Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Legesverordening Voorst 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Voorst 2020
CiteertitelLegesverordening Voorst 2020 met de bijhorende Tarieventabel Legesverordening Voorst 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening Voorst 2020 met de bijhorende Tarieventabel Legesverordening Voorst 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-314229

2019-76389

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Voorst 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nummer 2019-76389;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

B E S L U I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges Voorst 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) ͤ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n ͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in het kalenderjaar tot en met de (n-1)ͤ dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvoor in de tarieventabel bij het desbetreffende hoofdstuk een vrijstellingsbepaling is opgenomen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Daar waar de leges niet bij wege van aanslag worden geheven, worden zij geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of een digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald:

 • a.

  als het bedrag bij wege van aanslag wordt geheven, uiterlijk binnen een maand na de dagtekening die op het aanslagbiljet is vermeld.

 • b.

  als de kennisgeving mondeling of digitaal wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • c.

  als de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk II (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

 • 2.

  hoofdstuk III (rijbewijzen);

 • 3.

  hoofdstuk IV (1.4.6: papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

 • 4.

  hoofdstuk XIV (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Voorst 2019 en de Tarieventabel 2019, behorende bij de Legesverordening Voorst 2019 van 17 december 2018 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening en de Tarieventabel 2020, behorende bij de Legesverordening Voorst 2020 treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Voorst 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2019.

drs. B.J.M. Jansen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

Tarieventabel

Tarieventabel 2020, behorende bij de 'Legesverordening Voorst 2020'

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

Titel I

Algemene dienstverlening

Bladzijde

Bladzijde

Hoofdstuk I

Burgerlijke stand

2

2

Hoofdstuk II

Reisdocumenten

3

3

Hoofdstuk III

Rijbewijzen

4

4

Hoofdstuk IV

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

5

5

Hoofdstuk V

Wet openbaarheid van bestuur

6

6

Hoofdstuk VI

Vervallen

7

7

Hoofdstuk VII

Vastgoedinformatie

8

8

Hoofdstuk VIII

Overige publiekszaken

9

9

Hoofdstuk IX

Archiefbescheiden gemeente Voorst

10

10

Hoofdstuk X

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

11

11

Hoofdstuk XI

Leegstandwet

12

12

Hoofdstuk XII

Gemeentegarantie

13

13

Hoofdstuk XIII

Regeling Toezicht Luchtvaart

14

14

Hoofdstuk XIV

Kansspelen

15

15

Hoofdstuk XV

Vervallen

16

16

Hoofdstuk XVI

Kabels en leidingen

17

17

Hoofdstuk XVII

Verkeer en vervoer

18

18

Hoofdstuk XVIII

Diversen

19

19

 

 

 

 

Titel II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk I

Begripsomschrijvingen

20

20

Hoofdstuk II

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)

21

21

Hoofdstuk III

Omgevingsvergunning

22

22

Hoofdstuk IV

Vervallen

28

28

Hoofdstuk V

Teruggaaf

29

29

Hoofdstuk VI

Intrekking omgevingsvergunning

30

30

Hoofdstuk VII

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

31

31

Hoofdstuk VIII

Vervallen

32

32

Hoofdstuk IX

Principebesluit

33

33

Hoofdstuk X

Bestemmingsplannen

34

34

Hoofdstuk XI

In deze titel niet benoemde beschikking

35

35

Hoofdstuk XII

Grondgebonden zonnepanelen

36

36

 

 

 

 

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk I

Horeca

37

37

Hoofdstuk II

Organiseren evenementen of markten

38

38

Hoofdstuk III

Prostitutiebedrijven

39

39

Hoofdstuk IV

Vervallen-Brandbeveiligingsverordening

40

40

Hoofdstuk V

Kinderopvang

41

41

Hoofdstuk VI

Winkeltijdenwet

41

41

Hoofdstuk VII

Diversen

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel I

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Burgerlijke Stand

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.1.1

Tot 1 maart 2020 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschaps-

 

 

 

registratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het ge-

 

 

 

meentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 te Twello:

 

 

1.1.1.1

met een aanvangstijdstip op: maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 10.00 uur

€ 158,10

€ 155,90

1.1.1.2

met een aanvangstijdstip op: maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 16.15 uur en op

 

 

 

woensdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.15 uur

€ 320,65

€ 316,20

1.1.1.3

op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2, indien het huwelijk,

 

 

 

de partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een

 

 

 

huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello

€ 1.054,70

€ 1.040,15

 

 

 

 

1.1.2

Vanaf 1 maart 2020 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschaps-

 

 

 

registratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een

 

 

 

andere locatie dan in het (tijdelijke) gemeentehuis:

 

 

1.1.2.1

met een aanvangstijdstip op: maandag van 10.00 uur tot 16.15 uur en op

 

 

 

dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.15 uur

€ 320,65

€ 316,20

1.1.2.2

op een andere dag en tijden dan vermeld onder 1.1.2.1

€ 378,30

€ 373,10

 

 

 

 

1.1.3

Tot 1 maart 2020 zijn als dagdelen, waarop huwelijken, partnerschapsregistraties en

 

 

 

omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ingevolge het bepaalde in

 

 

 

artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, kosteloos worden voltrokken, aangewezen de:

 

 

 

maandag- en dinsdagochtend met een aanvangstijdstip om 8.30 uur en om 9.00 uur

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Vanaf 1 maart 2020 is als dagdeel, waarop huwelijken, partnerschapsregistraties en

 

 

 

omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ingevolge het bepaalde in

 

 

 

artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, kosteloos wordt voltrokken, aangewezen de:

 

 

 

maandagochtend met een aanvangstijdstip om 8.30 uur en om 9.00 uur

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie

 

 

 

of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een

 

 

 

bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 320,65

€ 316,20

 

 

 

 

1.1.6

Het overeenkomstig paragraaf 1.1.1 tot en met 1.1.5 berekende legesbedrag wordt verhoogd

 

 

 

met:

 

 

1.1.6.1

voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige.

€ 24,85

€ 24,50

1.1.6.2

voor het van gemeentewege benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke

 

 

 

stand voor één dag.

