Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 van de gemeente Franekeradeel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3340

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Waadhoeke

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Verlenen van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt kwijtschelding verleend:

onroerende-zaakbelastingen

afvalstoffenheffing

rioolheffing

Artikel 2 Regeling kwijtschelding

 • 1.

  In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt:

  • a.

   het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent

  • b.

   rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang. Voor de berekening gelden ten hoogste de maximum-uurprijzen, vermeld in het Besluit kinderopvangtoeslag.

  • c.

   als normbedragen voor personen van 65 jaar en ouder uitgaan van de netto AOW bedragen in plaats van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Voor invorderingskosten wordt geen kwijtschelding verleend

Artikel 3 Nadere regels

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belastingplichtige afwijken

van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014, vastgesteld op 6 september 2012 inde gemeenteraad van Franekeradeel wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van 2 januari 2018.

, burgemeester

, griffier