Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Waadhoeke 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Waadhoeke 2018
CiteertitelVerordening Winkeltijden Waadhoeke 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening inzake de Winkeltijden Franekeradeel uit 2014, de Verordening Winkeltijden Het Bildt 2014, de Verordening Winkeltijden gemeente Menameradiel uit 2015 en de Verordening Winkeltijden gemeente Littenseradiel 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2018nieuwe regeling

13-09-2018

gmb-2018-204752

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Waadhoeke 2018

De raad van de gemeente Waadhoeke;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018;

gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat in verband met de fusie van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel tot de gemeente Waadhoeke een nieuwe winkeltijdenverordening noodzakelijk is;

besluit vast te stellen de navolgende Verordening Winkeltijden Waadhoeke 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2. Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden onder meer over de tijden of de zaken, die mogen worden verkocht.

 • 4.

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als door het verlenen van ontheffing de veiligheid, het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel of van de locatie waar de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren plaatsvindt, nadelig wordt beïnvloed.

Artikel 4. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers.

Artikel 5. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 6. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken direct op straat, met uitzondering van 4 mei en 24 december na 19 uur, indien dit op een zondag valt.

Artikel 7. Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 8. Sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 9. Seniorenoorden en verzorgingshuizen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van seniorenoorden en verzorgingshuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van seniorenoorden en verzorgingshuizen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 10. Ramadan

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 11. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 12. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 13. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 14. Intrekken oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening inzake de Winkeltijden Franekeradeel uit 2014, de Verordening Winkeltijden Het Bildt 2014, de Verordening Winkeltijden gemeente Menameradiel uit 2015 en de Verordening Winkeltijden gemeente Littenseradiel 2015, voor zover deze laatste verordening ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Littenseradiel dat vanaf 1 januari 2018 deel is gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Waadhoeke, vervallen per datum inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening inzake de Winkeltijden Franekeradeel uit 2014, de Verordening Winkeltijden Het Bildt 2014, de Verordening Winkeltijden gemeente Menameradiel uit 2015, de Verordening Winkeltijden gemeente Littenseradiel 2015 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de hiervoor geldende verordeningen, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie per 26 september 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Waadhoeke 2018.

   

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Waadhoeke in de openbare raadsvergadering van 13 september 2018.

De voorzitter,

De griffier,

H. Apotheker

T. Lyklema