Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de markt (Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de markt (Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019)
CiteertitelMarktverordening gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening gemeente Franekeradeel 2005 en de Marktverordening gemeente het Bildt en de bij of krachtens deze verordeningen vastgestelde beleidsregels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2019nieuwe regeling

27-06-2019

gmb-2019-174794

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de markt (Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019)

De raad van de gemeente Waadhoeke;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019;

 

overwegende dat het van belang is de regels voor een ordelijk verloop van de markten te harmoniseren;

 

gelet op artikel 149, alsmede artikel 160, lid 1 aanhef en onder h van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende: Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde warenmarkten die op gezette tijden worden gehouden. Ze is niet van toepassing op losse standplaatsen, welke worden verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2. Begripsbepalingen

 • a.

  anciënniteitslijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats, met vermelding van de datum waarop zij voor het eerst een vergunning voor een vaste standplaats toegewezen hebben gekregen, de branche waartoe zij behoren en de locatie van de vaste standplaats op het marktterrein;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 • c.

  markt: de door het college in het inrichtingsplan ingestelde warenmarkt;

 • d.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college en zorgdraagt voor een goed verloop van de markt;

 • e.

  markttijd: een aanduiding van de dagen en de uren waarop de markt wordt gehouden, zoals nader uitgewerkt in het inrichtingsplan;

 • f.

  standplaats: de voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van markthandel;

 • g.

  vaste standplaats: de aan een vergunninghouder toegewezen standplaats voor bepaalde tijd;

 • h.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor een vaste standplaats;

 • i.

  wachtlijst: de (uitstervende) lijst van gegadigden voor een vaste standplaats die daarvoor een aanvraag hebben ingediend, in volgorde van datum van binnenkomst van de aanvraag, voor welke lijst een overgangsrecht geldt en met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening bevroren is zodat gegadigden zich hierop niet langer kunnen laten inschrijven.

Artikel 3. Inrichtingsplan

 • 1.

  Het college stelt voor elke markt een inrichtingsplan vast, waarin in ieder geval vermeld wordt:

  • a.

   de locatie van de markt;

  • b.

   een aanduiding van de dagen en de uren waarop de markt wordt gehouden;

  • c.

   een kaart van de markt;

  • d.

   een aanduiding van het stelsel dat van toepassing is op de wijze waarop nieuwe vaste standplaatsvergunningen worden verstrekt;

  • e.

   een brancheverdeling.

 • 2.

  Op de kaart zijn ten minste aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor houders van een vaste standplaatsvergunning.

 • 3.

  Het college is bevoegd in het inrichtingsplan nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening, inclusief met betrekking tot de openbare orde en veiligheid.

 • 4.

  Het inrichtingsplan is gedurende de markttijd in te zien bij de marktmeester.

Hoofdstuk 2. Vaste standplaatsvergunning

Artikel 4. Standplaats innemen op de markt

 • 1.

  Het is verboden zonder vaste standplaatsvergunning van het college een standplaats in te nemen op de markt.

 • 2.

  Een vaste standplaatsvergunning geldt voor bepaalde tijd en wordt voor de eerste maal verleend voor één jaar. Deze kan vervolgens verlengd worden met een termijn van maximaal tien jaar, indien de gestelde bepalingen uit deze verordening, het inrichtingsplan en de vergunning nageleefd zijn.

 • 3.

  Een vaste standplaatsvergunning geldt voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Het college kan op grond van onvoorziene of bijzondere omstandigheden, of indien nodig voor een beter verloop van de markt, een andere standplaats aanwijzen.

 • 4.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 5.

  Vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten, ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en beschikt over minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 5. Loting

 • 1.

  Het college maakt bekend dat voor de markt één of meer vaste standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, voor welke branche(s) of artikelgroep(en) dit geldt, met welke afmetingen en dat de gegadigden vóór de daarbij genoemde datum een vergunningaanvraag kunnen indienen.

 • 2.

  De bekendmaking zoals bedoeld in lid 1 geschiedt door openbare kennisgeving in het Gemeenteblad, het vakblad De Koopman dan wel op andere geschikte wijze waarvan iedereen redelijkerwijs kennis kan nemen.

 • 3.

  Een vergunning wordt door loting toegewezen aan een in aanmerking komende gegadigde. De in aanmerking komende gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn.

