Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Subsidieregeling AED

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling AED
CiteertitelSubsidieregeling AED Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidieregeling AED Waadhoeke 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2019nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-140993

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling AED

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke:

 gelet op de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke

 gelet op het gemeentelijk AED beleid vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2019

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling AED gemeente Waadhoeke 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  College: college van burgemeester en wethouders gemeente Waadhoeke

 • 2.

  Aanvrager: bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittend dorps- of wijkbelang

 • 3.

  AED beleid: de door de gemeenteraad op 25 april 2019 vastgestelde notitie ‘Waadhoeke Hartveilig – het gemeentelijk AED beleid’

 • 4.

  AED: Automatische Externe Defibrillator met CE-keurmerk

 • 5.

  Buitenkast: een voor buitenplaatsing van een AED geschikte geventileerde en verwarmde buitenkast

Artikel 2 Eenmalige subsidie

 • 1.

  Voor aanschaf van een AED en buitenkast in een ‘witte vlek’ zoals genoemd in het gemeentelijk AED-beleid, komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 1000.

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in lid 1 wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu

  • b.

   de AED wordt conform voorschrift tijdig voorzien van nieuwe elektroden en batterijen

 • 3.

  Voor aanschaf van een buitenkast komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 500.

 • 4.

  De subsidie als bedoeld in lid 3 wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Door de aanschaf wordt een nu binnen hangende AED buiten geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die 24/7 bereikbaar is

  • b.

   Binnen een straal van 750 meter is buiten geen andere AED beschikbaar op een openbare plek

Artikel 3 Structurele subsidie

 • 1.

  Voor periodiek onderhoud en het gebruiksklaar houden van de AED komt de aanvrager jaarlijks in aanmerking voor een subsidie van € 75.

 • 2.

  Voor het stimuleren van deelname aan trainingen / cursussen voor reanimatie hulpverleners komt de aanvrager in aanmerking voor een subsidie van € 5 per deelnemer onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het initiatief tot het doen volgen van de training / cursus berust bij de aanvrager

  • b.

   De deelnemers zijn aangemeld bij HartslagNu

  • c.

   De training / cursus is gevolgd bij een erkende NRR-instructeur

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittend dorps- of wijkbelang.

 • 2.

  Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het aanvraagformulier subsidie AED.

 • 3.

  Een aanvraag voor incidentele subsidie kan worden ingediend tot 6 weken voordat de AED of buitenkast wordt geplaatst.

 • 4.

  Een aanvraag voor structurele subsidie wordt achteraf ingediend, en wel binnen 6 weken nadat het onderhoud is uitgevoerd resp. de training of cursus is gevolgd.

 • 5.

  Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen.

 • 6.

  Indien een aanvraag voor een incidentele subsidie er toe zou leiden dat:

  • a.

   het beschikbare budget van € 16.000 voor aanschaf AED’s

  • b.

   het beschikbare budget van € 12.500 voor aanschaf buitenkasten

 • wordt overschreden, dan wordt de aanvraag voor subsidie afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.

 • 7.

  Indien een aanvraag voor een structurele subsidie er toe zou leiden dat het jaarlijks beschikbare budget van € 9.935 wordt overschreden, dan wordt de aanvraag voor subsidie afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in kennelijk onbillijke gevallen, ten gunste van aanvrager afwijken van de geldende regels.

Artikel 6 Citeerartikel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling AED Waadhoeke 2019. Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke d.d. 28-05-2019.

de burgemeester, M.C.M. Waanders

de secretaris, A. Doesburg