Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omrent horeca Horecaverordening Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omrent horeca Horecaverordening Waadhoeke
CiteertitelHorecaverordening Waadhoeke
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201817-07-2019nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3376

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omrent horeca Horecaverordening Waadhoeke

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Franekeradeel zijn de volgende artikelen van toepassing:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Drank-en Horecawet;

 • b.

  inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • c.

  horecabedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • d.

  vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • e.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet is verleend;

 • e.

  sterke drank: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • f.

  zwakalcoholhoudende drank: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • g.

  alcoholvrije drank: de drank niet zijnde alcoholhoudende drank, sterke drank, zwak-alcoholhoudende drank of wijn;

 • h.

  snackbar/cafetaria/croissanterie/broodjeszaak: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse etenswaren zoals belegde broodjes, patat, kroketten en aanverwante etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken;

 • i.

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • j.

  bijeenkomst van persoonlijke aard: bijeenkomst met een veelal feestelijk karakter, die geen verband houdt met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties of verjaardagen;

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve, recreatieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  Maandag t/m donderdag na 20.00 uur tot 23.00 uur, met uitzondering van competitie sportwedstrijden, dan geldt een eindtijd van 24.00 uur

  Vrijdag na 20.00 uur tot 24.00 uur

  Zaterdag na 15.00 uur en tot 21.00 uur

  Zondag na 12.00 uur en tot 20.00 uur

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie tussen specifieke doelgroepen en/of leden direct voortvloeit uit de doelstellingen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  Vrijdag en zaterdag na 20.00 uur en tot 01.00 uur

  Zondag na 20.00 uur en tot 23.00 uur.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie tussen alle bewoners van het dorp of de stad direct voortvloeit uit de doelstellingen verstrekken uit sluitend alcoholhoudende drank op:

  Maandag t/m donderdag na 14.00 uur en tot 23.00 uur

  Vrijdag t/m zondag na 14.00 uur en tot 02.00 uur

Artikel 3 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve, recrea- tieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard of het faciliteren van so- ciale interactie tussen specifieke doelgroepen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op perso- nen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  Overige paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2, lid 3, verstrekken maximaal 12x per jaar alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

   

  Als in de vestigingsplaats van de overige paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2, lid 3, geen horecabedrijf is gevestigd geldt de beperking van maximaal 12 x per jaar niet.

Artikel 4 Beperking verstrekking sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 1, lid i van deze verordening.

 • 2.

  Het is tevens verboden anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties of- instellingen. Hieronder wordt in ieder geval een jongerencentrum verstaan;

  • c.

   welke deel uitmaken van een gebouw, of dat is gelegen op een terrein, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer sportorganisaties of- instellingen of als kampeerterrein;

Artikel 5 Ontheffingsregeling

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 4 gestelde verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend in de volgende omstandigheden:

  • a.

   de onderneming beschikt niet over een rechtsgeldige drank- en horecavergunning;

  • b.

   de ontheffing is strijdig met het geldende bestemmingsplan;

  • c.

   er bestaat vrees voor verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • d.

   er bestaat vrees voor nadelige beïnvloeding van het woon-en leefklimaat.

 • 4.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften of beperking

   en;

  • b.

   zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 6 Verbod verstrekking zwakalcoholhoudende drank

De burgemeester kan één of meerdere bedrijven als bedoeld in artikel 18, lid 2 van de wet gedurende een bepaalde tijdsruimte een verbod opleggen om zwakalcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert.

Artikel 7 Verbod verstrekking alcoholhoudende drank in horecabedrijven en/of slijtersbedrijven

De burgemeester kan één of meerdere bedrijven als bedoeld in artikel 3 van de wet gedurende een bepaalde tijdsruimte een verbod opleggen om alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert.

Artikel 8 Vergunningsvoorschriften

De burgemeester kan aan een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf in een inrichting, als bedoeld in artikel 2 en 4 van deze verordening de volgende voorschriften verbinden:

 • 1.

  De vergunning geldt slechts voor de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, verstrekking van sterke drank is verboden.

 • 2.

  De aanwezigheid van sterke drank in de horecalokaliteit(en) van de in de vergunning genoemde inrichting is verboden.

Artikel 9 Het verstrekken van alcoholvrije drank

 • 1.

  Het is verboden zonder verlof van de burgemeester in een besloten ruimte bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet:

  • a.

   indien wordt gehandeld krachtens een ingevolge de wet verleende vergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf.

  • b.

   Indien wordt gehandeld krachtens een ontheffing ingevolge de wet tot het verstrekken van zwakalcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

Artikel 10 Verlofregeling

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een verlof moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en onbekend zijn in de justitiële documentatie.

 • 2.

  Het verlof kan onder beperkingen worden verleend en aan het verlof kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  De burgemeester kan een verlof als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde voorschriften of beperkingen;

  • b.

   zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van het verlof gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of volksgezondheid.

Artikel 11 Overgangs- en slotbepalingen.

 • 1.

  Besluiten die genomen zijn krachtens de Drank-en Horecaverordening van 2008 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om ontheffing of verlof op grond van de Drank-en Horecaverordening is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die op grond van de wet aan de drank- en horecavergunning zijn gesteld.

Op het grondgebied van de voormalige gemeente het Bildt zijn de volgende artikelen van toepassing:

 

Artikel 12 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde buitensporten, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag na 20.00 uur en tot 23.30 uur;

  • b.

   zaterdag en zondag na 12.00 uur en tot 20.00 uur.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde zaalsporten, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals dorpshuizen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag na 14.00 uur en tot 23.00 uur;

  • b.

   vrijdag tot en met zondag na 14.00 uur en tot 02.00 uur.

