Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2016
CiteertitelVerordening reclamebelasting Twello centrum 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201631-12-2016Onbekend

14-12-2015

Gemeenteblad 565

2015-51291

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van 10 november 2015, nummer 2015-51291;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2016.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

 • c.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • d.

  etalage: ruimte achter een ruit van een vestiging of bouwwerk waar goederen zijn uitgestald;

 • e.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2. Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing op het centrumgebied van Twello. Het centrumgebied van Twello is aangegeven op de bij de "Verordening reclamebelasting Twello centrum 2009" behorende gebiedskaart. Het centrumgebied van Twello wordt begrensd door (een deel van) de Twellose Beek en (een deel van) de spoorlijn Apeldoorn-Deventer alsmede door (een deel van) de Domineestraat, door (een deel van) de H.W. lordensweg en de Michiel de Ruijterstraat te Twello, met dien verstande dat de direct aan die wegen grenzende vestigingen tot het centrumgebied van Twello worden gerekend.

Artikel 3. Belastbaar feit

Onder de titel "reclamebelasting" wordt een belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen binnen het gebied als bedoeld in artikel 2, zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 4. Belastingplicht

De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • I.

  De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging waar één of meer openbare aankondigingen zijn aangebracht of geplaatst.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel worden, indien meerdere gebouwen of bouwwerken of delen daarvan naast elkaar zijn gelegen en tezamen door dezelfde belastingplichtige worden gebruikt als één geheel, die gebouwen en bouwwerken aangemerkt als één vestiging.

 • 3.

  Het tarief van de reclamebelasting bedraagt € 1.000,--.

Artikel 6. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het jaar of, zo dit later is bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige, die voor het betreffende belastingjaar al een aanslag reclamebelasting heeft ontvangen, binnen het in artikel 2 bedoelde gebied, verhuist en aldaar een andere vestiging in gebruik neemt waarbij er géén sprake is van wijziging van de maatstaf van heffing.

Artikel 8. Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn;

 • b.

  die als algemene bewegwijzering of regulering van het verkeer waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;

 • c.

  die door de gemeente of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht, indien en voorzover de openbare aankondiging geschied t ter uitvoering van de publieke taak;

 • d.

  die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in een etalage;

 • e.

  op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerken;

 • f.

  die al dan niet met vermelding van een tussenpersoon zijn gedaan in verband met huur, verhuur of koop of verkoop van roerende woonruimten, roerende bedrijfsruimten dan wel overige onroerende zaken;

 • g.

  gedaan door publiekrechtelijke rechtspersonen in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • h.

  op scholen, kerken, kerktorens, voor zover de reclame-uiting betrekking heeft op onderwijs of religie.

Artikel 10. Betalingstermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50 maar minder dan € 3.500 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande leden gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het bestuur van de belastingsamenwerking Tribuut

Het bestuur van de belastingsamenwerking Tribuut kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening reclamebelasting Twello centrum 2013" van 4 maart 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening reclamebelasting Twello centrum 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Twello,

14 december 2015

 

De raad

griffier

drs. B.J.M.Jansen

burgemeester

drs. J.T.H.M.Penninx