Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regelst omtrent Nota harmonisatie gemeentelijke belastingen - Nota lokale heffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regelst omtrent Nota harmonisatie gemeentelijke belastingen - Nota lokale heffingen
CiteertitelNota harmonisatie gemeentelijke belastingen - Nota lokale heffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2018nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2018-3557

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regelst omtrent Nota harmonisatie gemeentelijke belastingen - Nota lokale heffingen

 

1 Inleiding

Nota harmonisatie gemeentelijke belastingen

In deze nota wordt u meegenomen in de keuzes die worden voorgesteld in het proces van het uniformeren van de gemeentelijke belastingverordeningen van de herindelingsgemeenten.

Op basis van de vast te stellen uitgangspunten en het te voeren beleid in de nieuwe gemeente Waadhoeke zal vanaf 2018 de heffing gelijkgeschakeld zijn.

In deze nota zijn op basis van de geformuleerde uitgangspunten en vooruitlopend op het (definitieve) besluitvormingstraject (voorlopige) tarieven voor Waadhoeke opgenomen.

De tarieven zullen na de besluitvorming over deze nota definitief worden bepaald en in de desbetreffende verordeningen aan de vier gemeenteraden ter vaststelling worden voorgelegd.

Voor een overzicht van de toekomstige belastingdruk (tarieven) in verhouding tot de huidige lasten verwijzen wij u naar de inhoud van deze nota.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan:

 

 • 1)

  met de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota.

 • 2)

  om in 2018 geen inflatieverhoging door te voeren.

 • 3)

  met de (voorlopige) tarieven zoals opgenomen in de nota.

 

Nota lokale heffingen

In 2018 wordt in het kader van de verplichting voorvloeiend uit (artikel 8 lid 1 van) de financiele verordening Waadhoeke 2018, deze nota onder de titel “Nota lokale heffingen” ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke.

2 Wettelijke basis (Wet Arhi)

Per 1 januari 2018 zullen de huidige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een gedeelte van Littenseradiel (17%) worden samengevoegd tot één nieuwe gemeente Waadhoeke.

Voor deze gemeentelijke herindeling is het van belang dat de gemeentelijke belastingen op elkaar worden afgestemd. Met name de artikelen 28 tot en met 30 en artikel 32 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) zijn van toepassing op de gemeentelijke belastingverordeningen.

De hoofdregel is dat de voorschriften van de voormalige gemeenten, zoals die gelden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling (d.w.z. 31 december 2017), gedurende 2 jaren na die datum hun rechtskracht behouden voor het grondgebied van de voormalige gemeenten, voor zover het bevoegde gezag van de nieuwe gemeente deze niet eerder vervallen verklaart. De bestuursorganen van de nieuwe gemeente moeten dus binnen deze termijn van 2 jaren een besluit nemen over deze voorschriften. Zo niet, dan vervallen ze na 2 jaren van rechtswege.

2.1 Onroerende-zaakbelastingen

Het gewone overgangsrecht voor gemeentelijke voorschriften (art. 28-30 Wet Arhi) geldt niet voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De OZB-verordeningen van de gemeenten houden met ingang van de datum van herindeling op te gelden, doch zij behouden hun rechtskracht voor de belastingjaren welke vóór die datum zijn begonnen. De raad van de nieuwe gemeente heeft drie maanden de tijd om een nieuwe OZB-verordening vast te stellen voor de nieuwe gemeente. Aan deze verordening kan terugwerkende kracht worden toegekend tot 1 januari 2018 (art. 32 lid 2 Wet Arhi).

2.2 Overige belastingen

Voor de overige belastingen geldt het gewone overgangsrecht voor gemeentelijke voorschriften. De huidige gemeenteraden kunnen geen besluiten nemen die per 1 januari 2018 of later ingaan. Wel kunnen zij gezamenlijke standpunten innemen om te voorkomen dat in de eerste maanden van het jaar 2018 geen belastingen geheven kunnen worden.

Om op 1 januari 2018 toch een uniforme verordening Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Leges toe te kunnen passen, stellen de gemeenteraden van de vier “oude” gemeenten in de laatste raadsvergadering ieder dezelfde verordening vast (met uniforme tarieven), inclusief de verordening Kwijtschelding. Deze besluiten zijn op grond van de Wet Arhi nog gedurende twee jaar van toepassing. De belastingverordeningen die op 31 december 2017 bestaan lopen na 1 januari 2018 door totdat zij door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente worden vervangen dan wel van toepassing worden verklaard op de nieuwe gemeente. Vanwege de datum van inwerkingtreding (31 december 2017) hebben deze verordeningen geen materiële betekenis voor 2017, maar zijn zij wel van belang voor de formele belastingheffing in 2018. Dat houdt in dat vanaf 1 januari 2018 tot aan de inwerkingtreding van de door de nieuwe raad vastgestelde verordeningen rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges, de oude verordeningen voor de voormalige gebieden van kracht zijn.

Het is de bedoeling om in 2018 zo snel mogelijk de uniforme verordening voor genoemde belastingen (inclusief Marktgelden, Lijkbezorgingsrechten, Liggelden, Parkeerbelasting en Reclamebelasting) vast te stellen. Dat kan de raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke doen tijdens de eerste raadsvergadering.

