Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-201204-08-2014nieuwe regeling

21-05-2012

Voorster Nieuws, 30-05-2012, G 466

2012-12874

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van de griffier van 16 april 2012;

gelezen het schrijven de van de commissaris van de Koningin van Gelderland van 16 maart inzake de herbenoeming van de burgemeester;

gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van

21 november 2001, kenmerk bk01/96074;

gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T

 • a.

  in te stellen een vertrouwenscommissie in verband met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester;

 • b.

  vast te stellen de volgende "Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012";

 • c.

  de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland van de besluiten ad a. t/m b. in kennis te stellen.

Hoofdstuk I Begripsomschrijving.
Artikel 1. Begripsbepalingen
 • In deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1.

   De commissie: de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012.

  • 2.

   Vertrouwelijk document: document dat persoonsgegevens, dan wel tot personen herleidbare gegevens bevat.

Hoofdstuk II Samenstelling.
Artikel 2. Samenstelling commissie
  • 1.

   De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de onderscheiden fracties van de politieke partijen in de raad.

  • 2.

   Plaatsvervanging is niet toegestaan.

Artikel 3. Voorzitter en ambtelijke ondersteuning
  • 1.

   De fractievoorzitter van de grootste fractie is voorzitter van de commissie.

  • 2.

   De fractievoorzitter van de kleinste fractie is plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

  • 3.

   De griffier is secretaris van de commissie. Wanneer dit noodzakelijk is, kan zij worden vervangen door de plaatsvervangend griffier.

  • 4.

   Door of vanwege de griffier wordt aan de commissie ambtelijke bijstand verleend.

Artikel 4. Contactpersoon
  • 1.

   De voorzitter treedt op als contactpersoon naar buiten.

  • 2.

   Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan de secretaris.

  • 3.

   Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 5. Adviseur
  • 1.

   De eerste loco-burgemeester, als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, wordt als adviseur gehoord.

  • 2.

   De gemeentesecretaris, als vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie, wordt als adviseur gehoord.

  • 3.

   De adviseurs kunnen advies uitbrengen tot het moment waarop de vertrouwenscommissie haar verslag van bevindingen uitbrengt aan de raad.

  • 4.

   De adviseurs zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk III Taak en werkwijze.
Artikel 6. Vergaderingen
  • 1.

   De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

  • 2.

   De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

  • 3.

   De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

  • 4.

   De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

  • 5.

   Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

  • 6.

   Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid geldt dat ieder lid van de commissie een gelijk aantal stemmen heeft als het aantal leden van de fractie.

Artikel 7. Taak en werkwijze van de commissie
  • 1.

   De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de raad met betrekking tot de herbenoeming voor te bereiden.

  • 2.

   De commissie vormt zich daartoe een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

  • 3.

   De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad. Dit verslag wordt voorzien van een aanbeveling.

  • 4.

   Het verslag wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

  • 5.

   Bij vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 in acht.

Artikel 8. Functieprofiel
 • De commissie stelt in zijn eerste vergadering een functieprofiel vast, dat gebaseerd wordt op het functieprofiel voor de huidige aanstelling van de burgemeester, maar waarop, zo nodig, kleine aanpassingen aan de tijd zijn toegepast.

Artikel 9. Toetsingskader
 • De commissie toetst het functioneren van de burgemeester aan de hand van zijn wettelijke taken en aan de hand van het functieprofiel zoals dat door de commissie in zijn eerste vergadering is vastgesteld.

Artikel 10. Overleg tussen de commissie en de burgemeester
  • 1.

   De commissie heeft bij aanvang van haar werkzaamheden een gesprek met de burgemeester.

  • 2.

   Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

  • 3.

   Indien ter zake van zijn functioneren in het in lid 2 genoemde gesprek afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

  • 4.

   De commissie zendt het verslag gelijktijdig aan de raad en de burgemeester. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, schriftelijk en binnen veertien dagen zijn zienswijze over het verslag geven. Op dit stuk is de geheimhouding van toepassing op grond van artikel 25 Gemeentewet. Deze geheimhouding dient door de raad te worden bekrachtigd volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Artikel 11. Ontbinding vertrouwenscommissie
  • 1.

   De commissie houdt op te bestaan met ingang van de dag volgende op de dag waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

  • 2.

   De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat, op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er tevens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

  • 3.

   Van de in tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

  • 4.

   Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Hoofdstuk IV Geheimhouding.
Artikel 12. Geheimhouding
  • 1.

   De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering, op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

  • 2.

   De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

  • 3.

   De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 3.

  • 4.

   De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

  • 5.

   De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

  • 6.

   Het vastgestelde functieprofiel en de aanbeveling aan de raad zijn openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.

Hoofdstuk V Slotbepalingen.
Artikel 13. Inwerkingtreding, vervaldatum en citeertitel
  • 1.

   Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en vervalt op de dag, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

  • 2.

   Onverminderd het bepaalde in het eerste lid blijft de volstrekte geheimhouding, bedoeld in artikel 12, gelden na het vervallen van deze verordening, op basis van artikel 86 lid 3 van de Gemeentewet.

  • 3.

   Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012'.

Artikel 14. Onvoorziene aangelegenheden
 • In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie bij meerderheid van stemmen en binnen de grenzen zoals gesteld in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 november 2001.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Voorst op 21 mei 2012

drs B.J.M. Jansen H. van der Sleen

griffierplaatsvervangend voorzitter