Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Destructieverordening gemeente Waadhoeke 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Waadhoeke 2018
CiteertitelDestructieverordening gemeente Waadhoeke 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018nieuwe regeling

05-07-2018

gmb-2018-158519

18.203847

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Waadhoeke 2018

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 13-4-

2018;

Gelet op het bepaalde in artikel 81h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 

B E S L U I T

1. de verantwoorde inname van dode gezelschapsdieren te waarborgen;

2. hiervoor bijgaande destructieverordening vast te stellen

 

Destructieverordening gemeente Waadhoeke 2018

Artikel 1.  

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • 2.

  Houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • 3.

  Destructiemateriaal: krachtens artikel 81 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren aangewezen dode gezelschapsdieren

 • 4.

  Gezelschapsdieren: zijn honden, katten, fretten, ongewervelde dieren (behalve bijen en schaaldieren), siervissen, amfibieën, reptielen, zang- en siervogels, duiven, knaagdieren en konijnen.

Artikel 2  

Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen locaties aan waar het destructiemateriaal in ontvangst

wordt genomen.

Artikel 3  

Aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het

destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de daartoe aangewezen

verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4  

Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te

bewaren dat vermenging met ander (afval)materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

Intrekking

De “destructieverordening 1995” van vml. gemeente het Bildt vastgesteld d.d. 23-02-1995

en “destructieverordening” van vml. gemeente Franekeradeel vastgesteld d.d. 3-5-1995

worden ingetrokken.

Artikel 6  

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening gemeente Waadhoeke 2018

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met terug werkende kracht met ingang van 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5-7-2018,

, voorzitter

, griffier