€ 124,80

€ 123,10

1.1.6.3

voor het van gemeentewege aanwijzen van een zelfgekozen trouwlocatie, niet

 

 

 

zijnde een officiële trouwlocatie van de gemeente Voorst. De officiële trouwlocaties

 

 

 

staan vermeld op de website van de gemeente Voorst (www.voorst.nl)

€ 53,75

€ 53,00

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.7.1

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een normale uitvoering

€ 17,20

€ 16,95

1.1.7.2

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een linnen uitstraling

€ 27,90

€ 27,50

1.1.7.3

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een luxe leren uitvoering

€ 42,00

€ 41,40

 

 

 

 

1.1.8

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

 

 

 

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand van

 

 

 

18 januari 1969 (Stb. 1969, 35) of zoals dit besluit sedertdien is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand,

 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,20

€ 19,90

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar)

€ 73,20

€ 71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar is (5 jaar)

€ 55,35

€ 53,95

1.2.1.3

van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen (5 jaar)

€ 55,35

€ 53,95

 

 

 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar)

€ 58,30

€ 56,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar is (5 jaar)

€ 30,70

€ 29,95

 

 

 

 

1.2.3

voor een spoedlevering van de in onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 genoemde documenten

€ 49,85

€ 48,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Rijbewijzen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een 'eigen verklaring' of 'gezondheids-

 

 

 

verklaring' als bedoeld in artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994, inclusief de

 

 

 

formulierkosten van het CBR

€ 42,80

€ 39,15

 

 

 

 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

€ 39,75

1.3.2.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs na de

 

 

 

inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (rijbewijs met inlogfunctie voor MijnOverheid),

 

 

 

voorlopig tarief

€ 43,05

€ 43,05

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in artikel 1.3.2.1 of 1.3.2.2 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

€ 34,10

 

 

 

 

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.2.1 of 1.3.2.2 wordt verhoogd met

€ 24,80

€ 24,45

 

als aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de

 

 

 

aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. De verhoging is niet verschuldigd als uit

 

 

 

als uit het proces verbaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan de aanvrager het

 

 

 

slachtoffer was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en

 

 

 

1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één

 

 

 

persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,00

€ 7,90

1.4.2.2

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

voor 25 verstrekkingen

€ 183,05

€ 180,50

 

voor 100 verstrekkingen

€ 682,85

€ 673,40

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan,

 

 

 

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

 

 

 

basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 8,00

€ 7,90

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 183,05

€ 180,50

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 682,85

€ 673,40

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief in de onderdelen 1.4.2 en 1.4.3 wordt vermeerderd met ter zake van het op

 

 

 

verzoek doornemen van de basisregistratiepersonen, voor ieder daaraan besteed

 

 

 

kwartier

€ 20,20

€ 19,90

 

 

 

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling

 

 

 

nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in

 

 

 

artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,75

€ 7,65

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

massale verstrekking van statistische gegevens, niet zijnde inlichtingen als bedoeld

 

 

 

in paragraaf 1, door middel van een geautomatiseerd bestand

€ 266,40

€ 262,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Wet openbaarheid van bestuur

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.5.1

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

verstrekken van een kopie van een schriftelijk stuk, geldt het tarief

 

 

 

zoals dat is opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het

 

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of

 

 

 

zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.5.2

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

verstrekken van een kopie van ander materiaal dat gegevens

 

 

 

bevat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 2, derde lid,

 

 

 

van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112)

 

 

 

of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.5.3

Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een

 

 

 

uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document,

 

 

 

geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het

 

 

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of zoals

 

 

 

dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII

Vastgoedinformatie

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt:

 

 

1.7.1.1

voor het op verzoek doen van nasporingen in, dan wel het raadplegen van de

 

 

 

kadastrale plans, leggers en/of registers, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,20

€ 19,90

1.7.1.2

voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van een

 

 

 

jaar, ter zake van het doen van nasporingen in dan wel het raadplegen van de

 

 

 

kadastrale plans, leggers en/of register, voor 25 kwartieren

€ 207,65

€ 204,80

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister

 

 

 

of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan

 

 

 

die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de

 

 

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 20,20

€ 19,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII

Overige publiekszaken

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,00

€ 7,90

1.8.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 8,00

€ 7,90

1.8.1.3

tot het waarmerken van een diploma, een getuigschrift of een certificaat

€ 8,00

€ 7,90

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.2.1

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van gegevens van een persoon uit

 

 

 

de basisregistratie personen

€ 8,00

€ 7,90

1.8.2.2

tot het verstrekken van een andere verklaring, dan vermeld in voorgaande paragrafen,

 

 

 

in het bijzonder belang van een persoon

€ 8,95

€ 8,85

1.8.2.3

tot het verstrekken van een uittreksel, waarop de gegevens van meerdere personen

 

 

 

die op een adres wonen of tot een gezin behoren, staan vermeld

€ 8,95

€ 8,85

 

 

 

 

1.8.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

 

verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling

 

 

 

leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke

 

 

 

personen en rechtspersonen of zoals deze regeling het laatst is vervangen of

 

 

 

gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX

Archiefbescheiden gemeente Voorst

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.9.1

Onder archiefbescheiden moet worden verstaan:

 

 

1.9.1.1

bescheiden, ongeacht hun vorm, door de gemeente Voorst of haar bestuursorganen

 

 

 

ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

 

 

1.9.1.2

bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of

 

 

 

opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op de

 

 

 

gemeente Voorst of haar bestuursorganen zijn overgegaan;

 

 

1.9.1.3

bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen

 

 

 

van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats van

 

 

 

de gemeente Voorst zijn opgenomen om daar te berusten;

 

 

1.9.1.4

reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld

 

 

 

van de onder onderdeel 1.9.1 bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het

 

 

 

bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995, zijn vervaardigd.

