Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Waadhoeke 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Waadhoeke 2018
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waadhoeke 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 97 van de Gemeentewet
 6. artikel 99 van de Gemeentewet
 7. artikel 147 van de Gemeentewet
 8. artikel 22, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders
 9. artikel 23, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders
 10. artikel 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders
 11. artikel 2 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 12. artikel 4 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 13. artikel 7a, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 14. artikel 13, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 15. artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201801-01-201826-09-2019nieuwe regeling

15-02-2018

gmb-2018-137688

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Waadhoeke 2018

De raad van de gemeente Waadhoeke;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 2, 4, 7a, vierde lid, 13, tweede lid, en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gezien het advies van [naam commissie];

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Waadhoeke 2018.

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

§ 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden

Van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, wordt 20% uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen.

Artikel 3. Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of zwaarte taak

Een commissielid als bedoeld in artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden ontvangt een vergoeding gelijk aan de vergoeding waarop hij overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden aanspraak op maakt.

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  De vergoeding voor reis- en verblijfkosten als bedoeld in de artikelen 96, eerste lid, en 97 van de Gemeentewet is:

  • a.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie Raads- en commissieleden bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie Raads- en commissieleden bepaalde.

 • 2.

  Declaraties dienen voor de 5e van de volgende kalendermaand ingediend te zijn bij de griffier, zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden. Bij declaratie dienen, als er sprake is van openbaar vervoer en/of verblijfskosten bewijsstukken te worden toegevoegd.

Artikel 5. Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 4.

  In voorkomende gevallen beslissen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Computer en internetverbinding

 • 1.

  Raads- en commissieleden aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 7. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 2 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

§ 3. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 8. Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de kosten woon-werkverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Declaraties dienen voor de 5e van de volgende kalendermaand ingediend te zijn in YouPP, zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden. Bij declaratie dienen, als er sprake is van openbaar vervoer en/of verblijfskosten bewijsstukken te worden toegevoegd.

Artikel 9. Zakelijke reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Declaraties dienen voor de 5e van de volgende kalendermaand ingediend te zijn in YouPP, zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden. Bij declaratie dienen, als er sprake is van openbaar vervoer en/of verblijfskosten bewijsstukken te worden toegevoegd.

Artikel 10. Computer en internetverbinding

Wethouders aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 11. Communicatieapparatuur

 • 1.

  Wethouders aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de directie. De directie beslist over de aanvraag, overeenkomstig het eerste lid, op basis van bewijsstukken.

Artikel 12. Verhuis-, reis-en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben aanspraak op een vergoeding van reis- en pensionkosten, dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a en b, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 13. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen genoemd in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 3 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

§ 4. De procedure van declaratie

Artikel 14. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor de wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 15. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  De betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen, of

  • c.

   betaling met een gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in artikel 1. b worden door raads- en commissieleden via het daarvoor bedoelde formulier ingediend bij de griffier. Wethouders declareren via YouPP. Declaraties dienen voor de 5e van de volgende kalendermaand ingediend te zijn.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Waadhoeke 2018.

Artikel 18. Intrekking oude regeling

De oude Verordeningen rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Waadhoeke, 15 februari 2018,

De voorzitter,

De griffier,