 • 4.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 13 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld verbod.

Artikel 14 Beperking verstrekking sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken bij paracommerciële rechtspersonen.

 • 2.

  Het is tevens verboden anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties of –instellingen. Hieronder wordt in ieder geval een jongerencentrum verstaan;

  • c.

   welke deel uitmaken van een gebouw, of dat is gelegen op een terrein, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer sportorganisaties of –instellingen of als kampeerterrein

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Littenseradiel zijn de volgende artikelen van toepassing:  

 

Artikel 15. Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank;

 • -

  horecabedrijf;

 • -

  horecalokaliteit;

 • -

  inrichting;

 • -

  paracommercieel rechtspersoon;

 • -

  sterke drank;

 • -

  slijtersbedrijf;

 • -

  zwakalcoholhoudende drank,

datgene wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 16. Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.2 uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken tijdens en twee uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van die rechtspersoon.

 • 2.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, in afwijking van het eerste lid, slechts alcoholhoudende drank verstrekken indien dit niet leidt tot oneerlijke concurrentie. Het college kan hiertoe nadere regels stellen.

 • 3.

  Een paracommercieel rechtspersoon mag geen reclame maken ten behoeve van bijeenkomsten van persoonlijke aard, op welke manier dan ook.

Artikel 17. Verbod happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Menameradiel zijn de volgende artikelen van toepassing:

 

Artikel 18 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  alcoholhoudende drank,

 • b.

  horecabedrijf,

 • c.

  horecalokaliteit,

 • d.

  inrichting,

 • e.

  paracommerciële rechtspersoon,

 • f.

  sterke drank,

 • g.

  slijtersbedrijf en

 • h.

  zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

 • i.

  wet: de Drank- en Horecawet

Artikel 18 Schenktijden paracommerciële rechtspersoon

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van sportieve of recreatieve aard verstrekt alcoholhoudende drank uitsluitend op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag één uur voor, tijdens en één uur na afloop van de activiteit;

  • b.

   zaterdag en zondag één uur voor, tijdens en één uur na de activiteit of indien de activiteit voor 17.00 uur is afgelopen tot uiterlijk 18.00 uur;

   mits de activiteit overeenstemt met het doel van de rechtspersoon en zich niet voornamelijk richt op jeugd onder de 18 jaar.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie tussen alle bewoners van het dorp direct voortvloeit uit de doelstellingen, verstrekt alcoholhoudende drank uitsluitend op maandag tot en met zondag vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur;

 • 3.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend op:

  • a.

   vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur;

  • b.

   zondag vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur;

Artikel 19 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2:14b, eerste lid, verstrekken geen alcohol-houdende drank voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet direct bij de activiteiten van deze rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2:14b, tweede lid, verstrekken maximaal zes keer per jaar alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet direct bij de activiteiten van deze rechtspersoon betrokken zijn met inachtneming van het feit dat de drank wordt verstrekt op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   vrijdag tot en met zondag vanaf 14.00 uur tot 02.00 uur.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2:14b, derde lid, verstrekken geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet direct bij de activiteiten van deze rechtspersoon betrokken zijn.

 • 4.

  Als in de vestigingsplaats van, of binnen een straal van twee kilometer rond de paracommerciële rechtspersonen, genoemd in artikel 2:14b, tweede lid, geen horecabedrijf is gevestigd geldt de beperking van maximaal zes keer per jaar voor deze rechtspersonen niet.

 • 5.

  Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk twee weken voor een bijeenkomst als bedoeld in dit artikel melding hiervan aan de burgemeester.

Artikel 20 Beperking verstrekking sterke drank

Het is verboden anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  waarin uitsluitend of hoofdzakelijk onderwijs wordt gegeven;

 • b.

  welke uitsluitend of hoofdzakelijk in gebruik is bij één of meer jeugd- of jongerenorganisaties of -instellingen. Hieronder wordt in elk geval een jongerencentrum verstaan;

 • c.

  welke deel uitmaakt van een gebouw, of dat is gelegen op een terrein, dat uitsluitend of hoofdzakelijk in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of -instellingen of als kampeerterrein;

Artikel 21 Ontheffingsregeling

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 20 gestelde verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  Een ontheffing wordt niet verleend in de volgende omstandigheden:

  • a.

   de onderneming beschikt niet over een rechtsgeldige drank- en horecavergunning;

  • b.

   de ontheffing is strijdig met het geldende bestemmingsplan;

  • c.

   er bestaat vrees voor verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • d.

   er bestaat vrees voor nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat.

 • 4.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken als:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften of beperking;

  • b.

   zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zal opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 22 Verbod verstrekking alcoholhoudende drank in horecabedrijven en/of slijtersbedrijven

De burgemeester kan één of meerdere bedrijven als bedoeld in artikel 3 van de wet gedurende een bepaalde periode een verbod opleggen om alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert.

Artikel 23 Verbod verstrekking alcoholhoudende drank voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

De burgemeester kan één of meerdere bedrijven als bedoeld in artikel 18, tweede lid van de wet gedurende een bepaalde periode een verbod opleggen om zwakalcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert.

Artikel 24 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt in de Franeker Courant.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waadhoeke in zijn openbare vergadering van 2 januari 2018;

de voorzitter, de griffier,