Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Gemeente Voorst
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Gemeente Voorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregels VROM Starterslening gemeente Voorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-200824-03-2016nieuwe regeling

21-04-2008

Voorster Nieuws, 07-05-2008, G 327

2008-1277

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 maart 2008, nummer 2008-1277;

gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

  • b.

   Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

  • c.

   VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter en betrekking heeft op het marktsegment nieuwbouw en bestaande koopwoningen waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

  • d.

   Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

  • e.

   NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

  • f.

   Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

  • g.

   Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen
Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Voorst heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening en de Gemeenterekening Starterslening Voorst is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Voorst en de SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en Productspecificaties VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening of vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening of maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten.

 • 3.

  Het college is bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen, onder meer

 • 4.

  indien de prijzen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven.

 • 5.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 6.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 7.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 8.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen of nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is en gestort op de Gemeenterekening VROM Starterslening en de Gemeenterekening Starterslening Voorst;

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik
Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a) Van in de gemeente Voorst woonachtige verblijfsgerechtigde personen, daarbij op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning of huur wooneenheid bewoont of minimaal 1 jaar inwonend is en op het moment van de aanvraag jonger is dan 35 jaar. b 1) Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 170.000,- jaarlijks geïndexeerd met een prijsindexcijfer gebaseerd op de prijsstijgingen van de woningen (bron: marktinformatie NVM) of voor zover het college van burgemeester en wethouders geen afwijkend bedrag hebben vastgesteld.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning
Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening Gemeente Voorst vallen, dienen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier te verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vinden plaats m.b.t. de VROM Starterslening conform de in de ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening’ vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening
Artikel 8
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening
Artikel 9 Aflossing
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen
Artikel 10 Hardheidsclausule
 • 1.

  Het college kan artikel 6 en artikel 8 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening VROM Starterslening wordt de Verordening stimuleringsfonds startersregeling Gemeente Voorst ingetrokken.

 • 3.

  De Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Voorst blijft van toepassing op leningen die verstrekt zijn voor het tijdstip van in werking treden van deze verordening."

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst".

Twello, 21 april 2008

de raad

drs. S.J. Peet

griffier

voorzitter

drs. J.T.H.M. Penninx