De desbetreffende verordeningen van de andere gemeenten (die overigens identiek zijn) worden vervolgens vervallen verklaard. Zo heeft de nieuwe gemeente voor het gehele gebied vanaf 1 januari 2018 dezelfde verordeningen met uniforme tarieven.

3 Opdrachtomschrijving

De werkgroep P&C/Belastingen heeft als opdracht om voor de nieuw te vormen gemeente “Waadhoeke” de gemeentelijke verordeningen voor de belastingen en heffingen te uniformeren. Dit zijn de concept belastingverordeningen en benodigde belastingbesluiten voor de nieuwe gemeente “Waadhoeke”.

De begrenzing van de opdracht wordt ingegeven door het totaal van de thans door de 3 gemeenten gehanteerde belastingen en heffingen. Omdat de gemeente Littenseradiel wordt opgedeeld naar meerdere gemeenten vindt daarmee in directe zin geen afstemming plaats. De uitbreiding met een gedeelte van Littenseradiel betreft de dorpen: Baaium, Spannum, Winsum

en Wjelsryp. Gezien de marginale omvang zijn meer specifieke gegevens niet opgenomen.

Onderwerpen die raakvlakken hebben met andere werkgroepen zijn:

 

 • -

  tariefvoorstellen omdat hierbij een direct verband bestaat met de raming van de baten en lasten van de betreffende heffingen;

 • -

  heffing van leges i.v.m. raakvlakken met diverse vakafdelingen;

 • -

  beleidsregels en mandaatregelingen.

3.1 Gemeentelijke belastingen

De opdrachtomschrijving omvat de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en rechten. De heffingen die door de vier afzonderlijke gemeenten worden uitgevoerd dienen per 1 januari 2018 te worden geharmoniseerd. Tot 2018 functioneren de gemeenten afzonderlijk. Waar mogelijk vindt onderling afstemming plaats tegen de achtergrond van de komende herindeling.

3.2 Uitvoering Wet WOZ

De opdrachtomschrijving omvat naast de uitvoering van de gemeentelijke belastingen ook de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. In de uitvoering kan onderscheid worden aangebracht in de herwaardering van woningen en de herwaardering van de bedrijfsobjecten. Uitgangspunt bij de uitvoering van de Wet WOZ is in eerste instantie een voortzetting van de huidige werkwijze.

4. Werkwijze

 

4.1 Visie

In 2018 zal de nieuwe gemeente, onder de naam Waadhoeke, voldoende schaalgrootte bezitten om de taak en uitvoering van de gemeentelijke belastingen en daaraan gerelateerde processen zoveel mogelijk in eigen beheer zelfstandig uitvoeren.

 

4.2 Doelstelling

Het belastingbeginsel is de grondslag (motief) waarop de belasting geheven wordt. De belastingen moeten enerzijds doelmatig worden geheven en anderzijds als rechtvaardig worden ervaren.

 

Uitgangspunten belastingenbeleid

De uitgangspunten voor het gemeentelijk belastingenbeleid zijn:

 • -

  (juridisch) waarbij in de wet is geregeld wanneer een ingezetene belastingplichtig is;

 • -

  (eenvoud) dat voor de belastingplichtigen van de gemeente begrijpbaar is;

 • -

  (rechtvaardig) dat recht doet aan het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen;

 • -

  (beheersbaar) waarbij de kosten van de uitvoering in een redelijke verhouding staan tot de opbrengsten.

 

Uitgangspunten uitvoering Wet WOZ

De uitgangspunten ten aanzien van de uitvoering van de Wet WOZ zijn:

 • -

  kwalitatief juist vastgestelde waarden;

 • -

  het waarborgen van continuïteit met betrekking tot de uitvoering;

 • -

  onderdeel uitmaken van het stelsel van basisregistraties;

 • -

  de kosten staan in een redelijke verhouding tot de kwaliteit.

4.3 Plan van aanpak

4.3.1 Uitwerking uitgangspunten

De uitgangspunten van de vorige paragraaf zijn vervolgens nader uitgewerkt.

 

Juridisch

De heffing is conform de wet, regelgeving en beleidsregels en is toetsbaar door de belastingplichtige.

 

Eenvoud

Voor de belastingplichtige is de aard van de heffing en de hoogte van de tarieven op herkenbare wijze vastgelegd. De communicatie op de website en in de bijsluiter dient ter ondersteuning en draagt bij aan een voor de burger begrijpelijke uitleg van de in rekening gebrachte heffingen.

 

Rechtvaardig

De heffing en de hoogte van het tarief moet voldoen aan de norm van redelijkheid en billijkheid.

 

Beheersbaar

De belastingheffing en -inning wordt binnen een compacte organisatie doelmatig en efficiënt ingericht. Het streven is de perceptiekosten zo veel mogelijk te beperken.

 

4.3.2 Werkwijze

Bij de inventarisatie zijn de modelverordeningen van de VNG als leidraad genomen. In de aanvangsfase zijn de verschillen in soorten belastingen, hoogte van de tarieven en de verschillen in beleidsregels per individuele gemeente ten opzichte van de modelverordeningen geïnventariseerd. De verschillen zijn per belastingsoort aan de hand van de geformuleerde uitgangspunten beoordeeld. De afwegingen zijn in hoofdstuk 6 bij de afzonderlijke heffingen opgenomen.

