Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Beleidsregels subsidie sportstimulering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidie sportstimulering
CiteertitelBeleidsregels subsidie sportstimulering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSportstimulering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (titel 4.2)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016Onbekend

07-06-2016

Gemeenteblad 577

2016-20975

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidie sportstimulering

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOORST;

overwegende dat het gewenst is beleidsregels subsidie voor sportstimulering vast te stellen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de: Beleidsregels subsidie sportstimulering.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Sportstimulering: het bevorderen van sporten en bewegen onder zoveel mogelijk inwoners van Voorst.

 • b.

  Specifieke doelgroepen: personen uit de doelgroep jongeren 12-18 jaar, senioren 55+ en mensen met een beperking.

Artikel 2. Beleidsdoelen

 • 1.

  Het financieel bijdragen aan activiteiten waardoor inwoners van Voorst sporten en bewegen om een zo vitaal mogelijke samenleving te creëren.

 • 2.

  Het stimuleren van sporten in wedstrijdverband voor basisschoolleerlingen in de gemeente.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten/initiatieven gericht op het stimuleren en enthousiasmeren van inwoners van Voorst om kennis te maken of actief bezig te zijn met en betrokken te worden bij sport en bewegen om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De te subsidiëren activiteit wordt door of in samenwerking met een sportvereniging, school of buurtsportcoach/dorpscontactpersoon georganiseerd.

 • 2.

  De te subsidiëren activiteit is gericht op:

  • a.

   het laten kennismaken met sport door specifieke doelgroepen, en/of;

  • b.

   het geleiden van specifieke doelgroepen naar een sportvereniging, en/of;

  • c.

   kwaliteitsverbetering van een bestaand sportaanbod voor specifieke doelgroepen, en/of;

  • d.

   het verlagen van de drempel voor sportbeoefening door specifieke doelgroepen;

  • e.

   toegankelijkheid bij schoolsporttoernooien voor leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Voorst.

 • 3.

  De kosten van een activiteit bedragen maximaal € 1.000 wat in een financieel overzicht inzichtelijk wordt gemaakt.

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van een activiteit;

 • 2.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond is de volgorde van ontvangst door de gemeente bindend;

 • 3.

  Op jaarbasis wordt per aanvrager voor maximaal € 1.500 aan subsidies verleend voor activiteiten.

Artikel 6. Nadere regels

 • 1.

  Er wordt geen subsidie verleend voor personeelskosten, prijzen en consumpties;

 • 2.

  Aanvragen kunnen in afwijking van het bepaalde in de subsidie verordening het gehele jaar door ingediend worden.

Twello, 7 juni 2016

 

burgemeester en wethouders

secretaris

E.J.M. vanLeeuwen

burgemeester

drs. J.T.H.M.Penninx