Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater Marktgeld- en retributieverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater Marktgeld- en retributieverordening 2018
CiteertitelMarktgeld- en retributieverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Marktgeldverordening, zoals vastgesteld 7 november 1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3335

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater Marktgeld- en retributieverordening 2018

De raad van de gemeente Waadhoeke

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van -;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater.

Artikel 1 Aard van heffing en belastbaar feit

Onder de naam marktgeld en/of retributie wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentewerken, -bezittingen of -inrichtingen en van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, dan wel voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of -water.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die het gebruik of genot heeft als bedoeld in artikel 1 van deze verordening.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving

waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Indien in de loop van het belastingjaar geen gebruik meer wordt gemaakt van het

abonnement bestaat er aanspraak op ontheffing voor zoveel volle maanden als nog in het kalenderjaar overblijven.

Artikel 7 Begripsbepalingen

 • a.

  Onder marktdag wordt verstaan de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen dag.

 • b.

  Onder ingenomen m2 wordt verstaan het totaal ingenomen oppervlak met inbegrip van alle uitgestalde attributen.

 • c.

  Onder strekkende meter wordt verstaan de per eenheid in beslag genomen ruimte.

 • d.

  Onder abonnement wordt verstaan elke periode van 3 en 12 maanden, aanvangende 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

 • e.

  Als belastbare oppervlakte wordt gerekend het grondvlak dat besloten ligt tussen de rechte lijn van en naar ingekomen uiterste punten. Geen belasting is verschuldigd, indien niet langer dan 5 uur van de openbare weg gebruik wordt gemaakt anders dan op marktdagen.

Artikel 8 Vrijstellingen

De rechten zijn niet verschuldigd in geval:

 • a.

  Voorwerpen of werken, welke door of vanwege het rijk en de provincie noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak zijn aangebracht of geplaatst.

 • b.

  Van het hebben van wegwijzers in, op of boven de openbare gemeentegrond

 • c.

  Van voorwerpen of werken waarvoor krachtens een andere gemeentelijke heffingsverordening of overeenkomst reeds rechten zijn verschuldigd.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Marktgeldverordening met de hierbij behorende tarieventabel zoals vastgesteld 7 november 1996 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018

 • 4.

  Zij kan worden aangehaald als "Marktgeld- en retributieverordening 2018".

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

, burgemeester.

,secretaris

Bijlage 1 Tarieventabel

Als bedoeld in artikel 3 van de Marktgeld- en retributieverordening

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 • a.

  Onder marktdag wordt verstaan de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen dag.

 • b.

  Onder ingenomen m2 wordt verstaan het totaal ingenomen oppervlak met inbegrip van alle uitgestalde attributen.

 • c.

  Onder strekkende meter wordt verstaan de per eenheid in beslag genomen ruimte.

 • d.

  Onder abonnement wordt verstaan elke periode van 3 en 12 maanden, aanvangende 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

 • e.

  Als belastbare oppervlakte wordt gerekend het grondvlak dat besloten ligt tussen de rechte lijn van en naar ingekomen uiterste punten. Geen belasting is verschuldigd, indien niet langer dan 5 uur van de openbare weg gebruik wordt gemaakt anders dan op marktdagen.

Artikel 2

Marktgeld

 • 1.1

  Het recht bedraagt voor de woensdagmarkt:

 • 1.1.1

  € 8,40 per strekkende meter (frontbreedte) per kwartaal.

 • 1.1.2

  Het onder 1.1.1 genoemde tarief wordt verhoogd met:

  • a.

   € 15,00 voor een standplaats met een diepte t/m 4,0 meter;

  • b.

   € 24,00 voor een standplaats met een diepte van 4.01 t/m 7,00 meter;

  • c.

   € 30,00 voor een standplaats met een diepte van 7,01 en groter. 

 • 1.2

  het recht bedraagt voor de zaterdagmarkt:

 • 1.2.1

  € 14,00 per strekkende meter (frontbreedte) per kwartaal.

 • 1.2.2

  Het onder 1.2.1 genoemde tarief wordt verhoogd met:

  • a.