 

De uitgangspunten zijn per belastingsoort in eerste aanleg bepalend voor de keuze voor het beleid van de nieuwe gemeente. Ten aanzien van het gemeentelijke belastingenbeleid worden dienstverlenende argumenten voorop gesteld. De verdeling van de belastingdruk is uiteindelijk een politieke afweging. Bepalend hierbij is dat het nieuwe beleid is afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving. Met de geformuleerde uitgangspunten wordt recht gedaan aan een systeem van heffing dat voor belastingplichtigen te begrijpen valt, recht doet aan het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen en waarbij in de uitvoering de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Uiteraard voldoet het systeem aan de wettelijke vereisten.

 

Uitgangspunt voor de tariefberekening 2018 is het totaal van de in 2017 geraamde opbrengsten in Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel. Door uit te gaan van de begrote opbrengsten 2017 is het mogelijk een tarief voor 2018 te berekenen. Het aandeel van voormalig Littenseradiel in de nieuwe gemeente Waadhoeke ligt, op basis van de totale begroting, tussen de 3% en 4%.

 

Voor een overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van deze nota. Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de bijlages zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van deze nota.

Daarin de bestaande heffing voor de volgende groepen belastingplichtigen:

 • eenpersoonshuishouden, huurwoning

 • meerpersoonshuishouden, huurwoning

 • meerpersoonshuishouden met eigen woning

 • niet agrarisch bedrijf met eigen bedrijfspand

 • niet agrarisch bedrijf met huur bedrijfspand

 • agrarisch bedrijf met eigen bedrijfspand zonder rioolaansluiting

 • agrarisch bedrijf met eigen bedrijfspand met rioolaansluiting

   

4.3.3 Randvoorwaarden voor tariefaanpassing

 • 1.

  De uitgangspunten zijn in eerste aanleg bepalend voor de keuze van de heffingssystemen.

 • 2.

  De hoogte van de te bepalen tarieven is gekoppeld aan de geraamde opbrengsten van de verschillende belastingsoorten in de begroting 2017.

 • 3.

  Het streven bij de leges en rechten is kostendekkendheid van de tarieven.

 • 4.

  Het beperken van de (negatieve) financiële gevolgen voor een individuele belastingplichtige.

 

4.3.4 Tijdpad

Tijdpad 

 

 

 

 

Periode

Onderwerp

Orgaan

2017

 

 

 

 

April

Belastingvoorstellen (verordeningen)

Stuurgroep

Juli

Aanbesteding herwaardering WOZ voor belastingjaren 2018 en 2019

Colleges van B&W

Oktober

Nota gemeentelijke belastingen

Stuurgroep

November

Nota gemeentelijke belastingen

Herindelingscommissie

December

Raadsvoorstel en besluit belastingverordeningen

Vier gemeenteraden

2018

 

 

Januari

Vaststellen nota lokale heffingen

Gemeenteraad Waadhoeke

Januari

Vaststellen verordeningen (excl. OZB)

Gemeenteraad Waadhoeke

Voor 1 april

Wijzigingsverordening OZB tarieven

Gemeenteraad Waadhoeke

 

 

5 Financiële paragraaf

De gemeentelijke inkomsten aan belastingen en rechten bedragen in 2017 voor de afzonderlijke gemeenten (Littenseradiel aandeel 17%) samen € 18.542.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Meerjarenperspectief totaal inkomsten belastingen en heffingen 2015 – 2018 in €

 

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

OZB

6.885.000

7.023.000

7.058.000

7.181.000

Rioolheffing

4.571.000

4.612.000

4.667.000

4.695.000

Afvalstoffenheffing

4.346.000

4.322.000

4.344.000

4.344.000

(Woon)forensenbelasting

14.000

12.000

12.000

-

Leges

1.419.000

1.473.000

1.494.000

1.494.000

Marktgelden

8.000

8.000

8.000

8.000

Lijkbezorgingsrechten

234.000

234.000

234.000

234.000

Liggelden

42.000

42.000

49.000

49.000

Parkeerbelasting

576.000

576.000

576.000

576.000

Reclamebelasting

100.000

100.000

100.000

100.000

Totaal

18.195.000

18.402.000

18.542.000

18.681.000

 

De opbrengsten voor 2017 zijn het uitgangspunt voor het meerjaren-perspectief, de opbrengst voor 2018 is gebaseerd op de voorgestelde keuzes in het toekomstig beleid.

6 Heffingen

In het voorstel tot harmonisering van de heffingen van de fusiegemeenten wordt afzonderlijk ingegaan op de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing omdat deze heffingen bijna 90% van de totale eigen inkomsten van de nieuw te vormen gemeente beslaan. De afwegingen en voorstellen met betrekking tot de overige heffingen en rechten zijn ondergebracht in paragraaf 6.5.

6.1 Onroerende zaakbelastingen

6.1.1 Inleiding

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen (OZB) komt volledig ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. De gemeente heeft een autonome bevoegdheid met betrekking tot de aanpassing van de hoogte van de opbrengst OZB. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is landelijk een macronorm ingesteld. Dit is een norm voor de totale opbrengsten OZB in Nederland. Uitgangspunt voor de tariefberekening is het totaal van de in 2017 geraamde opbrengsten in de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel

 

De maatstaf van de heffing is de in het kader van de Wet WOZ vastgestelde waarde van alle onroerende zaken in de gemeente.

