Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018
CiteertitelSubsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waadhoeke/607085/CVDR607085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2019-20973

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 9 november 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 239528.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke, gelet op de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke, besluit vast te stellen de Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

College: college van burgemeester en wethouders gemeente Waadhoeke

Artikel 2 Uitbetaling

 • 1.

  De verleende subsidie wordt in het desbetreffende jaar voor 100% uitbetaald.

 • 2.

  Indien de jaarlijkse subsidie lager is dan € 20.000 dan wordt het bedrag in één keer omstreeks 15 februari uitbetaald.

 • 3.

  Indien de jaarlijkse subsidie € 20.000 of hoger is, dan wordt de subsidie uitbetaald in vier kwartaaltermijnen. Dit gebeurt omstreeks 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.

 • 4.

  Het college kan besluiten om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van uitbetaling in één keer, in gelijke kwartaaltermijnen en op de in het tweede en derde lid genoemde data.

Artikel 3 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke op 23 oktober 2018,

, burgemeester

, secretaris.

Toelichting Subsidieregeling bevoorschotting subsidie gemeente Waadhoeke

In artikel 4:86 en 4:95 van de Awb en in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018 wordt al het een en ander geregeld met betrekking tot de bevoorschotting.

 

De toegekende subsidie kan op verschillende manieren worden uitbetaald. Er zijn gemeenten die er voor kiezen om de subsidie voor 70, 80 of 90% uit te betalen. Pas bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt dan het restant uitbetaald. De definitieve vaststelling gebeurt altijd achteraf, vaak in het nieuwe kalender- of boekjaar. Deze vaststelling kan pas worden gemaakt als de inhoudelijke en financiële verantwoording bij de gemeente is ontvangen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om daarom de subsidie niet voor 100% uit te keren. De gemeente Waadhoeke vindt dat niet wenselijk en betaalt de subsidie (al dan niet in termijnen) voor 100% in het kalender- en boekjaar uit. In het eerste kwartaal 85 % en in het laatste de resterende 15 % van het jaarbedrag.

 

De hoogte van de uit te betalen subsidies is verschillend. Er zijn bedragen rond de € 100 en groter dan € 400.000. In deze regeling is onderscheid gemaakt tussen subsidies hoger en lager dan € 20.000. Bij subsidieontvangers die minder dan € 20.000 ontvangen gaat het meestal om kleinere verenigingen en stichtingen. Zij willen in een bepaald kalenderjaar uitvoering geven aan hun activiteiten. Voor een aantal subsidieontvangers zullen de activiteiten meestal meteen in het begin van het nieuwe jaar aanvangen, voor de meesten zal dit in de loop van het eerste kwartaal of nog later zijn. De datum 15 februari ligt nog (vrijwel) in het begin van het jaar. De subsidieontvangers komen bij een vroegtijdige uitbetaling niet in liquiditeitsproblemen. Ook vanuit doelmatigheid verdient het de voorkeur om de lagere bedragen in één keer uit te betalen.

 

De subsidieontvangers die € 20.000 of meer ontvangen zijn vaak de grotere instellingen. Vaak is daarbij sprake van personeelslasten en exploitatiekosten van een gebouw. Deze kosten doen zich niet meteen in volle omvang voor aan het begin van het jaar. Vandaar dat er voor gekozen is om de subsidie per kwartaal te verlenen. Vanuit doelmatigheid is er voor gekozen om dit niet per maand maar per kwartaal te doen.

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen subsidies per maand en/of op een ander tijdstip worden uitbetaald. De liquiditeit van de instelling kan een reden zijn om af te wijken van een algemene stelregel.