   € 25,00 voor een standplaats met een diepte t/m 4,0 meter;

  • b.

   € 40,00 voor een standplaats met een diepte van 4.01 t/m 7,00 meter;

  • c.

   € 50,00 voor een standplaats met een diepte van 7,01 en groter. 

 • 1.3

  Indien gebruik wordt gemaakt van de aansluiting voor elektriciteit wordt het marktgeld verhoogd met:

 • 1.3.1

  € 12,76 (excl. BTW) per kwartaal voor de woensdagmarkt;

 • 1.3.2

  € 21,27 (excl. BTW) per kwartaal voor de zaterdagmarkt.

 • 1.3.3

  Voor incidenteel gebruik van een aansluiting voor elektriciteit buiten het verband van markten wordt een tarief in rekening gebracht van € 2,10 (excl. BTW) per dag.  

Artikel 3

Standplaatsen

 • 2.1

  Bij gebruik van gemeentegrond door het innemen van een standplaats anders dan op de markt met een kraamwagen of tent of daarmee gelijk te stellen voorwerp bestemd voor de verkoop van waren of het maken van reclame en/of het geven van voorlichting is het tarief:

 • 2.1.1

  bij een lengte van 1 tot 5 strekkende meter:

  voor een dag € 11,25

  voor een week € 33,75

  voor een maand € 112,50

  voor een kwartaal € 292,50

 • 2.1.2

  bij een lengte van 5 tot 10 strekkende meter:

  voor een dag € 22,50

  voor een week € 67,50

  voor een maand €135,00

  voor een kwartaal € 585,00

 • 2.1.3

  bij een lengte van meer dan 10 strekkende meter:

  voor een dag € 56,25

  voor een week € 112,50

  voor een maand € 225,00

  voor een kwartaal € 945,00  

 • 2.2.

  Ingeval het gebruik als bedoeld in artikel 2.1 plaatsvindt op de Pc-dag, tijdens de Agrarische Dagen of op de dag waarop de Elfstedentocht op de schaats wordt gehouden bedraagt het tarief:

 • 2.2.1

  per strekkende meter (frontbreedte) < 5,0 meter per dag € 45,00

  per strekkende meter (frontbreedte) > 5,0 meter per dag € 90,00

 • 2.3

  Bij gebruik van gemeentegrond door het innemen van een standplaats door verenigingen en/of organisaties met een tent, een wagen of daarmee gelijk te stellen inrichting voor het geven van shows, feesten, demonstraties en/of tentoonstellingen geldt:

 • 2.3.1

  een dagtarief van € 33,75 indien er sprake is van verenigingen, organisaties e.d. met winstoogmerk

 • 2.3.2

  een dagtarief van € 11,25 indien er sprake is van verenigingen, organisaties e.d. zonder winstoogmerk

 • 2.3

  Bij gebruik van gemeentegrond/-water door plaatsing van een koek- en zoopjetent gedurende het winterseizoen bedraagt het tarief:

  Per dag € 25,00

  Per seizoen € 250,00 

Artikel 4

Terrassen

 • 3.1.

  Het tarief bedraagt voor het gebruik van gemeentegrond per dag voor het hebben van een terras met een oppervlakte:

 • 3.1.1

  tot 15 m² € 25,00

  van 15 m² tot 30m² € 45,00

  meer dan 30 m² € 75,00

 • 3.1.2

  Tijdens de PC-dag en de Agrarische Dagen worden de bedragen onder 3.1.1. verviervoudigd.

 • 3.2.

  Het tarief bedraagt voor terrassen als bedoeld onder 3.1.1. in de periode 1 april tot 1 oktober:

 • 3.2.1

  tot 15 m² € 250,00

  tot 15 m² tot 30m² € 400,00

  meer dan 30 m² € 500,00

 • 3.2.2

  Het tarief bedraagt voor terrassen als bedoeld onder 3.1.1. gedurende het kalenderjaar:

  tot 15 m² € 350,00

  van 15 m² tot 30 m² € 500,00

  meer dan 30m² € 650,00