,75

€ 30,15

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 (ontheffing sluitingsuur) van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

3.1.4.1.

voor de eerste avond

€ 18,55

€ 18,20

 

3.1.4.1.

voor de tweede en volgende avond, per avond

€ 3,70

€ 3,65

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184)

€ 22,40

€ 21,95

 

 

 

 

 

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning (melden nieuwe leidinggevende)

€ 21,60

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een:

 

 

 

3.2.1.1

vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2,

 

 

 

 

eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 27,65

€ 27,10

 

3.2.1.2

ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Algemene

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

plaatselijke verordening, die wordt verleend in combinatie met een vergunning

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenement) van de Algemene plaatselijk verordening:

 

 

 

3.2.1.2.1

voor evenementen zonder podium

€ 27,10

€ 26,55

 

3.2.1.2.2

voor evenementen met één podium

€ 27,10

€ 26,55

 

3.2.1.2.3

voor evenementen met meer dan één podium

€ 133,90

€ 131,25

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

 

 

-artikel 2.2.2 van de Apv, voor evenementen zoals die staan

 

 

 

 

opgesomd in het tweede lid van artikel 2.2.1;

 

 

 

 

-artikel 5.2.4 van de Apv,

 

 

 

 

als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële

 

 

 

 

activiteiten.

 

 

 

3.2.2.1

Onder niet-commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke

 

 

 

 

verenigingen.

 

 

 

3.2.2.2

Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk

 

 

 

 

die alleen zijn bedoeld voor leden of voor een besloten gezelschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 (seksinrichtingen en escortbedrijven) van

 

 

 

 

de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

3.3.1.1

voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting

€ 787,35

€ 771,90

 

3.3.1.2

voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf

€ 378,90

€ 371,45

 

3.3.1.3

voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting, indien een

 

 

 

 

BIBOB advies wordt gevraagd

€ 1.615,25

€ 1.583,60

 

3.3.1.4

voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf, indien een

 

 

 

 

BIBOB advies wordt gevraagd

€ 920,05

€ 902,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Brandbeveiligingsverordening

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

 

 

een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2 van de

 

 

 

 

brandbeveiligingsverordening:

 

 

 

3.4.1.1

voor tenten tot 1.000 m2

€ 56,95

€ 55,85

 

3.4.1.2

voor tenten van 1.000 m2 of groter

€ 171,05

€ 167,70

 

 

 

 

 

 

3.4.2

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2

 

 

 

 

van de brandbeveiligingsverordening voor tenten als het gaat om niet-commerciële

 

 

 

 

instellingen en niet commerciële activiteiten.

 

 

 

3.4.2.1

Onder niet-commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke

 

 

 

 

verenigingen.

 

 

 

3.4.2.2

Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk

 

 

 

 

die alleen zijn bedoeld voor leden of voor een besloten gezelschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek

 

 

 

 

tot wijziging van de tenaamstelling van een bestaande geldige

 

 

 

 

vergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken:

€ 99,15

€ 97,20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Kinderopvang

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van:

 

 

 

3.5.1.1

een kindercentrum of gastouderbureau, bij onderzoek voor aanvang

€ 746,00

nvt

 

3.5.1.2

een voorziening voor gastouderopvang, indien een A-toets (TK-A) is vereist

€ 271,00

nvt

 

3.5.1.3

een voorziening voor gastouderopvang, indien een B-toets (TK-B) is vereist

€ 350,00

nvt

 

3.5.1.4

een voorziening voor gastouderopvang, indien een A- (TK-A) en B-toets (TK-B) is vereist

€ 515,00

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere,

€ 18,55

€ 18,20

 

 

in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, vrijstelling of andere beschikking