Artikel 6. Toewijzing vrijgekomen vaste standplaats

Een beschikbare vaste standplaats wordt achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, ter beoordeling van het college en in volgorde van inschrijving op de anciënniteitslijst;

 • b.

  de gegadigde die op de (uitstervende) wachtlijst staat ingeschreven – conform het overgangsrecht zoals in artikel 18 lid 2 bepaald –, in volgorde van inschrijving op deze wachtlijst;

 • c.

  de gegadigde die een vergunningaanvraag doet, zoals beschreven in de lotingprocedure in artikel 5, en volgens de uitslag van de loting in aanmerking komt voor de vaste standplaats.

Artikel 7. Overschrijven vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Wenst de houder van een vaste standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning of is hij of zij overleden, blijvend arbeidsongeschikt of onder curatele gesteld, dan kan het college op aanvraag van de vergunninghouder, de erven of de curator de vergunning overschrijven op naam van zijn of haar echtgen(o)ote, geregistreer¬de partner of andere persoon met wie hij of zij duurzaam samenwoonde, of zijn of haar kind.

 • 2.

  In geval van overlijden, ondercuratelestelling of vaststelling van blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder wordt de aanvraag tot overschrijving binnen twee maanden nadien ingediend.

Artikel 8. Intrekking en vervallen vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 7.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken voor bepaalde of onbepaalde tijd:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die als vervanger optreedt of een persoon die de vergunninghouder bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening, het inrichtingsplan of de vergunning gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste één maand geen gebruik is gemaakt; of

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 4.

  Als de vergunninghouder of de overeenkomstig artikel 9 aangewezen vervanger zijn of haar standplaats niet uiterlijk bij aanvang van de markt heeft ingenomen, kan de vergunning op aanwijzing van de marktmeester voor de rest van de dag vervallen.

Artikel 9. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de hem of haar toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 2.

  De vergunninghouder kan in geval van vakantie, ziekte of bijzondere omstandigheden de hem of haar toegewezen standplaats laten innemen door een vervanger voor in totaal ten hoogste zes keren van het aantal marktdagen per jaar. Daarvan doet hij of zij tevoren mededeling aan de marktmeester.

 • 3.

  Indien bijzondere omstandigheden ertoe leiden dat vervanging vaker dan zes keren van het aantal marktdagen per jaar nodig is, kan het college op aanvraag van de vergunninghouder hem of haar vergunning verlenen zich op zijn of haar standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

 • 4.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge de vorige leden – en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen voor het innemen van een standplaats

Artikel 10. Bijstand

Degene die een standplaats inneemt op de markt kan zich doen bijstaan door één of meer andere personen.

Artikel 11. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats wenst in te nemen of inneemt op de markt, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij of zij daartoe gerechtigd is.

Artikel 12. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is degene die standplaats inneemt op de markt verboden meer dan twee uur voor aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markttijd ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Degene die standplaats inneemt op de markt neemt de standplaats in tot de sluitingstijd van de markt.

Artikel 13. Markt schoonhouden

Degene die standplaats inneemt op de markt is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem of haar uitgeoefende verkoop op de standplaats vrijkomt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij of zij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren en laat de door hem of haar ingenomen standplaats veegschoon achter.

Hoofdstuk 4. Handhaving

Artikel 14. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door het college aangewezen marktmeester en de overige door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 15. Aanwijzingen toezichthouders

Degene die een standplaats inneemt op de markt is verplicht de aanwijzingen van de marktmeester of de overige toezichthouders terstond op te volgen.

Artikel 16. Onmiddellijke verwijdering

Het college kan een vergunninghouder, of degene die de vergunninghouder bijstaat of vervangt, gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening, het inrichtingsplan en de vergunning gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 17. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde bij of krachtens deze verordening afwijken voor zover de toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

Artikel 19. Intrekking oude verordeningen, overgangsrecht en uitsterfconstructie

 • 1.

  De Marktverordening gemeente Franekeradeel 2005 en de Marktverordening gemeente het Bildt en de bij of krachtens deze verordeningen vastgestelde beleidsregels worden ingetrokken.

 • 2.

  De krachtens de Marktverordening gemeente Franekeradeel 2005 vastgestelde wachtlijst wordt ingetrokken. Degenen die daags voor het in werking treden van deze verordening op deze wachtlijst stonden, behouden tot 1 januari 2021 de rechten die daaruit volgens de op die dag geldende regels voortvloeiden.

 • 3.

  De bestaande anciënniteitslijst geldt als anciënniteitslijst krachtens deze verordening.

 • 4.

  Een krachtens een in lid 1 genoemde verordeningen verleende vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd blijft na de inwerkingtreding van deze verordening gelden, tot het moment dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning of ontheffing.

 • 5.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de in lid 1 genoemde verordeningen maar waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Waadhoeke 2019.

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2019.

De voorzitter,

De griffier,