Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Gemeentewet
 2. artikel 61, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 61a, vierde lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 61c, eerste lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet
 6. http://wetten.overheid.nl/BWBR0040084/2017-10-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2018nieuwe verordening

15-02-2018

gmb-2018-104454

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester

De raad van de gemeente Waadhoeke;

gelezen het voorstel van 26 januari 2018 van de griffier;

 

gelet op de artikelen 31, 61, tweede lid, 61a vierde lid, en 61c, leden 1 en 2 van de Gemeentewet en de Circulaire procedureregels benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming d.d. 29 september 2017 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stcrt 18 oktober 2017, nr. 58959;

 

besluit:

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester

Onderdeel A: Algemene Bepalingen

 

Artikel A.1 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat even zo vele leden als dat er raadsfracties zijn, door de raad uit haar midden benoemd.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

Artikel A.2 Ambtelijke ondersteuning

1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

Artikel A.3 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 leden dit noodzakelijk achten. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   De leden van de commissie;

  • b.

   De sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;

  • c.

   De burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats vindt.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde oproeping, geschiedt tenminste 14 dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 48 uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel A.4 Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld, tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het artikel A.5 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel A.5 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en aan de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

  • a.

   Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht.

  • b.

   Een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

Artikel A.6 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd. Bij het beheer van de bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel A.7 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming, de herbenoeming en de klankbordgesprekken alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim”, en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn versteken is. In deze verklaring wordt vermelding gemaakt van het besluit van toepassing artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

Onderdeel B: Bepalingen inzake de benoeming

 

Artikel B.1 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad voegt aan de commissie als adviseur toe één wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier.

 • 2.

  De adviseurs worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel A.3, 2e lid, is overeenkomstige van toepassing.

Artikel B.2 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel B.3 Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging

 • 1.

  De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het in artikel A.5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de conceptaanbeveling van twee personen.

Artikel B.4 Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

Onderdeel H: Bepalingen inzake de herbenoeming

 

Artikel H.1 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad voegt aan de commissie als adviseur toe één wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier.

 • 2.

  De adviseurs worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel A.3, 2e lid, is overeenkomstige van toepassing.

Artikel H.2 Informatie over en gesprek met de burgemeester

 • 1.

  De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

Artikel H.3 Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging

 • 1.

  Het in artikel A.5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een conceptaanbevelingen inzake de herbenoeming.

 • 2.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag van bevindingen vermeld.

Artikel H.4 Ontbinding

Lopende een procedure tot herbenoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk besluit is herbenoemd.

Onderdeel K: Bepalingen inzake de klankbordgesprekken

 

Artikel K.1 Aantal

 • 1.

  De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester één klankbordgesprek over het functioneren.

 • 2.

  Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

Artikel K.2 Voorbereiding en inhoud

 • 1.

  De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie beschouwt het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de hand van de profielschets en aan de wettelijke taken van de burgemeester. Tevens betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

Artikel K.3 Bijzondere bepalingen inzake het verslag

 • 1.

  Alvorens het verslag vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te reageren op het concept.

 • 2.

  Het verslag wordt getekend door alle deelnemers aan het gesprek.

 • 3.

  Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

Onderdeel S: Slotbepalingen

 

Artikel S.1 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel S.2 Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

 • 2.

  De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast.

Artikel S.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Waadhoeke van 15 februari 2018.

De raad voornoemd,

H.H. Apotheker, voorzitter

T. Lyklema , griffier