 

 

 

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.9.2.1

het op verzoek doen van nasporingen in de onder artikel 1.9.1 genoemde

 

 

 

archiefbescheiden voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,20

€ 19,90

1.9.2.2

het op verzoek opzoeken en opsturen van een kopie van een in de archiefbewaarplaats

 

 

 

van de gemeente Voorst berustende akte van de Burgerlijke stand

€ 6,20

€ 6,10

 

 

 

 

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.9.3.1

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in de

 

 

 

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 0,10

€ 0,10

1.9.3.2

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in de

 

 

 

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 0,50

€ 0,50

1.9.3.3

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in de

 

 

 

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 0,20

€ 0,20

1.9.3.4

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in de

 

 

 

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

 

 

 

per kopie

€ 1,00

€ 1,00

1.9.3.5

het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,

 

 

 

van een in het archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager

 

 

 

zelf is opgezocht, per afdruk

€ 0,60

€ 0,60

 

 

 

 

1.9.4

Voor het verstrekken van een kopie van één of meerdere archiefbescheiden, door

 

 

 

een medewerker van de gemeente Voorst opgezocht, geldt het tarief zoals dat is

 

 

 

opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 

 

 

(Stb. 1993,112) of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

1.9.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

het via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk van:

 

 

1.9.5.1

een bouwtekening op A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 9,25

€ 9,10

1.9.5.2

een bouwtekening op A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 8,50

€ 8,40

1.9.5.3

een bouwtekening op A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 7,10

€ 7,00

 

 

 

 

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.9.6.1

het verkrijgen van een scan of een digitale opname, per scan of opname

€ 6,05

€ 5,95

1.9.6.2

het digitaal versturen van een of meerdere scans of digitale opnames, per 5 Mb

€ 1,05

€ 1,05

 

 

 

 

Hoofdstuk X

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van:

 

 

1.10.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Apv, die

 

 

 

niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2

 

 

 

(evenementenvergunning) van de Apv:

 

 

1.10.1.1.1

voor bedrijfsmatige activiteiten

€ 149,05

€ 147,00

1.10.1.1.2

voor andere dan bedrijfsmatige activiteiten

€ 30,15

€ 29,75

 

 

 

 

1.10.1.2

Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 van de

 

 

 

Apv, als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële activiteiten

 

 

1.10.1.2.1

Onder niet commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke

 

 

 

verenigingen.

 

 

1.10.1.2.2

Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk,

 

 

 

die alleen bedoeld zijn voor leden of voor een besloten gezelschap.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XI

Leegstandwet

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

 

 

 

als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 111,35

€ 109,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XII

Gemeentegarantie

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde

 

 

 

hypothecaire geldlening

€ 79,35

€ 78,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XIII

Regeling Toezicht Luchtvaart

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:

 

 

1.13.1.1

artikel 158, eerste lid, onderdeel c van de Regeling Toezicht Luchtvaart

€ 20,65

€ 20,35

1.13.1.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XIV

Kansspelen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

 

 

 

(Stb. 1964, 483):

 

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat (wettelijk maximum)

€ 56,50

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten (wettelijk maximum)

€ 90,50

€ 90,50

 

 

 

 

1.14.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

 

 

(wettelijk maximum)

€ 226,50

€ 226,50

1.14.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd (wettelijk

 

 

 

maximum)

€ 362,50

€ 362,50

 

 

 

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

 

 

 

(loterijvergunning)

€ 22,40

€ 22,10

 

 

 

 

Hoofdstuk XV

Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XVI

Kabels en leidingen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.16.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze

 

 

 

van de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Algemene

 

 

 

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Voorst 2015

€ 348,50

€ 343,70

1.16.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze

 

 

 

van de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de

 

 

 

Telecommunicatiewet en hoofdstuk 7 van de Algemene Verordening Ondergrondse

 

 

 

Infrastructuur Voorst 2015

€ 348,50

€ 343,70

 

 

 

 

1.16.2

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 en 1.16.3 tot en met 1.16.6 bedraagt het tarief per

 

 

 

m1, indien het betreft werkzaamheden in klinker- en sierbestrating, voor zover de

 

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

 

 

1.16.2.1

voor een sleuflengte tot 15 meter, per m1

€ 16,15

€ 15,94

1.16.2.2

voor een sleuflengte ≥ 15 meter tot en met 5.000 meter, per m1

€ 8,55

€ 8,43

1.16.2.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald. Voorafgaande aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

 

 

 

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

 

 

 

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1,1.16.2 en 1.16.4 tot en met 1.16.6 bedraagt het

 

 

 

tarief per m1, indien het betreft werkzaamheden in tegelverharding, voor zover de

 

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

 

 

1.16.3.1

voor een sleuflengte tot 15 meter, per m1

€ 4,25

€ 4,20

1.16.3.2

voor een sleuflengte ≥ 15 meter tot en met 5.000 meter, per m1

€ 3,35

€ 3,28

1.16.3.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald. Voorafgaande aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

 

 

 

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

 

 

 

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

1.16.4

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.3 en 1.16.5 en 1.16.6 bedraagt

 

 

 

het tarief per m2, indien het betreft werkzaamheden in gesloten verharding, voor zover de

 

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per m²

€ 245,05

€ 241,65

 

 

 

 

1.16.5

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.4 en 1.16.6, bedraagt het tarief per

 

 

 

m1, indien het betreft werkzaamheden in plantstroken, voor zover de

 

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

 

 

1.16.5.2

voor een sleuflengte > 0 tot en met 5.000 meter, per m1

€ 4,55

€ 4,49

1.16.5.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald. Voorafgaande aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

 

 

 

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

 

 

 

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

1.16.6

Onverminderd het bepaalde in 1.16.1 tot en met 1.16.5, bedraagt het tarief per

 

 

 

m1, indien het betreft werkzaamheden in wegberm en gazon, voor zover de

 

 

 

werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

 

 

1.16.6.2

voor een sleuflengte > 0 tot en met 5.000 meter, per m1

€ 1,60

€ 1,56

1.16.6.3

voor een sleuflengte > 5.000 m1 wordt het tarief op basis van een door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders ter zake opgestelde begroting bepaald. Voorafgaande aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

 

 

 

bedoeld in 1.16.1.1 of aanvraag tot het verkrijgen van instemming als bedoeld in 1.16.1.2

 

 

 

wordt het begrote bedrag aan de melder medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XVII

Verkeer en vervoer

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

Wegenverkeerswet

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verlenen van:

