Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de gemeentesecretaris (Instructie voor de gemeentesecretaris Waadhoeke)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de gemeentesecretaris (Instructie voor de gemeentesecretaris Waadhoeke)
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de oude instructies, van de voormalige gemeenten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2019nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-295171

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de gemeentesecretaris (Instructie voor de gemeentesecretaris Waadhoeke)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Instructie voor de secretaris van de gemeente Waadhoeke:

Artikel 1. Algemene ondersteuning

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies.

 • 2.

  Hij is het aanspreekpunt voor de griffier in contacten tussen de raad of zijn leden met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet. Hij is het aanspreekpunt voor de griffier in contacten tussen de raad of zijn leden met de ambtelijke

Artikel 2. Ondersteuning burgemeester en wethouders

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor:

  • a.

   een goede voorbereiding van de vergaderingen van burgemeester en wethouders;

  • b.

   de voor de uitoefening van hun functie benodigde informatievoorziening aan de leden van burgemeester en wethouders;

  • c.

   een gedegen en tijdige advisering aan burgemeester en wethouders;

  • d.

   een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en het bevorderen van een voortvarende uitvoering van de besluiten van burgemeester en wethouders;

  • e.

   het vastleggen van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in een besluitenlijst en het bijhouden van een presentielijst.

 • 2.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuning van de burgemeester en de door hem of door burgemeester en wethouders ingestelde commissies.

Artikel 3. Ondersteuning burgemeester

 • 1.

  De secretaris staat de burgemeester terzijde.

 • 2.

  Hij bevordert hiertoe samen met de burgemeester een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en het ambtelijk apparaat anderzijds.

 • 3.

  Voorts is hij de burgemeester behulpzaam bij de bewaking van het functioneren van burgemeester en wethouders als collegiaal bestuur.

Artikel 4. Ambtelijke organisatie

 • 1.

  Ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken, voert de secretaris regelmatig gezamenlijk overleg met de directie van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  De secretaris is voorzitter van het overleg.

 • 3.

  De secretaris ziet toe op een vlot verloop van de informatiestromen. Hij doet, in overleg met de directie, voorstellen aan burgemeester en wethouders ter zake.

 • 4.

  De secretaris kan in overleg met de directie procedures vaststellen voor de behandeling van zaken die door het gemeentebestuur aan de ambtelijke organisatie ter voorbereiding of uitvoering zijn opgedragen.

Artikel 5. Samenwerking en samenhang

 • 1.

  De secretaris bevordert een goede samenwerking en samenhang binnen de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Hij doet, indien noodzakelijk, voorstellen aan burgemeester en wethouders tot het geven van aanwijzingen aan directeuren om die samenwerking en samenhang te verzekeren.

Artikel 6. Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de secretaris verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 2.

  Hij draagt er tevens zorg voor dat tijdens verlof of afwezigheid om andere redenen zijn vervanging adequaat is geregeld conform de vervangingsregeling.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, voorziet de secretaris, voor zover nodig in overleg met burgemeester en wethouders of de burgemeester.

 • 2.

  De oude instructies, van de voormalige gemeenten, vervallen.

 • 3.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie voor de gemeentesecretaris Waadhoeke.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Waadhoekeop 8 oktober 2019.