Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat officier van Dienst Bevolkingszorg Mandaatbesluit ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’ 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat officier van Dienst Bevolkingszorg Mandaatbesluit ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’ 2018
CiteertitelMandaatbesluit ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’ 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2018nieuwe regeling

20-02-2018

gmb-2018-47565

18.200646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandaat officier van Dienst Bevolkingszorg Mandaatbesluit ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’ 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waadhoeke, ieder voor zover het zijn bevoegdheden/bevoegdheid betreft;

 

Gelet op;

 • -

  de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 • -

  hoofdstuk 10 van de Algemene wet Bestuursrecht;

 • -

  artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek;

 

Overwegende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân op 24 maart 2010 de regionale structuur voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân heeft vastgesteld;

 • -

  in de Friese structuur voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg is opgenomen;

 • -

  in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân is afgesproken om deze functie in een zogenaamd sublokaal hard piket onder te brengen;

 • -

  er samenwerking op sublokaal niveau is tussen de gemeenten Harlingen en Waadhoeke;

 • -

  het voor de uitvoering van de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg noodzakelijk is bevoegdheden te mandateren die uniform van toepassing zijn in de genoemde twee gemeenten;

 

Besluit;

 

Vast te stellen het navolgende besluit mandaat en volmacht:

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg wordt mandaat en volmacht verleend om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd bestuursorgaan besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten welke direct gerelateerd zijn aan het incident in de getroffen gemeente 1 .

 • 2.

  Onder de bevoegdheden zoals genoemd in het eerste lid valt in ieder geval;

  • a.

   het alarmeren en opschalen van (onderdelen van) het regionaal team Bevolkingszorg conform de opschalingsprocedure;

  • b.

   uitvoering van de taken behorende bij de functie, na alarmering en zonder separate opdracht of instructie.

Artikel 2  

Voor zover het voor de afhandeling van het incident noodzakelijk is en het een spoedeisend karakter heeft, is de Officier van Dienst Bevolkingszorg bevoegd tot het nemen van een besluit tot het doen van een uitgave tot en met een bedrag van € 6.000,00 en het verrichten van rechtshandelingen terzake.

Artikel 3  

Voor zover het voor de afhandeling van het incident noodzakelijk is en het een spoedeisend karakter heeft, is de Officier van Dienst Bevolkingszorg bevoegd tot nemen van een besluit of het doen van een uitgave van een bedrag van meer dan € 6.000,00 en het verrichten van rechtshandelingen terzake na akkoord van de (dienstdoende) burgemeester dan wel de (dienstdoende) gemeentesecretaris van de getroffen gemeente.

Artikel 4  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit ‘Officier van Dienst Bevolkingszorg’ 2018’.

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van gemeente Waadhoeke op 20 februari 2018 en aldus vastgesteld door de burgemeester van gemeente Waadhoeke op 20 februari 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A. Doesburg

de burgemeester,

H.H. Apotheker


1

Gemeenten Harlingen en Waadhoeke