 

 

1.17.1.1

een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd met voertuigen op de

 

 

 

weg, als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 44,55

€ 43,95

1.17.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor niet gekentekende

 

 

 

landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met bepaalde snelheid

€ 30,00

€ 43,95

 

 

 

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

 

 

 

 

1.17.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

 

 

 

afgifte van:

 

 

1.17.2.1

een beschikking als bedoeld in artikel 34 van het BABW

 

 

 

(tijdelijke verkeersmaatregelen), die niet wordt verleend in combinatie met een

 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) van de Apv:

€ 41,30

€ 40,75

1.17.2.2

een beschikking tot aanwijzing van een parkeerplaats tot individuele parkeerplaats

 

 

 

op grond van paragraaf 6 van het BABW

€ 75,45

€ 74,40

 

 

 

 

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK):

 

 

1.17.3.1

als kan worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (Artikel 2, tweede lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

 

 

 

 

€ 28,40

€ 28,00

1.17.3.2

als niet kan worden afgezien van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (artikel 2, eerste lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

 

 

 

 

€ 90,85

€ 89,60

1.17.3.3

als moet worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek (artikel 3 Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

 

 

 

 

€ 28,40

€ 28,00

 

 

 

 

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een vervangende Gehandicapten parkeerkaart (GPK) in verband met

 

 

 

verlies of diefstal

€ 28,40

€ 28,00

 

 

 

 

1.17.5

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XVIII

Diversen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de

 

 

 

afgifte van:

 

 

1.18.1.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,65

€ 20,35

1.18.1.2

afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

 

 

 

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,10

€ 4,05

 

 

 

 

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk op:

 

 

1.18.2.1

A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 9,35

€ 9,20

1.18.2.2

A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 8,60

€ 8,50

1.18.2.3

A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 7,15

€ 7,05

1.18.2.4

A-3 formaat (29,7 X 42) per papieren afdruk

€ 6,95

€ 6,85

1.18.2.5

A-4 formaat (21 X 29,7) per papieren afdruk

€ 5,70

€ 5,60

1.18.2.6

A-0 formaat (84 X 118,9) per transparante afdruk

€ 11,65

€ 11,50

1.18.2.7

A-1 formaat (84 X 59,9) per transparante afdruk

€ 10,45

€ 10,30

1.18.2.8

A-2 formaat (42 X 59,4) per transparante afdruk

€ 9,20

€ 9,05

1.18.2.9

A-3 formaat (29,7 X 42) per transparante afdruk

€ 7,35

€ 7,25

1.18.2.10

A-4 formaat (21 X 29,7) per transparante afdruk

€ 7,35

€ 7,25

1.18.2.11

A-0 formaat (84 X 118,9) per film afdruk

€ 16,10

€ 15,90

1.18.2.12

A-1 formaat (84 X 59,9) per film afdruk

€ 12,60

€ 12,45

1.18.2.13

A-2 formaat (42 X 59,4) per film afdruk

€ 11,15

€ 11,00

1.18.2.14

A-3 formaat (29,7 X 42) per film afdruk

€ 8,60

€ 8,50

1.18.2.15

A-4 formaat (21 X 29,7) per film afdruk

€ 8,60

€ 8,50

 

 

 

 

Titel II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Begripsomschrijvingen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

 

 

 

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

 

 

 

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567 of zoals de UAV nadien is

 

 

 

gewijzigd), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten

 

 

die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van

 

 

de werken of de werkzaamheden, exclusief omzetbelasting,

 

 

 

 

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

 

 

 

 

geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde

 

 

 

 

in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

 

 

 

 

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,

 

 

 

 

van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

 

 

 

 

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567 of zoals de UAV nadien is

 

 

 

 

gewijzigd), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten

 

 

die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de

 

 

 

 

bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk

 

 

door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die

 

 

 

 

aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand

 

 

 

 

brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin

 

 

 

 

niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben

 

 

 

 

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en

 

 

 

 

die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander

 

 

 

 

wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

 

 

 

 

voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen

 

 

 

 

van een conceptaanvraag (preadvies) om een omgevingsvergunning:

 

 

 

2.2.1

voor de activiteit bouwen:

15%

15%

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld,

 

 

 

 

met een minimum van:

€ 117,50

€ 115,90

 

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis

 

 

 

 

van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden

 

 

 

 

de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

2.2.2

voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan:

15%

15%

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld,

 

 

 

 

met een minimum van:

€ 117,50

€ 115,90

 

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis

 

 

 

 

van het preadvies uitgewerkte aanvraag in behandeling wordt genomen, worden

 

 

 

 

de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Omgevingsvergunning

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

 

 

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

 

 

 

 

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

 

 

 

 

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

 

 

 

 

extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

 

 

 

 

naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk IV

 

 

 

 

van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

 

 

 

 

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

2,89% van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 117,50

€ 115,90

 

 

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000,-- bedragen

 

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,-- en niet meer dan € 5.000.000,--

 

 

 

 

bedragen, wordt naast het onder 2.3.1.1.1 geheven bedrag over het gedeelte van de

 

 

 

 

bouwkosten boven de € 1.000.000,-- 2,58% geheven

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,-- en niet meer dan € 10.000.000,--

 

 

 

 

bedragen, wordt naast de onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 geheven bedragen over het

 

 

 

 

gedeelte van de bouwkosten boven de € 5.000.000,-- 1,90% geheven

 

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,-- bedragen wordt naast de onder

 

 

 

 

2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 geheven bedragen over het gedeelte van de bouwkosten

 

 

 

 

boven de € 10.000.000,-- 1,53% geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het

 

 

 

 

beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:

 

 

 

 

1,9 ‰ met een minimum van € 50,-- in geval van geraamde bouwkosten, inclusief BTW,

 

 

 

 

van € 1,-- tot en met € 500.000,--

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,2 ‰

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,8 ‰

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,5 ‰

 

 

 

 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 

 

 

 

van € 5.000.001,-- en meer met 0,25 ‰

 

 

 

2.3.1.2.2

in geval van woningbouw van een en hetzelfde type die in een

 

 

 

 

complex worden uitgevoerd:

 

 

 

a.