 

6.1.2 Afwegingen (uitgangspunten)

De afzonderlijke verordeningen bevatten vier facultatieve vrijstellingen, namelijk:

 • 1.

  ongebouwde sportterreinen het Bildt

 • 2.

  onderwijs Menameradiel

 • 3.

  sportterreinen/-gebouwen Menameradiel

 • 4.

  onroerende zaken in gebruik voor publieke diensten (o.a. gemeentehuis Franekeradeel)

Er is aansluiting gezocht bij de wettelijke vrijstellingen. Daarnaast is het uitgangspunt dat voor een rechtvaardige heffing terughoudend moet worden omgegaan met facultatieve vrijstellingen. Het opheffen van de vrijstelling voor onderwijs heeft weinig tot geen gevolgen omdat dit per saldo neutraal door de begroting loopt.

 

Het laten vervallen van de vrijstelling van de sportterreinen heeft vooral gevolgen voor Menameradiel en het Bildt. Omdat het sportaccommodatiebeleid voor de Waadhoeke pas na 1 januari 2018 wordt geharmoniseerd is het uitgangspunt om de nadelige gevolgen in 2018 te compenseren.

 

De vrijstelling voor onroerende zaken voor publieke diensten komt te vervallen omdat dit op gespannen voet staat met het uitgangspunt van een transparante heffing. Overigens geldt ook hiervoor dat deze begrotingsneutraal verloopt.

 

 

Gevolgen vervallen vrijstellingen in €

 

Franekera-deel

Het Bildt

Littensera-diel

Menamera-diel

Totaal

Vrijstelling voor:

 

 

 

 

 

Onderwijs

-

-

p.m.

35.000

35.000

Sportter./gebouw etc.

-

21.000

p.m.

27.000

48.000

Publieke diensten

19.000

-

p.m.

10.000

29.000

Totaal

19.000

21.000

p.m.

72.000

112.000

 

6.1.3 Voorstel

Gelet op de gestelde uitgangspunten met ingang van 1 januari 2018 de volgende facultatieve vrijstellingen te laten vervallen:

 • 1.

  ongebouwde sportterreinen

 • 2.

  onderwijs

 • 3.

  sportterreinen/-gebouwen

 • 4.

  onroerende zaken in gebruik voor publieke diensten

En daarnaast:

 • 5.

  de OZB voor de buitensportverenigingen in Menameradiel in 2018 volledig te compenseren.

 • 6.

  de OZB van de sportvelden voor de buitensportverenigingen in het Bildt in 2018 volledig te compenseren.

 • 7.

  de wijze waarop dit in 2018 vorm wordt gegeven aan de nieuwe gemeente Waadhoeke te laten.

 

6.1.4 Financiële gevolgen

De opbrengst voor de gemeente Waadhoeke is weergegeven in onderstaand overzicht.

Voor 2018 is geen toename als gevolg van inflatie correctie doorgevoerd.

Van de gemeente Littenseradiel wordt er een gedeelte van 17% overgenomen.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten OZB in €

 

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Franekeradeel[1]

3.000.000

3.080.000

3.110.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

1.788.000

1.820.000

1.855.000

Littenseradiel (17%)

274.000

284.000

289.000

Menameradiel[2]

1.823.000

1.839.000

1.804.000

Totaal

6.885.000

7.023.000

7.058.000

7.069.000

 

 

 

 

 

Harmonisatievoorstel

-

-

-

112.000

Totaal

6.885.000

7.023.000

7.058.000

7.181.000

 

 

Meerjarenperspectief opbrengsten OZB in €

 

2017

2018

 

Franekera-deel

Het Bildt

Littensera-diel

Menamera-diel

Waadhoeke

Eigenaar woning

0,1613%

0,2013%

0,1490%

0,1425%

0,1641%

Eigenaar niet/w.

0,2037%

0,2090%

0,1490%

0,2213%

0,2094%

Gebruiker niet/w.

0,1630%

0,1573%

0,1390%

0,1467%

0,1577%

 

NB; de voorgestelde voorlopige tarieven 2018 Waadhoeke zijn gebaseerd op de WOZ waarde per 1 januari 2016 (aanslagen 2017). De gevolgen van de waarde ontwikkeling in 2016 naar de waarde per 1 januari 2017 worden nog in de definitieve tarieven voor 2018 verwerkt.

 

[1] In Waadhoeke verband inclusief een verhoging door autonome ontwikkelingen met € 10.000

[2] In Waadhoeke verband inclusief een verhoging door autonome ontwikkelingen met € 1.000

6.2 Rioolheffing

6.2.1 Inleiding

De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak. De kosten van deze taak worden bij kostendekkendheid van het tarief bekostigd via de rioolheffing. De wet geeft aan dat de begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten. Voor het bepalen van de hoogte van de tarieven zal aansluiting moeten worden gezocht bij de te integreren Gemeentelijk Rioleringsplannen (GRP) van de afzonderlijke gemeenten.

Uitgangspunt voor de tariefberekening is het totaal van de in 2017 geraamde opbrengsten in de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.

 

6.2.2 Afweging (uitgangspunten)

Alle gemeenten hebben een systeem van heffing waarin de gebruiker van een perceel wordt aangeslagen. Als heffingsmaatstaf wordt onderscheiden naar één- en meerpersoons-huishoudens.

