Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-200801-07-200801-01-2019nieuwe regeling

07-07-2008

Voorster Nieuws, 16-07-2008, G 345

2008-2739

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

23 mei 2008 inzake Verordeningen Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

gelet op artikel 12, lid 2 van de Wsw;

overwegende dat het wenselijk is dat de raad bij verordening nadere regels vaststelt om de volgorde te regelen waarop personen, die geïndiceerd zijn voor de Wsw, in aanmerking komen voor een dienstbetrekking;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • ­

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

  • ­

   gemeente: de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Delta;

  • ­

   wachtlijst: de lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12, lid 1 van de Wsw;

  • ­

   ingezetenen: degenen die op grond van de inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister hun woonplaats in Voorst hebben;

  • ­

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 Wachtlijst

 • 1.

  Het college beheert de gemeentelijke wachtlijst en draagt de uitvoering hiervan op aan de gemeenschappelijke regeling Delta.

 • 2.

  Deze wachtlijst bevat een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

Artikel 3 Volgorde van plaatsing

 • 1.

  Uitgangspunt is dat de volgorde waarop de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 in aanmerking worden gebracht, wordt bepaald door de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst op grond van het cohort jaar van aanmelding.

 • 2.

  In afwijking van het in het vorige lid geformuleerde uitgangspunt kunnen door het college met voorrang worden geplaatst personen die gebruikmaken van de terugkeergarantie, kandidaten die direct van de wachtlijst in Begeleid Werken geplaatst worden alsmede Wajongers en WWB-ers.

 • 3.

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst kunnen voor het college bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

 • 4.

  In de jaarlijkse productprestatie-overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van dit artikel.

Artikel 4 Evaluatie

De toepassing van deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

Twello, 7 juli 2008

de raad

drs. S.J. Peet drs. J.T.H.M. Penninx

griffier voorzitter