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief berekent volgens subonderdeel 2.3.1.2.1;

 

 

 

b.

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 5 woningen;

 

 

 

c.

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 6 woningen;

 

 

 

d.

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 8 woningen;

 

 

 

e.

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 10 woningen;

 

 

 

f.

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 12 woningen;

 

 

 

g.

complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen:

 

 

 

 

het tarief over de bouwsom van 14 woningen, en zo vervolgens.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.3

Etagewoningen, galerijwoningen en dergelijke worden voor de berekening beschouwd

 

 

 

 

als één bouwblok. Het tarief wordt overeenkomstig het bepaalde in subonderdeel

 

 

 

 

2.3.1.2.1 berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.4

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een illegaal bouwwerk

 

 

 

 

wordt 1,5 keer het op grond van onderdeel 2.3.1.2 berekende tarief in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.5

Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een bouwplan waarbij:

 

 

 

2.3.1.2.5.1

1 extra activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid, van de

 

 

 

 

Wabo wordt beoordeeld, wordt 1,8 keer het ingevolge onderdeel 2.3.1.2 berekende

 

 

 

 

tarief in rekening gebracht.

 

 

 

2.3.1.2.5.2

meerdere extra activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid,

 

 

 

 

van de Wabo worden beoordeeld, wordt 2,2 keer het ingevolge onderdeel 2.3.1.2

 

 

 

 

berekende tarief in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.6

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.7

Wegens het uit oogpunt van welstand schrijven van een advies vooroverleg naar

 

 

 

 

aanleiding van een commissievergadering mandaatbehandeling of een ambtelijke toets

 

 

 

 

(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

€ 103,75

€ 102,30

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.8

De bedragen die op grond van subonderdeel 2.3.1.2 in rekening worden gebracht zijn

 

 

 

 

naar boven afgerond op hele euro's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.1.4

Akoestisch onderzoek

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het

 

 

 

 

uitsluitend ten behoeve van de aanvrager beoordelen van de resultaten van een

 

 

 

 

akoestisch onderzoek, per onderzoek

€ 613,95

€ 605,45

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5

Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als uit het

 

 

 

 

akoestisch onderzoek volgt dat een hogere waarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder

 

 

 

 

moet worden vastgesteld

€ 558,90

€ 551,20

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

 

 

 

 

subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

 

 

 

 

bouwactiviteit

110%

110%

 

 

van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.053,90

€ 1.039,35

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

 

 

 

2.3.2.1

als de aanlegkosten niet meer dan € 10.000,-- bedragen:

€ 74,30

€ 73,25

 

2.3.2.2

als de aanlegkosten meer dan € 10.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 500.000,-- bedragen, wordt naast het onder 2.3.2.1 geheven bedrag over het

 

 

 

 

gedeelte van de aanlegkosten boven de € 10.000,--

1,01%

1%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.3

als de aanlegkosten meer dan € 500.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 en 2.3.2.2 geheven bedragen

 

 

 

 

over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 500.000,--

0,81%

0,80%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.4

als de aanlegkosten meer dan € 1.000.000,-- bedragen en niet meer dan

 

 

 

 

€ 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.3 geheven

 

 

 

 

bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 1.000.000,--

0,61%

0,60%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.5

als de aanlegkosten meer dan € 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder

 

 

 

 

2.3.2.1 tot en met 2.3.2.4 geheven bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten

 

 

 

 

boven de € 5.000.000,--

0,41%

0,40%

 

 

geheven

 

 

 

2.3.2.6

De overeenkomstig subonderdeel 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.5 geheven leges worden

 

 

 

 

verhoogd met:

€ 168,95

€ 166,60

 

 

wegens op grond van wettelijke voorschriften te maken publicatiekosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplicht

 

 

 

 

(activiteit bouwen)

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is

 

 

 

 

van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

 

 

 

 

wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), per afwijking verhoogd met:

€ 127,00

€ 125,25

 

 

voor zover de bouwkosten meer bedragen van € 2.500,--.

 

 

 

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking), per afwijking verhoogd met:

€ 436,65

€ 430,60

 

 

voor zover de bouwkosten meer bedragen van € 2.500,--.

 

 

 

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst

 

 

 

 

opgestelde ruimtelijk onderbouwing, per afwijking verhoogd:

 

 

 

2.3.3.4.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--, met:

€ 4.271,05

€ 4.212,10

 

2.3.3.4.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

 

 

 

 

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 6.795,05

€ 6.701,25

 

2.3.3.4.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--, met:

€ 10.125,45

€ 9.985,65

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

 

 

 

 

ruimtelijke onderbouwing, per afwijking verhoogd:

 

 

 

2.3.3.5.1

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--, met:

€ 3.142,90

€ 3.099,50

 

2.3.3.5.2

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--

 

 

 

 

maar niet meer dan € 1.000.000,--, met:

€ 5.205,30

€ 5.133,45

 

2.3.3.5.3

als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--, met:

€ 7.781,75

€ 7.674,30

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

Vervallen

 

 

 

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan), per afwijking verhoogd met:

€ 74,30

€ 73,25

 

2.3.3.8

als artikel 3.3, lid 3 van de Wabo wordt toegepast:

€ 36,15

€ 35,65

 

2.3.3.9

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door de provincie

 

 

 

 

in rekening gebrachte leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.3.10

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking

 

 

 

 

van nationale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door onze minister in rekening

 

 

 

 

gebrachte leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.3.11

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking voorbereidingsbesluit), per afwijking verhoogd met:

€ 74,30

€ 73,25

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens

 

 

 

 

sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(binnenplanse afwijking), per afwijking:

€ 211,65

€ 208,75

 

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking), per afwijking:

€ 436,65

€ 430,60

 

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst opgestelde ruimtelijke

 

 

 

 

onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.3.4.3.1

tot 5.000 m2, per afwijking:

€ 4.271,05

€ 4.212,10

 

2.3.4.3.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking:

€ 6.661,85

€ 6.569,85

 

2.3.4.3.3

vanaf 100.000 m2, per afwijking:

€ 9.927,15

€ 9.790,10

 

2.3.4.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde

 

 

 

 

ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.3.4.4.1

tot 5.000 m2, per afwijking:

€ 3.142,90

€ 3.099,50

 

2.3.4.4.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking:

€ 5.205,30

€ 5.133,45

 

2.3.4.4.3

vanaf 100.000 m2, per afwijking:

€ 7.984,55

€ 7.874,30

 

2.3.4.5

Vervallen

 

 

 

2.3.4.6

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van exploitatieplan), per afwijking:

€ 74,30

€ 73,25

 

2.3.4.7

als artikel 3.3, lid 3 van de Wabo wordt toegepast:

€ 36,15

€ 35,65

 

2.3.4.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door de

 

 

 

 

provincie in rekening gebrachte leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.4.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

 

 

 

 

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

van nationale regelgeving) per afwijking verhoogd met de door onze minister in

 

 

 

 

rekening gebrachte leges.