De afzonderlijke verordeningen bevatten de volgende facultatieve vrijstellingen:

 • 1.

  sportaccommodaties (Menameradiel)

 • 2.

  onroerende zaken in gebruik voor publieke diensten (alle gemeenten)

Er is aansluiting gezocht bij de wettelijke vrijstellingen. Daarnaast is het uitgangspunt dat voor een rechtvaardige heffing terughoudend moet worden omgegaan met facultatieve vrijstellingen. Het laten vervallen van de vrijstelling voor sportaccommodaties heeft vooral gevolgen voor Menameradiel. De op te heffen vrijstelling voor gemeentelijke gebouwen verloopt in principe budgettair neutraal.

In Franekeradeel geldt een gestaffelde toeslag op basis van waterverbruik per jaar boven 250 m3 met een maximum van € 2.500. De gegevens over het voorgaande verbruiksjaar worden door Vitens verstrekt. Met name bedrijven als grootverbruikers van water en veelal grote benutting van het openbare rioolstelsel van de gemeente worden daardoor extra belast. De kosten van gegevensverzameling en administratieve verwerking zijn relatief hoog in verhouding tot de opbrengst (begroting 2017 € 45.000). Littenseradiel kent een tarief vanaf 5.000m3 van € 40 per 1.000m3 met een maximum van € 4.000.

 

Tot voor kort was voor de rioolheffing het hebben van een aansluiting op de gemeentelijke riolering een vereiste. Sinds het vervallen van dit vereiste gaan steeds meer gemeenten over tot het invoeren van een algemeen basis tarief.

 

Van de toekomstige Waadhoeke gemeenten heeft op dit moment alleen de gemeente Menameradiel een basis tarief. Voor de heffingsgrondslag rioolheffing is de indeling gevolgd zoals de gemeente Menameradiel die sinds 2010 hanteert. Dit houdt o.a. in een apart tarief voor recreatiewoningen.

Een apart recreatietarief is mede wenselijk omdat er bij de overige gemeenten, door belanghebbenden van dit soort objecten, veel bezwaar wordt gemaakt tegen de relatief hoge tarieven van de reguliere aanslagen. Omdat permanente bewoning niet is toegestaan wordt er door het jaar heen (vooral in de wintermaanden) relatief weinig geloosd op het riool. Voor deze categorie gebruikers wordt deze belasting als een onredelijk hoge heffing ervaren.

Op basis van het vorenstaande is het voorstel om het huidige systeem op basis van één- en meerpersoonshuishoudens te continueren. Voor een éénpersoonshuishouding een lager tarief dan een meerpersoonshuishouding (verhouding 80/100). Daarnaast wordt een basis tarief geïntroduceerd. Door het opnemen van een vast bedrag per perceel wordt ook bijgedragen aan kosten die voortvloeien uit de wettelijke taak voor beheer van grond- en hemelwater. Tot slot wordt een tarief specifiek voor recreatiewoningen geïntroduceerd, gebaseerd op de helft van een meerpersoonshuishouden.

 

 

Gevolgen vervallen vrijstellingen in €

 

Franekera-deel

Het Bildt

Littensera-diel

Menamera-diel

Totaal

Vrijstelling voor:

Onderwijs

-

-

p.m.

-

p.m.

Sportter./geb.etc.

-

-

p.m.

12.000

12.000

Publieke diensten

-

-

p.m.

2.000

2.000

Gestaf. toeslag

-/- 45.000

-

p.m.

-

-/- 45.000

Totaal

-/- 45.000

-

p.m.

14.000

-/- 31.000

 

6.2.3 Voorstel

In te stemmen met het voorstel om met ingang van 1 januari 2018:

 • 1.

  een heffing voor één- en meerpersoonshuishoudens;

 • 2.

  het tarief voor alleenstaanden te stellen op 80% van het meerpersoonstarief.

 • 3.

  een vast bedrag per bebouwd perceel (algemene watertaak);

 • 4.

  geen gestaffelde toeslag waterverbruik hanteren;

 • 5.

  een specifiek tarief voor bedrijven te hanteren;

 • 6.

  een specifiek tarief voor recreatiewoningen te hanteren gebaseerd op 50% van het (all-in) meerpersoonstarief.

Gelet op de gestelde uitgangspunten met ingang van 1 januari 2018 de volgende facultatieve vrijstellingen te laten vervallen:

 • 7.

  sportaccommodaties;

 • 8.

  onroerende zaken in gebruik voor publieke diensten.

En daarnaast:

 • 9.

  de rioolheffing voor de buitensportverenigingen in Menameradiel in 2018 volledig te compenseren;

 • 10.

  de wijze waarop dit in 2018 vorm wordt gegeven aan de nieuwe gemeente Waadhoeke te laten.

   

6.2.4 Financiële gevolgen

Meerjarenperspectief opbrengsten rioolheffing in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

2.161.000

2.183.000

2.220.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt[3]

813.000

831.000

853.000

Littenseradiel (17%)

136.000

137.000

144.000

Menameradiel

1.461.000

1.461.000

1.450.000

Totaal

4.571.000

4.612.000

4.667.000

4.681.000

 

 

 

 

 

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-/- 31.000

Aanvul. harmonisatie

-

-

-

45.000

Totaal

4.571.000

4.612.000

4.667.000

4.695.000

 

 

6.2.5 Tarief voorstel in €

 

2017

2018

 

Franekera-deel

Het Bildt

Littensera-diel

Menamera-diel

Waadhoeke

Bas. alg. watert.

