Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent Beleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent Beleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen
CiteertitelBeleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen Franekeradeel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR621658/CVDR621658_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2019nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-297442

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent Beleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Gelet op artikel 2:11 en artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Waadhoeke 2019;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregels tappunten tijdens de Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen

 

Deze beleidsregels vormen het uitvoeringskader voor de evenementvergunning en de standplaatsvergunning zoals die in de Algemene plaatselijke verordening zijn geregeld. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de evenementen die ieder jaar op straat plaatsvinden tijdens de:

 

 • Pré PC : de avond voorafgaand aan de vijfde woensdag na 30 juni.

 • PC : de vijfde woensdag na 30 juni.

 • Agrarische Dagen, die in de derde week in september (vanaf woensdag t/m zondag) worden gehouden.

 

Locaties tappunten

In de binnenstad van Franeker mogen tijdens het evenement de Pré PC en de PC op maximaal 5 locaties op de openbare weg zwak alcoholhoudende dranken worden verkocht. Deze vijf locaties zijn:

 

 • Plein Breedeplaats

 • Groenstrook Voorstraat

 • Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47

 • Plein Sjaardemastraat

 • Vijverstraat

 

Deze locaties zijn op de bij deze beleidsregels behorende situatietekeningen aangegeven.

 

Exploitatie

Tijdens de Pré PC en PC wordt per horeca exploitant maximaal 1 verkooplocatie of buitentappunt door middel van een evenementenvergunning, een standplaatsvergunning en een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vergund. De grootte van de 5 verkooppunten, het aantal buitentaps, overkappingen, bouwsels, vereiste beveiliging en aanvullende voorwaarden worden opgenomen in een evenementenvergunning en een standplaatsvergunning die in combinatie met een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet wordt verleend. 3 van de 5 verkooplocaties of buitentap locaties kunnen alleen worden geëxploiteerd door het horecabedrijf dat in de directe nabijheid van het verkooppunt is gesitueerd. Concreet:

 

 • De exploitatie van het plein de Breedeplaats tijdens de Pré PC ,de PC en de Agrarische Dagen wordt vergund aan de exploitant van het horecabedrijf aan Breedeplaats 6;

 • De exploitatie van het verkooppunt aan de Vijverstraat tijdens Pré PC, de PC en de Agrarische Dagen wordt vergund aan de exploitant van het horecabedrijf aan de Vijverstraat 1;

 • De exploitatie van het meest Westelijke gedeelte van de groenstrook aan de Voorstraat tijdens de Pré PC en de PC wordt vergund aan de exploitant van het horecabedrijf aan de Voorstraat 78 zolang deze lokaliteit wordt geëxploiteerd met een Drank en Horecavergunning. Dit verkooppunt wordt alleen tijdens de Pré PC en PC vergund;

 • De drie horecaexploitanten die tijdens de Pré PC en de PC in de directe nabijheid van hun horecabedrijf een standplaats innemen moeten voor 1 mei van het jaar waarin men de standplaats wil exploiteren, de evenementenvergunning en standplaatsvergunning aanvragen.

 • Locatie plein Sjaardemastraat is niet direct te verbinden aan een nabijgelegen horecalokaliteit en wordt als roulatieplek vergund;

 • Locatie Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47, ligt in de nabijheid van het horecabedrijf aan de Voorstraat 40. Zolang dit horecabedrijf geen aanspraak maakt op de exploitatie van locatie Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 wordt de plek per roulatie vergund;

 • Tijdens het evenement de Pré PC en de PC worden aanvragen voor extra verkooppunten (of tappunten) op de openbare weg niet vergund;

 • De ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet is persoonsgebonden en kan niet worden “doorverkocht”.

 

De 2 roulatieplekken, Plein Sjaardemastraat en de Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47:

De exploitatie van de rouleerplekken wordt geregeld in een gezamenlijk horecaconvenant. De horecaondernemers die belang stellen in de exploitatie van de 2 roulatieplekken in de binnenstad van Franeker voorzien zelf in een roulatiesysteem waarmee alle deelnemende partijen door middel van een ondertekend horecaconvenant kunnen instemmen. De convenantafspraken over het toewijzen van de roulatieplekken worden door de gemeente gerespecteerd zolang alle deelnemende partijen het convenant onderschrijven en nieuwe Horeca-exploitanten te allen tijde kunnen toetreden. Het convenant moet daarom minimaal regels of aanwijzingen bevatten over:

 • De wijze waarop de twee verkooppunten worden gerouleerd onder de deelnemende horeca-exploitanten;

 • De wijze waarop (nieuwe) horeca-exploitanten kunnen toetreden tot het roulatiesysteem;

 • De wijze waarop het roulatiesysteem wordt aangepast indien de roulatieplek Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 vanwege de nabijheid ervan wordt geclaimd door het horecabedrijf aan Voorstraat 40.