 

 

 

 

Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

 

 

aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de

 

 

 

 

aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

2.3.4.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

 

(afwijking voorbereidingsbesluit), per afwijking:

€ 74,30

€ 73,25

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

 

 

 

2.3.5.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

 

 

 

 

bedraagt het basistarief:

€ 269,10

€ 265,40

 

2.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 wordt het in artikel

 

 

 

 

2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een

 

 

 

 

gebruiksoppervlakte:

 

 

 

2.3.5.2.1

tot en met 100 m2, met

€ 212,95

€ 210,00

 

2.3.5.2.2

van 101 m2 tot en met 500 m2, met

€ 212,95

€ 210,00

 

 

vermeerderd met

€ 1,08

€ 1,07

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 101 m2

 

 

 

2.3.5.2.3

van 501 m2 tot en met 2.000 m2, met

€ 763,15

€ 752,60

 

 

vermeerderd met

€ 0,57

€ 0,56

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 501 m2

 

 

 

2.3.5.2.4

van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2, met

€ 1.819,70

€ 1.794,60

 

 

vermeerderd met

€ 0,37

€ 0,36

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 2.001 m2

 

 

 

2.3.5.2.5

van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2, met

€ 3.089,70

€ 3.047,05

 

 

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 5.001 m2

 

 

 

2.3.5.2.6

boven de 50.000 m2, met

€ 4.675,90

€ 4.611,35

 

 

vermeerderd met

€ 0,05

€ 0,05

 

 

per m2 of een gedeelte daarvan boven de 50.000 m2

 

 

 

2.3.5.2.7

Onder vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte als bedoeld in het normblad

 

 

 

 

NEN 2580, (uitgave NEN 2580: 2007 aangevuld met correctieblad C1 (NEN 2580: 2007/ C1:

 

 

 

 

2008), zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stad- of dorpsgezichten

 

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

 

 

 

 

omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f of h

 

 

 

 

dan wel als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b of c van de Wabo worden geen leges

 

 

 

 

in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

 

 

2.3.7.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat is bepaald als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, onder g of onder h, van de Wabo

2,03%

2,00%

 

 

van de sloopkosten met een minimum van

€ 173,70

€ 171,30

 

 

en een maximum van

€ 2.895,05

€ 2.855,10

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg

 

 

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2

 

 

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 30,75

€ 30,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.9

Inrit/ Uitweg

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

aanleggen van een inrit of een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening of een provinciale verordening een vergunning of ontheffing

 

 

 

 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

 

 

 

 

bedraagt het tarief

€ 242,20

€ 238,85

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een

 

 

 

 

provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een

 

 

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en

 

 

 

 

onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 41,30

€ 40,75

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de

 

 

 

 

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente,

 

 

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van

 

 

 

 

de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

 

 

 

2.3.11.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in

 

 

 

 

artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 20,65

€ 20,35

 

2.3.11.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

 

 

 

 

een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden

 

 

 

 

opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 20,65

€ 20,35

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

 

2.3.12.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

 

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het

 

 

 

 

natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt het leges-

 

 

 

 

bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12.2

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

 

 

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het

 

 

 

 

Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) wordt het legesbedrag voorafgaand

 

 

 

 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

 

 

 

 

Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop

 

 

 

 

het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

 

 

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het

 

 

 

 

Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) wordt het legesbedrag voorafgaand

 

 

 

 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

 

 

 

 

Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop

 

 

 

 

het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Wet natuurbescherming (Wnb)

 

 

 

2.3.14.1

Toestemming op grond van artikel 2.1, lid 1 onder j (natura 2000) en/of

 

 

 

 

artikel 2.1, lid 1 onder k van de Wabo in samenhang met artikel 2.7, lid 5 van de

 

 

 

 

Wet natuurbescherming (Wnb)

 

 

 

2.3.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

2.3.14.1.1.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, Wnb in samenhang met het

 

 

 

 

programma aanpak stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb waarbij geen beroep

 

 

 

 

wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2 zoals bedoeld in artikel 1c van de Beleids-

 

 

 

 

regels Toedeling ontwikkelruimte PAS Gelderland

€ 300,00

€ 300,00

 

2.3.14.1.1.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, Wnb in samenhang met het

 

 

 

 

programma aanpak stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb waarbij een beroep

 

 

 

 

wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2 zoals bedoeld in artikel 1c van de Beleids-

 

 

 

 

regels Toedeling ontwikkelruimte PAS Gelderland

€ 600,00

€ 600,00

 

2.3.14.1.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang

 

 

 

 

met artikel 2.8, negende lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen

 

 

 

 

met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura2000-gebied (vergunning voor het

 

 

 

 

realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten

 

 

 

 

waarvoor geen passende beoordeling vereistis)

€ 1.850,00

€ 1.850,00

 

2.3.14.1.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang

 

 

 

 

met artikel 2.8, eerste en derde lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere

 

 

 

 

handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura2000-gebied

 

 

 

 

(vergunning voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen

 

 

 

 

die mogelijk significante effecten voor habitats en soortenkunnen veroorzaken)

€ 3.700,00

€ 3.700,00

 

2.3.14.1.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang

 

 

met artikelen 2.8, eerste lid en 1.13 Wnb voor het realiseren van projecten of andere hande-

 

