Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels voor de rekenkamer Verordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels voor de rekenkamer Verordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019
CiteertitelVerordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-266384

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels voor de rekenkamer Verordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019

met ingang van 1 januari 2019

 

De Raad van de gemeente Waadhoeke, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 11 september 2018

 

 

Besluit

 

Gelet op de artikelen 81a van de gemeentewet

Vast te stellen: de Verordening op de Rekenkamer Gemeente Waadhoeke 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: gemeentewet

 • b.

  Rekenkamer: de rekenkamer van de Gemeente Waadhoeke

 • c.

  Het presidium: het presidium treedt op als begeleidingscommissie voor de rekenkamer

 • d.

  Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer of diens vervanger

 • e.

  Secretaris: secretaris van de rekenkamer of diens vervanger

 • f.

  Lid of leden: lid of leden van de rekenkamer

 • g.

  Raad: de gemeenteraad van Waadhoeke

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de Rekenkamer Gemeente Waadhoeke

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de externe leden voor zes jaar op voordracht van het presidium.

 • 2.

  De raad benoemt de voorzitter, de rekenkamer benoemt een secretaris uit haar midden.

 • 3.

  Het presidium doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat betreffende:

  • a.

   De mededeling dat deze de benoeming zal aanvaarden

  • b.

   Een overzicht van openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt

Artikel 4 Incompatibiliteiten en eed

 • 1.

  Ten aanzien van de externe leden zijn de artikelen 81f en 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Plaatsvervangende leden

 • 1.

  De rekenkamer benoemt een plaatsvervangend voorzitter uit haar midden.

 • 2.

  De raad kan op verzoek van de rekenkamer plaatsvervangende leden benoemen.

 • 3.

  De bepalingen van deze verordening zijn op de plaatsvervangende leden overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  Het presidium bericht de raad als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c zevende lid (ontslag), of van artikel 81d tweede lid (non-actief), van de wet.

 • 2.

  In de gevallen adviseert het presidium de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.

 • 3.

  Het presidium adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid van de wet.

Artikel 7 Rechtspositie leden rekenkamer

 • 1.

  Aan de leden en de voorzitter van de rekenkamer wordt een vergoeding toegekend van € 150,00 respectievelijk € 175,00 per vergadering (excl. BTW). De gemaakte onkosten worden vergoed.

 • 2.

  Bij ontstentenis van de voorzitter langer dan een maand, is artikel 7, lid 1 van toepassing op diens vervanger.

 • 3.

  Indien de rekenkamer besluit één of meer van zijn leden te belasten met de uitvoering van onderzoek, ontvangen deze leden een vergoeding van € 85,- per onderzoeksuur (excl. BTW)

 • 4.

  De in dit artikel genoemde vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijs index cijfer wat jaarlijks bij de begroting wordt vastgesteld.

Artikel 8 Het presidium

 • 1.

  Het presidium heeft de volgende taken:

  • a.

   Het aanbevelen van kandidaten voor het lidmaatschap en eventueel het plaatsvervangend lidmaatschap in de rekenkamer;

  • b.

   Onderhouden contact met- en aanspreekpunt voor de rekenkamer;

  • c.

   Het voeren van een periodiek evaluatiegesprek over het functioneren en de werkwijze van de rekenkamer.

Artikel 9 Taak

 • 1.

  De rekenkamer heeft als taak het uitvoeren van onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en beheer. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening.

 • 2.

  De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksplan vast en voert minimaal 2 onderzoeken uit.

 • 3.

  de rekenkamer brengt van ieder onderzoek een eindrapportage met conclusies en eventuele aanbevelingen uit aan de raad.

 • 4.

  de rekenkamer brengt elk jaar voor 1 maart een verslag uit aan de raad over haar werkzaamheden over het voorgaande jaar en de daaraan bestede middelen;

 • 5.

  De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden en vergaderingen vast; het reglement wordt ter kennis gebracht aan de raad;

 • 6.

  De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 7.

  De onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 8.

  De raad kan een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor een onderbouwde argumentatie aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedu¬rele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 6.

  De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7.

  Voor uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, gebruik maken van (een) externe onderzoeker(s).

 • 8.

  De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9.

  Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen het aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   inhuur van de onderzoekers;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget verantwoording verschuldigd aan de raad. Verantwoording vindt plaats via een jaarafrekening opgenomen in het verslag zoals beschreven in artikel 9 lid 4.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 oktober 2018,

 

, griffier , voorzitter

Artikelsgewijze toelichting  

Artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven. De begrippen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (die in artikel 182 van de Gemeentewet worden genoemd) zijn niet in artikel 1 opgenomen. De redactie van de modelverordening van de Vernieuwingsimpuls heeft hiermee willen voorkomen dat gemeenten in de verordening een eigen definitie hanteren. In deze toelichting wordt uiteengezet wat onder deze termen wordt verstaan, de modelverordening daarin volgend. Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

 

Artikel 2

Gemeenten stellen een rekenkamer in op grond van artikel 81a van de Gemeentewet. In de wet is geregeld dat de rekenkamer bestaat uit externe leden. De raad bepaalt zelf hoeveel leden de rekenkamer zal hebben: in Waadhoeke zijn dit 3 leden.

 

Artikel 3

De leden worden door de raad benoemd. Het presidium treedt op als begeleidingscommissie van de rekenkamer en zal de selectieprocedure coördineren.

 

Artikel 4

De gemeentewet schrijft voor dat de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de eed (verklaring en belofte) afleggen alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen.

 

Artikel 5

In de wet is geregeld dat de raad de voorzitter benoemt. In het model Waadhoeke kiest de rekenkamer een secretaris uit haar midden.

 

Artikel 6

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting) hen op non-activiteit te stellen in bepaalde situaties.

 

Artikel 7

In dit artikel is de vergoeding die leden voor hun werkzaamheden ontvangen vastgelegd. De deskundige leden kunnen zelf onderzoeken uitvoeren of extere onderzoekers inhuren.

 

Artikel 8

Het presidium treedt op als begeleidingscommissie en onderhoudt namens de raad de contacten met de rekenkamer.

 

Artikel 9

Artikel 81i van de Gemeentewet wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de rekenkamercommissie. In het reglement van orde moeten/kunnen zaken als de vergoeding, volgorde van aftreden bij een meerhoofdige rekenkamercommissie, verhouding secretaris-voorzitter, de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten enzovoorts geregeld worden.

 

Artikel 9

De rekenkamer dient onafhankelijk te zijn en om deze onafhankelijkheid te bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen. De rekenkamer kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht een verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid van uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaald gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamer niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 

Artikel 10

Om te waarborgen dat de rekenkamer bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende en relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten van de rekenkamer\ zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de conceptaanbevelingen die de rekenkamer verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de rekenkamer een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

 

Artikel 11

De rekenkamer is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht

Er wordt twee maal per jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd over de financiën. Vóóraf via een begroting die is opgenomen in het jaarlijkse onderzoeksplan en acheraf (voor 1 maart) brengt de rekenenkamer een verslag uit aan de raad over haar werkzaamheden over het voorgaande jaar en de daaraan bestede middelen.

 

Artikel 12 en 13

Deze artikelen behoeven geen toelichting.