-

-

-

76,05

75,65

 

 

 

 

 

 

Eenpersoons

 

 

 

130,10

113,00

aansl. incl. basis

225,40

156,00

195,00

206,15

188,65

Meerpersoons

 

 

 

188,55

161,65

aansl. incl. basis

250,50

208,00

195,00

264,60

237,30

Bedrijven

 

 

 

274,50

257,00

aansl. incl. basis

250,50

208,00

195,00

350,55

332,65

 

 

 

 

 

 

Recreatie (all-in)

 

 

 

 

 

Aanslag

250,50

n.v.t.

195,00

132,30

118,65

 

 

 

 

 

 

Verbruik >250m3

Ja

-

-

-

-

Objecten< 60m3

Ja

-

-

-

-

Verbruik>5.000m3

-

-

Ja

-

-

          

[3] In Waadhoeke verband inclusief een verhoging door autonome ontwikkelingen met € 14.000

6.3 Afvalstoffenheffing

6.3.1 Inleiding

Het inzamelen en afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen is een gemeentelijke taak. De wet geeft aan dat de begrote baten van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten. Voor het bepalen van de hoogte van de tarieven wordt met dit uitgangspunt rekening gehouden. Uitgangspunt voor de tariefberekening is het totaal van de in 2017 geraamde opbrengsten in Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.

 

6.3.2 Afweging (uitgangspunten)

In de uitvoering van de taak binnen de gemeente Waadhoeke zal ook de efficiency van de bedrijfsvoering van de afvalinzameling aan de orde zijn.

In de situatie van kostendekkendheid leidt een besparing op de kosten tot een verlaging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

 

6.3.3 Voorstel

In te stemmen met het voorstel om met ingang van 1 januari 2018:

 • 1.

  een heffing voor één- en meerpersoonshuishoudens

 • 2.

  het tarief voor alleenstaanden te stellen op 80% van het meerpersoonstarief.

 • 3.

  het tarief voor het gebruik van ‘extra’ containers voor

  • -

   restafval te baseren op 55% van het meerpersoonstarief

  • -

   GFT afval te baseren op 55% van het tarief voor restafval

 

6.3.4 Financiële gevolgen

Voor de berekening van de tarieven zal aansluiting moeten worden gezocht bij de in de begroting op te nemen lasten. De gemeente Waadhoeke streeft kostendekkendheid van de tarieven na. Om deze norm te bewerkstelligen zal in de harmonisatie van de verschillen de neveneffecten opgevangen en verwerkt worden in de voor te stellen tarieven.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten afvalstoffenheffing in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

1.870.000

1.856.000

1.855.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

1.016.000

1.004.000

1.018.000

Littenseradiel (17%)

118.000

119.000

125.000

Menameradiel

1.342.000

1.343.000

1.346.000

Totaal

4.346.000

4.322.000

4.344.000

4.344.000

 

 

 

 

 

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

4.346.000

4.322.000

4.344.000

4.344.000

 

6.3.5 Tarief voorstel in €

 

2017

2018

 

Franekeradeel

Het Bildt

Littensera- diel*)

Menamera- diel

Waadhoeke

Eenpersoons

196,55

175,00

131,16

192,00

190,00

Meerpersoons

218,40

250,00

166,20

256,00

237,50

Ex. cont. Rest Af.

120,15

72,95

166,00

256,00

130,60

Ex. cont. GFT

66,75

40,10

100,00

256,00

71,80

 

*) De gemeente Littenseradiel heeft de inwoners een eenmalige heffingskorting (teruggave) op de aanslagen over 2017 gegeven van € 119,16 op een aanslag Eénpersoons en € 154,20 op een aanslag Meerpersoons. Per saldo resteert in beide gevallen een bedrag te betalen van € 12,00. De onderliggende argumentatie was dat de voorziening afvalstoffenheffing nog behoorlijk was en de afvalstoffenheffing kostendekkend behoort te zijn.

6.4 Forensenbelasting

6.4.1 Inleiding

Deze heffing bestaat nog in de gemeenten het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel. De opbrengst van de forensenbelasting komt volledig ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. De gemeente heeft een autonome bevoegdheid met betrekking tot de aanpassing van de hoogte van de opbrengst. Bij het bepalen van de hoogte van de aanslag forensenbelasting wordt de WOZ-waarde als heffingsgrondslag gebruikt (Littenseradiel en het Bildt), in Menameradiel geldt een vast bedrag per object. Niet-ingezetenen van de gemeenten met een tweede woning kunnen in de heffing van de forensenbelasting worden betrokken.

 

6.4.2 Afweging (uitgangspunten)

In de toelichting op de modelverordening wordt voor forensenbelasting als argument genoemd dat voor iedere ingezetene van de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds volgt. Voor iedere niet ingezetene met een recreatiewoning in de gemeente bestaat geen uitkering. De heffing is relatief van weinig betekenis. De oorspronkelijke reden voor invoering is in de loop van de tijd achterhaald. Van recreatiewoningen worden ook de gemeentelijke belastingen geheven. Aanpassingen van het Gemeentefonds maken aansluiting bij het bedrag per inwoner minder logisch.

 

6.4.3 Voorstel

In te stemmen met het voorstel om met ingang van 1 januari 2018 de woonforensenbelasting te beëindigen.

 

6.4.4 Financiële gevolgen

De opbrengst is dusdanig dat het afschaffen beprekte gevolgen heeft.