 

 

 

lingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied

 

 

 

 

(vergunning voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of

 

 

 

 

andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen

 

 

 

 

veroorzaken)

€ 4.300,00

€ 4.300,00

 

2.3.14.1.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang

 

 

 

 

met artikel 2.8, vierde lid Wnb (vergunning in geval van toelaatbare significant negatieve

 

 

 

 

effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen

 

 

 

 

van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets)

€ 7.350,00

€ 7.350,00

 

2.3.14.1.1.6

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte

 

 

 

 

Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

€ 600,00

€ 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.14.1.1.7

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de

 

 

 

 

Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren et cetera van

 

 

 

 

beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren

€ 400,00

€ 400,00

 

 

 

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

2.3.15

Andere activiteiten

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

 

 

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van

 

 

 

 

dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie die van

 

 

 

 

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

 

 

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 235,05

€ 231,80

 

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

 

 

 

 

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen

 

 

 

 

zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

 

 

 

 

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

 

 

 

 

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in

 

 

 

 

geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt

 

 

 

 

het tarief:

€ 235,05

€ 231,80

 

2.3.15.2.2

als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

 

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

 

 

 

 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

 

 

 

 

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting

 

 

 

 

als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling

 

 

 

 

genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

 

 

 

 

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking

 

 

 

 

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

 

 

 

 

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase

 

 

 

 

betrekking heeft;

 

 

 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking

 

 

 

 

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

 

 

 

 

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase

 

 

 

 

betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

 

 

 

 

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 138,75

€ 136,85

 

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 138,75

€ 136,85

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Advies

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of

 

 

 

 

andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de

 

 

 

 

beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag

 

 

 

 

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-

 

 

 

 

vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag

 

 

 

 

in behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

 

 

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen twee weken schriftelijk is

 

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

 

 

 

 

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

 

 

 

 

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

 

 

 

 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van

 

 

 

 

de Wabo:

 

 

 

2.3.19.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.175,40

€ 1.159,15

 

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om

 

 

 

 

een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

 

 

 

 

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.19.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

 

 

 

 

behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de

 

 

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken is

 

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.21

Vrijstelling

 

 

 

 

Er worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning voor gebouwen:

 

 

 

a.

die uitsluitend worden gebezigd voor de openbare eredienst;

 

 

 

b.

die uitsluitend worden gebezigd voor bijeenkomsten van genootschappen op

 

 

 

 

geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen -, die rechtspersoon met

 

 

 

 

volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op

 

 

 

 

de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Teruggaaf

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg-, of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

 

 

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in

 

 

 

 

de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

 

 

 

 

genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf

 

 

 

 

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 

 

 

 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

 

 

 

 

onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,

 

 

 

 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 

 

 

 

ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen

 

 

 

 

gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,

 

 

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 

 

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de

 

 

 

 

onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van

 

 

 

 

een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een

 

 

 

 

vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke

 

 

 

 

uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het afwijken van het

 

 

 

 

bestemmingsplan

 

 

 

2.5.4.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van afwijken van het bestemmingsplan

 

 

 

 

niet wordt verleend:

 

 

 

2.5.4.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

2.5.4.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op

 

 

 

 

aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan

 

 

 

2.5.5.1

Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van wijzigen, uitwerken of op aanvraag

 

 

 

 

vaststellen van het bestemmingsplan niet wordt verleend:

 

 

 

2.5.5.1.1

bestaat aanspraak op teruggaaf van:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

2.5.5.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor afwijken bestemmingsplan

 

 

 

2.5.6.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het afwijken van het

 

 

 

 

bestemmingsplan intrekt:

 

 

 

2.5.6.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is

 

 

 

 

verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

 

 

 

 

bedraagt:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

2.5.6.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor wijzigen, uitwerken of op aanvraag

 

 

 

 

vaststellen bestemmingsplan

 

 

 

2.5.7.1

als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen, uitwerken

 

 

 

 

of op aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan intrekt:

 

 

 

2.5.7.1.1

terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is

 

 

 

 

vastgesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

 

 

 

 

bedraagt:

60%

60%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

2.5.7.1.2

al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene

 

 

 

 

wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van

90%

90%

 

 

van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

Een bedrag minder dan € 113,28 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

 

 

 

 

teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Intrekking omgevingsvergunning

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of

 

 

 

 

gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,

 

 

 

 

tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, mits deze

 

 

 

 

aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning:

25%

25%

 

 

van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

 

 

 

 

een verleende omgevingsvergunning:

1,11%

1,10%

 

 

van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 290,85

€ 286,85

 

 

en wordt verminderd met de voor de primaire omgevingsvergunning berekende leges,

 

 

 

 

met dien verstande dat in elk geval

€ 290,85

€ 286,85

 

 

verschuldigd is en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning

 

 

 

 

betaalde leges plaatsvindt.

 

 

 

2.7.2

Het bepaalde onder 2.7.1 vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat, naar de

 

 

 

 

omstandigheden beoordeeld, van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII

Vervallen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX

Principebesluit

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een principebesluit als bedoeld in:

 

 

 

2.9.1.1

artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.113,00

€ 1.097,65

 

2.9.1.2

artikel 3.6, eerste lid onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening:

€ 1.113,00

€ 1.097,65

 

2.9.1.3

artikel 3.6, eerste lid onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke

 

 

 

 

ordening:

€ 1.113,00

€ 1.097,65

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Het bepaalde onder 2.9.1 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk X

Bestemmingsplannen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

 

 

 

 

stellen van een door de gemeente Voorst opgesteld bestemmingsplan

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

2.10.1.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

2.10.1.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--

€ 6.124,65

€ 6.040,10

 

2.10.1.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 10.132,15

€ 9.992,25

 

2.10.1.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--

€ 15.927,15

€ 15.707,25

 

2.10.1.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

 

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.10.1.2.1

tot 5.000 m2

€ 6.124,65

€ 6.040,10

 

2.10.1.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 10.132,15

€ 9.992,25

 

2.10.1.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 15.927,15

€ 15.707,25

 

 

 

 

 

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-

 

 

 

