Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018
CiteertitelSubsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waadhoeke/607085/CVDR607085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2019-20971

Reg. nr: 18.211732

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 9 november 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 239554.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke, gelet op de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke, besluit vast te stellen de Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke

College: college van burgemeester en wethouders gemeente Waadhoeke

Subsidieontvanger: instelling (vereniging/stichting) die in aanmerking komt voor een subsidie

Artikel 2  

 • 1.

  Subsidieontvangers die personeel in dienst hebben komen in aanmerking voor indexering van subsidie.

 • 2.

  Subsidieontvangers die kapitaalgoederen in eigendom hebben komen in aanmerking voor indexering van subsidie.

 • 3.

  Subsidieontvangers die een waarderingssubsidie ontvangen komen niet voor indexering van subsidie in aanmerking.

Artikel 3  

 • 1.

  Het loongevoelige deel wordt geïndexeerd met de loonstijging van de desbetreffende bedrijfstak van het voorafgaande jaar aan het jaar van de subsidieverlening.

 • 2.

  Het prijsgevoelige deel wordt geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van twee jaar voorafgaande aan het jaar van de subsidieverlening.

 • 3.

  Uit de totale baten van de begroting van de te subsidiëren instelling wordt het aandeel van de gemeentelijke subsidie in een percentage uitgedrukt.

 • 4.

  De indexering ingevolge het eerste en tweede lid van dit artikel wordt berekend over de totale baten van de begroting, naar rato van het conform lid 3 berekende percentage.

Artikel 4  

Het college kan besluiten om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het bepaalde in artikel 3.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke op 23 oktober 2018,

, burgemeester

, secretaris.

Toelichting Subsidieregeling indexering van subsidies gemeente Waadhoeke

In artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke staat dat burgemeester en wethouders bij beleidsregels (subsidieregeling) o.a. kunnen bepalen hoe de subsidie wordt berekend. Onderdeel van de berekening is de wijze van indexering van de subsidie.

 

Toelichting

Artikel 3

Voor de indexering van de subsidies wordt aangesloten bij de jaarlijkse consumentenprijsindex (CPI) die door het CBS wordt gepubliceerd. Indexering gebeurt op basis van de begroting van de instelling voor het komende jaar.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een loongevoelig en een prijsgevoelig deel. Het loongevoelige deel wordt geïndexeerd volgens de T-1 systematiek. We volgen de loonstijging van de laatste cao. Deze cao kan per bedrijfstak verschillend zijn. In de loop van een jaar wordt de loonstijging door onderhandelingen vastgesteld. Als voorbeeld: per 1 mei zijn de lonen van de desbetreffende bedrijfstak met 1,5% verhoogd. Dan gaat de subsidie voor het loongevoelige deel (de loon- of personeelskosten) met ingang van het nieuwe jaar met 1,5% omhoog.

 

Het prijsgevoelige deel wordt geïndexeerd volgens de T-2 systematiek. Pas in het begin van jaar wordt door het CBS het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over het afgelopen jaar vastgesteld. Het nieuwe jaar loopt dan al. Daarin kon de stijging voor het prijsgevoelige deel niet meer worden meegenomen. Meestal worden de beschikkingen voor het nieuwe jaar in november of december opgesteld. Op dat moment is het CPI nog niet bekend. Dan nemen we het percentage dat al eerder dat jaar (in januari/februari) over het voorbije jaar door het CBS is vastgesteld. In feite lopen we dus steeds twee jaar achter. Ook het Centraal Plan Bureau hanteert percentages. Deze zijn schattingen voor in de toekomst. De kans bestaat dat het percentage afwijkt van de werkelijkheid. Dat zou betekenen dat de subsidie hierdoor steeds opnieuw moet worden aangepast.

 

Aan de hand van de totale baten wordt bepaald voor welk percentage dit uit gemeentesubsidie bestaat. Immers, vanwege verhoging van de kosten kan de gesubsidieerde instelling de entreegelden en/of de andere inkomstenbronnen verhogen. Er zijn instellingen die voor bijvoorbeeld 40% inkomsten uit entreegelden ontvangen. Het zou de ongelijkheid van de verschillende inkomstenbronnen in de hand kunnen werken. De ophoging van de gemeentesubsidie volgt uit de vermenigvuldiging van het berekende indexbedrag met dat percentage. Deze indexering vindt jaarlijks vóór de uitbetaling van de subsidie plaats. De instelling kan dan met ingang van het nieuwe jaar actie ondernemen om de andere inkomsten (zoals bijvoorbeeld de entreegelden) te verhogen.

 

De methode van indexeren kan per gesubsidieerde instelling afwijken. Het is zaak om deze afwijking op te nemen in de uitvoeringsovereenkomst met de desbetreffende instelling.

 

Artikel 4

Het college kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels in deze subsidieregeling. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als een instelling van meerdere gemeenten subsidie ontvangt en deze gemeenten, omwille van eenduidigheid, de systematiek van indexering op elkaar af willen stemmen.