Meerjarenperspectief opbrengsten forensenbelasting in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

-

-

-

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

10.620

8.000

8.000

Littenseradiel (17%)

3.000

3.000

3.000

Menameradiel

900

1.350

1.350

Totaal

14.520

12.350

12.350

12.350

 

 

 

 

 

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-/- 12.350

Totaal

14.520

12.350

12.350

0

6.5 Overige heffingen

6.5.1 Leges

Inleiding

De Leges worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Het begrip ‘rechten’ in artikel 229 van de Gemeentewet omvat mede de leges. De tekst van de Legesverordening geeft anders dan de tarieventabel geen specifieke verschillen.

Afwegingen (uitgangspunten)

De verschillende tarieventabellen behorende bij de legesverordeningen zijn geïnventariseerd. De uitgangspunten benoemd in paragraaf 4.2 zijn overeenkomstig van toepassing en leidend bij de keuze voor de te volgen koers. De uitgangspunten hierbij waren:

 • de verordening zoveel mogelijk aansluiten bij de modelverordening VNG

 • de verordening voldoet aan de juridische vereisten

 • -

  de verordening is tekstueel duidelijk/burgergericht geformuleerd

 • -

  waar mogelijk dereguleren van de artikelen

 • -

  de huidige opbrengst moet worden gegarandeerd.

 

Voorstel

De tarieven zijn als bepalen (met uitzondering van de activiteit bouwen bij de omgevingsvergunning):

 • 1.

  Indien er voor drie gemeenten een tarief is: het gemiddelde;

 • 2.

  Indien er voor twee gemeenten een tarief is: het gemiddelde;

 • 3.

  Indien er in één gemeente een tarief is: het betreffende tarief.

De tarieven voor de activiteit bouwen bij de omgevingsvergunning zijn bepaald aan de hand van gewogen opbrengsten per categorie bouwsom.

 

Financiële gevolgen

Bij gelijkblijvende aantallen wordt een opbrengst gegenereerd zoals in de begroting 2018 is opgenomen. De financiële gevolgen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke is daardoor beperkt.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten leges in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

748.000

772.000

776.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

285.000

315.000

315.000

Littenseradiel (17%)

60.000

60.000

60.000

Menameradiel

326.000

326.000

343.000

Totaal

1.419.000

1.473.000

1.494.000

1.494.000

 

 

 

 

 

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

1.419.000

1.473.000

1.494.000

1.494.000

6.5.2 Marktgelden

 Inleiding

De gemeente Franekeradeel heft volgens artikel 229 van de Gemeentewet marktgeld gebaseerd op een marktgeld- en retributieverordening. De weekmarkt vindt plaats in het centrum van Franeker. Ook voor het hebben van een terras is een recht verschuldigd. In het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel is geen vergelijkbare verordening. Het 17% aandeel van Littenseradiel uit vergelijkbare opbrengsten bedraagt minder dan € 1.000 en is om die reden buiten beschouwing gelaten.

Afwegingen (uitgangspunten) en voorstel

In relatie met de martktverordening en beleid ten aanzien van markten en terrassen, de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater als vertrekpunt te nemen.

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de bestaande verordening van de gemeente Franekeradeel zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten marktgelden in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

8.000

8.000

8.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

-

-

-

Littenseradiel (17%)

p.m.

p.m.

p.m.

Menameradiel

-

-

-

Totaal

8.000

8.000

8.000

8.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

8.000

8.000

8.000

8.000

6.5.3 Lijkbezorgingsrechten

Inleiding

De lijkbezorgingsrechten worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet. De tekst van de verordening wordt aangepast volgens de geldende modelverordening en tarieventabel. De hoogte van de tarieven voor grafrechten varieert tussen Franekeradeel en het Bildt. De toerekening van kosten in het kader van kostendekkendheid verschilt per gemeente, daarmee is het onderling vergelijken van de tarieven lastig. De gemeente Menameradiel heeft geen begraafplaats en dus geen verordening. Het 17% aandeel Littenseradiel bedraagt minder dan € 1.000 en is om die reden buiten beschouwing gelaten

Afwegingen (uitgangspunten)

Beleidsmatig is de ambitie om de kostendekkendheid te verhogen. De kostendekkendheid is op dit moment lastig te bepalen. De verschillende werkwijzen en de anders gekozen tariefstructuur maakt een uniforme opzet voor 1 januari 2018 niet mogelijk. Er zal langs de weg van de geleidelijkheid tot een reële afstemming en ramingen moeten worden gekomen. Kostendekkendheid zal in dat licht nader moeten worden bepaald.

Voorstel

Voor de tariefstelling en mate van kostendekking in relatie tot de verordening op de begraafplaatsen, zal in de gemeente Waadhoeke een geharmoniseerde verordening Lijkbezorgingsrechten moeten worden opgesteld.

In 2018 de huidige (en dus verschillende) tarieven zoals deze in 2017 gelden blijven hanteren. De verschillende tarieven worden verwerkt in een geïntegreerde tarieventabel.

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de bestaande verordeningen van de gemeente Franekeradeel en gemeente het Bildt zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten lijkbezorgingsrechten in €

 

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Franekeradeel

125.000

125.000

125.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

109.000

109.000

109.000

Littenseradiel (17%)

p.m.

p.m.

p.m.