 

stellen van een door een externe partij opgesteld bestemmingsplan als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

2.10.2.1

waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

2.10.2.1.1

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,--

€ 3.223,45

€ 3.178,95

 

2.10.2.1.2

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,--

€ 5.461,05

€ 5.385,65

 

2.10.2.1.3

indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan

 

 

 

 

€ 1.000.000,--

€ 8.643,20

€ 8.523,85

 

2.10.2.2

waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:

 

 

 

 

met een oppervlakte van het plan of projectgebied:

 

 

 

2.10.2.2.1

tot 5.000 m2

€ 3.223,45

€ 3.178,95

 

2.10.2.2.2

vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 5.461,05

€ 5.385,65

 

2.10.2.2.4

vanaf 100.000 m2

€ 8.643,20

€ 8.523,85

 

 

 

 

 

 

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of

 

 

 

 

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b

 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij de wijziging of uitwerking door de gemeente

 

 

 

 

Voorst is opgesteld:

€ 6.124,65

€ 6.040,10

 

 

 

 

 

 

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of

 

 

 

 

uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b

 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij de wijziging of uitwerking door een externe

 

 

 

 

partij is opgesteld:

€ 3.223,45

€ 3.178,95

 

 

 

 

 

 

2.10.5

Indien een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan

 

 

 

 

is voorafgegaan door een principebesluit als bedoeld onder 2.9.1, worden de voor het

 

 

 

 

principebesluit geheven leges verrekend met de op basis van artikel 2.10.1 tot en met

 

 

 

 

2.10.4 geheven leges, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar nadat het

 

 

 

 

principebesluit is verkregen.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.6

Het bepaalde onder 2.10.1 t/m 2.10.5 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in

 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is

 

 

 

 

medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken

 

 

 

 

na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XI

In deze titel niet benoemde beschikking

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van

 

 

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 20,65

€ 20,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk XII

Leges grondgebonden zonnepanelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leges grondgebonden zonnepanelen

 

 

 

2.12.1

De op grond van Titel II 'Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-

 

 

 

 

vergunning', berekende leges worden, met uitzondering van de leges bedoeld in Hoofdstuk III

 

 

 

 

onder 2.3.14 'Wet natuurbescherming', verminderd met 75%, indien de aanvraag betrekking

 

 

 

 

heeft op een grondgebonden zonne-energiesysteem achter de eigen elektriciteitsaansluiting,

 

 

 

 

welke op eigen terrein wordt geplaatst en een maximaal vermogen heeft van 15 kWp.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk I

Horeca

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

 

 

van een vergunning:

 

 

 

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien het

 

 

 

 

betreft een aanvraag voor een nieuwe vergunning (overname bestaand bedrijf of

 

 

 

 

vestiging nieuw bedrijf)

€ 367,75

€ 362,65

 

3.1.1.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge

 

 

 

 

artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184)

€ 25,00

€ 24,65

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot wijziging van een bestaande vergunning, voor zover dit

 

 

 

 

betreft wijzigingen die de inrichting betreffen

€ 34,10

€ 33,65

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 (ontheffing sluitingsuur) van de

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

3.1.4.1.

voor de eerste avond

€ 20,65

€ 20,35

 

3.1.4.1.

voor de tweede en volgende avond, per avond

€ 4,10

€ 4,05

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

(Stb. 2000, 184), die niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld

 

 

 

 

in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) van de Apv:

€ 25,00

€ 24,65

 

 

 

 

 

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 3

 

 

 

 

van de Drank- en Horecawet tot het wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning

 

 

 

 

(melding nieuwe leidinggevende)

€ 25,00

€ 24,65

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II

Organiseren evenementen of markten

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

 

 

van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel

 

 

 

 

2.2.2, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) voor een

 

 

 

 

evenement in categorie:

 

 

 

3.2.1.1

A, zijnde kleine meldingsplichtige evenementen, minder dan 500 personen

€ -

€ 68,60

 

3.2.1.2

A+, zijnde kleine vergunningplichtige evenementen, minder dan 500 personen

€ 65,00

€ 68,60

 

3.2.1.3

B, zijnde een middelgroot evenement van 500 tot 5000 personen

€ 130,00

€ 94,40

 

3.2.1.4

B+, zijnde een groot evenement van 5000 personen of meer zonder risico-scan C

€ 450,00

€ -

 

3.2.1.5

C, zijnde een groot evenement van 10.000 personen of meer met risico-scan C

€ 2.000,00

€ 546,70

 

3.2.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk III

Prostitutiebedrijven

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

 

 

van een vergunning voor seksbedrijven als bedoeld in artikel 3.1.3 van de Algemene

 

 

 

 

plaatselijke verordening:

 

 

 

3.3.1.1

voor het exploiteren of wijzigen van een prostitutiebedrijf (niet zijnde een escortbedrijf)

€ 876,40

€ 864,30

 

3.3.1.2

voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf

€ 421,70

€ 415,90

 

3.3.1.3

Vervallen

 

 

 

3.3.1.4

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV

Vervallen-Brandbeveiligingsverordening

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen. Op 1 januari 2018 is in werking getreden het 'Besluit van 4 oktober 2017, houdende

 

 

 

 

regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening

 

 

 

 

op die plaatsen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)'

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk V

Kinderopvang

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

3.5.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 1.45/2.2 Wet

 

 

 

 

Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko), tot het in exploitatie nemen van

 

 

 

 

een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wko of

 

 

 

 

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, Wko

€ 800,95

€ 789,90

 

3.5.1.2

het in behandeling nemen van de door de houder van een gastouderbureau ingediende

 

 

 

 

aanvraag voor degene die door zijn tussenkomst voornemens is gastouderopvang te

 

 

 

 

bieden, als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wko

€ 463,60

€ 457,20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI

Winkeltijdenwet

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.6.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 25,00

€ 24,65

 

3.6.1.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing

€ 25,00

€ 24,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII

Diversen

Nieuw Tarief

Oud Tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

 

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, vrijstelling of andere

 

 

 

 

beschikking

€ 20,65

€ 20,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 16 december 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. B.J.M. Jansen

 

 

 

 

griffier