Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Privacyreglement basisregistratie personen Voorst 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen Voorst 2014
CiteertitelPrivacyreglement basisregistratie personen Voorst 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Verordening basisregistratie personen Voorst 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201406-01-201401-01-2017Onbekend

30-09-2014

Gemeenteblad 525

2014-41223

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen Voorst 2014

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  wet: de Wet basisregistratie personen;

 • b.

  verordening: de Verordening basisregistratie personen Voorst 2014;

 • c.

  Besluit: het Besluit basisregistratie personen;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  basisregistratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.7 van de wet;

 • f.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening zoals die nu nog functioneert totdat de centrale opslag en bewerking van persoonsgegevens is geregeld;

 • g.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling basisregistratie personen Voorst 2014, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen;

 • h.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • i.

  organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • j.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel van de wet, in de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente is opgenomen;

 • k.

  binnengemeentelijke afnemer: een organisatieonderdeel van de gemeente Voorst; k. authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • l.

  binnengemeentelijke afnemer: een organisatieonderdeel van de gemeente Voorst;

 • m.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Beheer van de basisregistratie personen

 • 1.

  Beheerder van de basisregistratie personen is de manager waaronder de vakgroep Publiekszaken valt of een door deze functionaris aangewezen functionaris.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisregistratie personen is niet van toepassing.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan organan van de gemeente of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de vakgroep Publiekszaken;

  • b.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente Voorst;

  • c.

   de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

De in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen, ontvangen de in die tabel aangegeven gegevens systematisch ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 3 beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, en derden, als bedoeld in artikel 3.3 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers kunnen gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden met de beperkingen zoals omschreven in artikel 3.13 van de wet.

 • 2.

  Wij kunnen bij afzonderlijk besluit gegevens verstrekken aan instellingen die zijn aangewezen in de artikelen 3.2, 3.3 en 3.9 van de wet en met inachtneming van de verordening.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen of de BRP-V, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan.

 • 4.

  In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Beveiliging

In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking 8 dagen na de dag van publicatie in het digitale gemeenteblad en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Voorst wordt ingetrokken wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement waarbij de intrekking terugwerkt tot 6 januari 2014.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als "Privacyreglement basisregistratie personen Voorst 2014".

Aldus besloten op 30 september 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

E.J.M. van Leeuwen

de burgemeester,

drs. J.T.H.M. Penninx 

Bijlage 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De Wet basisregistratie personen noemt in artikel 2.69, lid 1 de volgende algemene gegevens:

 • 1.

  gegevens over de burgerlijke staat waar het betreft de naam, de geboorte, het geslacht en het overlijden;

 • 2.

  gegevens over de nationaliteit, met dien verstande dat geen gegevens over een vreemde nationaliteit worden opgenomen naast gegevens over het Nederlanderschap of het feit dat de betrokkene als Nederlander wordt behandeld;

 • 3.

  gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling;

 • 4.

  gegevens over het woonadres ;

 • 5.

  gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene.

   

Waar in het vervolg wordt gesproken over persoonsgegevens wordt bedoeld: Voornamen, voorvoegsels, geslachtsnaam, geslacht.

 

De volgende dienstonderdelen van de gemeente Voorst hebben toegang tot de basisregistratie personen:

 

Organisatieonderdeel

Taakvelden/wettelijk kader

Gegevensset

Alle gemeentelijke vakgroepen

voor alle publieke taakvelden en met name voor het correct adresseren van taakvelden

Gegevens betreffende geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats van ingezetene gemeente Voorst. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via het programma Corsa.

Vakgroep Publiekszaken

Wet BPR, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regeling rijbewijzen

Alle gegevens op PL en aangehaakte gegevens

Vakgroep Welzijn (WZ)

Leerlingenadministratie, Leerplichtwet en Leerplichtregeling 1985

Persoons-, adres-, naam-, ouder-, kind-, overlijdens-, en gerelateerden adresgegevens

Vakgroep Zorg (ZRG)

Opvang nieuwkomers, voorzieningen gehandicapten, jeugd- en ouderenzorg

Persoons, adres-, naam-, ouder-, huwerlijks-, kind-, overlijdens- en gerelateerden verblijplaats en -titel

Vakgroep Documentaire informatievoorziening (DIV)

Documentaire informatievoorziening

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Personeel en Organisatie (P&O)

Personeel en Organisatie

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Communicatie en Representatie (C&R)

Communicatie en Representatie

Persoons-, adres-, ouder-, huwelijks-, kind-, overlijdengegevens en gerelateerden verblijf-en verblijfstitel

Vakgroep Informatie en Automatisering (I&A)

Waarborgen juiste werking computer, netwerk en applicaties

Alle in het systeem aanwezige gegevens

Vakgroep Ruimtelijke ontwikkeling (ROW)

Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewater, Woningwet en het BW

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Buitendienst Openbaar grondgebied (BOG)

