Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR621658/CVDR621658_2.html
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201922-09-2019nieuwe regeling

05-09-2019

gmb-2019-221388

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019)

DE BURGEMEESTER VAN WAADHOEKE;

 

Overwegende:

 • -

  dat van 18 tot en met 22 september 2019 het evenement ‘de Agrarische Dagen’ (hierna AD) in Franeker wordt gehouden;

 • -

  dat de AD één van de grootste evenementen van Franeker is en op de zaterdagavond duizenden bezoekers trekt;

 • -

  dat uit het verleden naar voren is gekomen dat er tijdens de Agrarische Dagen sprake is van openbare ordeverstoringen in het gebied dat wordt aangewezen als gebied met cameratoezicht;

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waadhoeke 2019 kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • -

  dat in het gebied door middel van bebording wordt aangegeven dat aldaar cameratoezicht is;

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied is besproken met de Officier van Justitie;

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht.

Gelet op het bepaalde in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waadhoeke 2019 en artikel 151c van de Gemeentewet:

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

 • -

  Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019

Artikel 1  

Het volgende gebied in de gemeente Waadhoeke is aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening Waadhoeke 2019. Dit gebied omvat de volgende straat in Franeker: Breedeplaats. Dit is aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 21 september 2019 om 20.00 uur en vervalt op 22 september 2019 om 04.00 uur.

Artikel 3  

De camerabeelden worden vanaf 21 september 2019 om 20.00 uur tot 22 september 2019 om 04.00 rechtstreeks bekeken. De camerabeelden worden vanaf 21 september veertien dagen bewaard en opgeslagen.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht AD 2019.

 

Aldus vastgesteld op 5 september 2019. te Franeker

De burgemeester van Waadhoeke

M.C.M. Waanders

Bijlage I: Plattegrond cameratoezicht AD 2019