Menameradiel

-

-

-

Totaal

234.000

234.000

234.000

234.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

234.000

234.000

234.000

234.000

6.5.4 Liggelden

Inleiding

De liggelden worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet. Deze heffing is alleen van toepassing op de gemeente Franekeradeel. In het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel is geen vergelijkbare verordening. In Menameradiel wordt op basis van vergunningen voor 10 woonschepen een vergoeding in rekening gebracht

Afwegingen (uitgangspunten) en voorstel

In relatie met de martktverordening en beleid ten aanzien van markten en terrassen, de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en andere rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater als vertrekpunt nemen.

(Mede-) gebruik van voorzieningen voor watersport is gekoppeld aan het tarief van de heffing. Met name watertoeristen dragen bij in de kosten. In het kader van Waddenpoort wordt gestreefd naar het aantrekken van meer (water-) toeristen.

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de bestaande verordening van de gemeente Franekeradeel zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten liggelden in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

40.000

40.000

47.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

-

-

-

Littenseradiel (17%)

-

-

-

Menameradiel

2.000

2.000

2.000

Totaal

42.000

42.000

49.000

49.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

42.000

42.000

49.000

49.000

 

6.5.5 Parkeerbelasting

Inleiding

Het parkeergeld wordt geheven op basis van artikel 225 van de Gemeentewet en is alleen in de binnenstad van Franeker van toepassing. Deze heffing is alleen van toepassing op de gemeente Franekeradeel.

Afwegingen (uitgangspunten) en voorstel

In relatie met de Parkeerverordening (beleid) de Verordening parkeerbelastingen Franekeradeel als vertrekpunt nemen. Er is op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van betaald parkeren naar andere gebieden in de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke.

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de bestaande verordening van de gemeente Franekeradeel zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten parkeerbelastingen in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

576.000

576.000

576.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

-

-

-

Littenseradiel (17%)

-

-

-

Menameradiel

-

-

-

Totaal

576.000

576.000

576.000

576.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

576.000

576.000

576.000

576.000

 

6.6.6 Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven op basis van artikel 227 van de Gemeentewet en is alleen in de binnenstad van Franeker van toepassing. Deze heffing is alleen van toepassing op de gemeente Franekeradeel. Ter ondersteuning van de ondernemersactiviteiten en ter bevordering van stadspromotie is de reclamebelasting ingevoerd in de binnenstad van Franeker. De afspraak met de Stichting Ster van de Elfsteden is, dat de netto opbrengst wordt gestort in het Franeker ondernemersfonds. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd.

Afwegingen (uitgangspunten) en voorstel

De Verordening Reclamebelasting Franekeradeel als vertrekpunt nemen. Het instrument van de belasting biedt zekerheid wat betreft de opbrengst en kan free-riders gedrag inperken.

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de bestaande verordening van de gemeente Franekeradeel zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief opbrengsten reclamebelasting in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

100.000

100.000

100.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

-

-

-

Littenseradiel (17%)

-

-

-

Menameradiel

-

-

-

Totaal

100.000

100.000

100.000

100.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

100.000

100.000

100.000

100.000

 

6.5.7 Kwijtschelding

Inleiding

Op basis van artikel 255 van de Gemeentewet en de richtlijn op basis van art. 26 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is in Franekeradeel het verlenen van kwijtschelding vastgelegd in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ook in het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel is kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen mogelijk. De bestaande regelingen zijn vrijwel identiek.

Afwegingen (uitgangspunten)

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen als vertrekpunt nemen. Kwijtschelding verlenen voor Onroerende zaakbelastingen, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing.

Voorstel

 • -

  aansluiten bij de modelverordening van de VNG

 • -

  binnen de wettelijke mogelijkheden uit te gaan van de toepassing van de 100% norm, zoals die geldt voor de bijstand

 • -

  toepassing geven aan de geboden mogelijkheid om voor AOW-ers de hogere norm toe te passen met het genoemde bedrag in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet en bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen rekening te houden met de netto kosten van kinderopvang

 • -

  geen verruiming toepassen op het terrein van kwijtschelding voor ondernemers met uitzondering van BBZ regeling

 • -

  de geraamde lasten van te verlenen kwijtschelding vormen een onderdeel van de tariefberekening

Financiële gevolgen

Door aan te sluiten bij de modelverordening van de VNG zijn de financiële gevolgen van de huidige begrotingen ten opzichte van de begroting voor de gemeente Waadhoeke minimaal.

 

Meerjarenperspectief lasten kwijtschelding in €

 

2015

2016

2017

2018

Franekeradeel

-/- 185.000

-/- 195.000

-/-215.000

Waadhoeke

 

 

 

Het Bildt

-/- 78.000

-/- 79.000

-/- 83.000

Littenseradiel (17%)

-/- 7.000

-/- 7.000

-/- 5.000

Menameradiel

-/- 93.000

-/-102.000

-/- 105.000

Totaal

-/- 363.000

-/- 383.000

-/- 408.000

-/- 408.000

Harmonisatievoorstel

-

-

-

-

Totaal

-/- 363.000

-/- 383.000

-/- 408.000

-/- 408.000

 

7 Bijlagen belastingdruk

 

7.1 Vergelijking belastingdruk Franekeradeel - Waadhoeke

 

7.2 Vergelijking belastingdruk het Bildt - Waadhoeke

 

7.3 Vergelijking belastingdruk Littenseradiel - Waadhoeke

 

7.4 Vergelijking belastingdruk Menameradiel - Waadhoeke