Beheer en inrichting openbare ruimte

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Veiligheid (VLH)

Veiligheid en rampenbestrijding

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Groen en Infrastructuur (G&I)

Beleid en beheer wegen, riool, groen en water

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Belastingen

(BEL)

Invorderingswet, belastingen

Persoons-, adres-, naam-, huwelijk- en overlijdensgegevens

Vakgroep Huishoudelijke Dienst (HHD)

Weekmarkt en standplaatsen

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Economie en Grondzaken (EGZ)

grondzaken, economie en planrealisatie

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Inkoop en Gebouwenmanagement (IGM)

beheer gemeentelijke accommodaties

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Vastgoedinformatie (VGI)

vastgoedregistratie en informatie

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Milieu en Afval (M&A)

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewater, Afvalstoffenwetgeving

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Financiën en Controlling (F&C)

Controle adresgegevens crediteuren en debiteuren, interne controle, ontwikkelen en bewaken integrale kwaliteitszorg

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Grondgebonden Projecten (GGP)

ontwikkelen en opstellen strategische kaders en plannen op het gebied van planontwikkeling

Persoons- en adresgegevens

Griffie

ondersteunen raad

Persoons- en adresgegevens

Vakgroep Juridische en Administratieve Ondersteuning (JAO)

complexe bezwaar- en beroepschriften, oplossen geschillen met burgers, behandelen aanvragen urgentie en woonvergunning

Persoons- en adresgegevens

Managementassistenten (MA)

ondersteuning managers in leidinggeven, secretariële en administratieve ondersteuning

Persoons- en adresgegevens

Vergunningen en handhaving (V&H)

regelgeving bouw- en sloopvergunning en naleving daarvan, afhandelen subsidieverzoeken en deelnemen aan ruimtelijke projecten

Persoons- en verblijfplaatsgegevens

Cultuurhistorie, Archeologie en Monumenten (CAM)

ontwikkelen, uitvoeren en beheren van CAM

Persoons- en verblijfplaatsgegevens

Managers (MAN)

leidinggevende taken

Persoons- en verblijfplaatsgegevens

 

Het College kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

 

Bijlage 2 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Vakgroep Zorg (ZRG)

uitvoeringe sociale wetten

mutatiegegevens: vestigingen, binnen-verhuizingen, vertrekken, verblijfstitels, emigraties en overlijden

Vakgroep Welzijn (WZ)

ten behoeve van registratie leerlingen en leerplicht en

uitvoering Leerplichtwet en Wet Inburgering Nieuwkomers

Mutatiegegevens: vestigingen, binnen-verhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

Vakgroep Vastgoedinformatie (VGI)

vastgoedinformatie

Mutatiegegevens: vestigingen, binnen-verhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

Vakgroep Belastingen (BEL)

Uitvoering belastingwetgeving

Mutatiegegevens: vestigingen, binnen-verhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

 

Bijlage 3 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

Registratie

Waarvoor

Gegevenset

Leerlingenregistratie

(Key2Onderwijs)

bijhouding van de leerlingenadministratie

persoons-, adres-, naam-, ouder-, kind-, overlijdengegevens, gerelateerden en verblijfplaatsgegevens

Documentenadministratie

(CORSA)

registratie documenten, dossiers, organisatie, personen, titels en vastgoed

persoonsgegevens, adresgegevens en verblijfplaatsgegevens

Begraafplaatsenadministratie

 

bijhouding van het onderhoud van graven; rechthebbende

persoonsgegevens, adresgegevens en verblijfplaatsgegevens

Belastingenadministratie

(Gouw IT)

bijhouding van gegevens van belastingplichtigen

Vullen van een schaduwregister

persoons-, adres-, naam-, ouder-, kind-, overlijdengegevens en gerelateerden en verblijfplaatsgegevens

Vergunningen- en handhavingadministratie

(SQUIT-XO)

Bijhouding administratie voor vergunning- en handhavingszaken en bijhouding van klachten, vergunningen als ook controle en handhaving

persoonsgegevens, adresgegevens en verblijfplaatsgegevens

 

Bijlage 4 Lijst van derden waaraan gegevens worden verstrekt

Wie

Waarvoor

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Woningbouwverenigingen / woningbouwcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9 Wet BRP

Mogelijk

Nee

Art. 3.9 Wet BRP

Ziekenhuizen

Voor uitoefenen van patiëntenzorg en verlenen van medische zorg

Overlijdens worden doorgegeven; van belang voor planning ingrepen. Maximaal de gegevens genoemd in artikel 3.9 Wet BRP

Moeilijk

Nee

Art. 3.9 Wet BRP

Stichting Mens en Welzijn Voorst

Ten behoeve van de zorgverlening aan oudere inwoners van de gemeente

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9 Wet BPR betreffende inwoners ouder dan 75 jaar

Mogelijk

Nee

Art. 3.9 Wet BPR

Bijlage 5 Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn

Organisatieonderdeel

gegevens