Indien een of meer convenantpartners zich niet houden aan het convenant beschouwt de gemeente het convenant als ongeldig. De gemeente stelt dan, in aanwezigheid van alle vergunning aanvragers voor locatie Plein Sjaardemastraat en locatie de Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 een rouleerlijst op. Deze rouleerlijsten bepalen aan wie de vergunning jaarlijks zal worden verleend. Voor het maken van deze rouleerlijsten wordt eenmalig gebruik gemaakt van loting. Aan de hand van een trekking in het bijzijn van de vergunning aanvragers wordt de volgorde van de lijst bepaald. De eerstvolgende op de lijst moet dan voor 1 mei van het jaar waarin men een roulatieplek tijdens de Pré PC en PC wil exploiteren, de evenementenvergunning en standplaatsvergunning aanvragen. Gebeurt dit niet dan komt de volgende op de lijst in aanmerking. Indien de eerst gegadigde afziet van de exploitatie van de rouleerplek wordt deze onderaan de lijst geplaatst.

 

Indien de roulatieplek Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 vanwege de nabijheid ervan wordt geclaimd door het horecabedrijf aan Voorstraat 40 vervalt deze locatie als roulatieplek. De gegadigde horeca exploitanten voor roulatieplek Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 worden dan, voor zover ze er al niet opstonden, in dezelfde volgorde onderaan de lijst van de roulatieplek locatie Plein Sjaardemastraat toegevoegd, tenzij ze aangeven hiervan geen gebruik te willen maken.

 

De regels voor de roulatieplekken zijn als volgt:

 • 1.

  De gemeente plaatst een oproep op de gemeentepagina en de gemeentelijke website dat gegadigden voor een evenementenvergunning, een standplaatsvergunning en een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor de Pré PC en PC voor locatie Plein Sjaardemastraat en locatie de Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47 zich kunnen melden voor de loting.

 • 2.

  Gegadigden zijn 21 jaar of ouder en zijn in het bezit van een verklaring Sociale hygiëne conform het bepaalde in de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  Gegadigden kunnen deelnemen aan zowel de loting voor Plein Sjaardemastraat als de Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47. Echter tijdens de Pré PC en PC wordt er maximaal 1 verkooplocatie of buitentappunt door middel van een evenementenvergunning, een standplaatsvergunning en een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet per horeca exploitant vergund. Een gegadigde kan tijdens de Pré PC en PC één locatie exploiteren. Indien de trekking zo uitvalt dat een horeca exploitant in hetzelfde jaar voor beide locaties wordt geloot, wordt de laatste trekking overgedaan. Dat betekent dat het lot van de horeca-exploitant weer teruggaat in de pot en opnieuw meedoet met de trekking.

 • 4.

  Indien er één gegadigde belangstelling uit voor de exploitatie van een roulatieplek, wordt er niet geloot en dient gegadigde voor 1 mei van het jaar waarin men een roulatieplek tijdens de Pré PC en PC wil exploiteren de evenementenvergunning en standplaatsvergunning aan te vragen. Er wordt gestart met loten indien zich een tweede gegadigde aandient bij de gemeente.

 • 5.

  Gegadigden worden met de naam van hun horecalokaliteit of bedrijf op de roulatielijst gezet. Indien de lokaliteit wordt overgenomen door een andere horecaexploitant blijft de plek op de roulatielijst gehandhaafd, tenzij de nieuwe horecaexploitant nadrukkelijk laat weten geen belangstelling te hebben voor het exploiteren van een standplaats tijdens de Pré PC en de PC.

 • 6.

  (nieuwe) horeca exploitanten die zich na de loting als gegadigde melden worden onderaan de lijst toegevoegd waardoor voor deze gegadigden het moment van aanmelding bepalend is voor de plaats op de lijst.

 • 7.

  De gegadigde aan wie de evenementenvergunning, de standplaatsvergunning en de ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet is verleend, wordt na afloop van Pré PC en PC automatisch onderaan de lijst geplaatst.

 • 8.

  De exploitant die afziet van het tappunt in het voor hem/haar gegunde jaar of niet voor 1 mei van het jaar waarin men een roulatieplek tijdens de Pré PC en PC wil exploiteren de evenementenvergunning en standplaatsvergunning heeft aangevraagd, wordt onderaan de lijst geplaatst. De vergunning gaat vervolgens naar de eerstvolgende exploitant op de lijst uit het roulatiesysteem.

 

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na datum dat de beleidsregels zijn bekendgemaakt door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 november 2019

de secretaris,

A. Doesburg

de burgemeester,

M.C.M. Waanders

Bijlagen

 

Situatietekeningen locaties tappunten:

 

 • 1.

  Plein Breedeplaats

 • 2.

  Groenstrook Voorstraat

 • 3.

  Voorstraat ter hoogte van nummer 44, 47

 • 4.

  Plein Sjaardemastraat

 • 5.

  Vijverstraat