Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent gegevensverstrekking (Regeling gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent gegevensverstrekking (Regeling gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019)
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement basisregistratie personen van de gemeente het Bildt van 11 oktober 2016, de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Franekeradeel van 27 november 2014 en de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Menameradiel van 23 september 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waadhoeke/CVDR607075.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-306962

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent gegevensverstrekking (Regeling gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019)

 

Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangen. Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de gemeente Waadhoeke.

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Waadhoeke en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Waadhoeke aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Waadhoeke over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie Personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door de gemeente Waadhoeke beheerde voorzieningen.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Waadhoeke woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Waadhoeke woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Waadhoeke op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

 

Zolang de Wet BRP door de gemeente Waadhoeke wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Waadhoeke heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Waadhoeke woonachtig zijn, dient de gemeente Waadhoeke het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Ook voor de verstrekking aan het datadistributiesysteem wordt aangesloten bij dit autorisatiebesluit. Organen van de gemeente Waadhoeke mogen alleen gebruik maken van het datadistributiesysteem zoals vermeld in het autorisatiebesluit.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

 

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al deels voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de gemeente Waadhoeke.

 

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

 

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -

  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • -

  waarbij, gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen gerechtvaardigd is.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

 

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Waadhoeke 2019, die uit deze regeling kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke

 

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • -

  artikel 156 Gemeentewet;

 • -

  de Verordening Basisregistratie Personen gemeente Waadhoeke 2019;

   

BESLUIT:

 

om de volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Waadhoeke 2019.

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Waadhoeke worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Waadhoeke en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Waadhoeke was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Waadhoeke kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

 

De vorige regelingen gegevensverstrekking BRP wordt hiermee ingetrokken:

 • -

  Reglement basisregistratie personen van de gemeente het Bildt van 11 oktober 2016;

 • -

  Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Franekeradeel van 27 november 2014 en

 • -

  Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Menameradiel van 23 september 2014.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019.

aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019.

Burgemeester,

mevrouw M.C.M. Waanders

De secretaris,

mevrouw A. Doesburg

Bijlage 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

 

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Waadhoeke hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

 

 

Organisatie-onderdeel

Taak/wettelijk kader

Taak

Gegevensset Basisregistratie

Afdeling Publiekscentrum

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • Wet BRP,

 • Kieswet,

 • Besluit Burgerlijke Stand,

 • Burgerlijk Wetboek,

 • Nationaliteitswetgeving

 • Wet op de lijkbezorging,

 • Wet justitiële documentatie,

 • Paspoortwet,

 • regelgeving rijbewijzen, naamswijziging en

 • vreemdelingenwet.

  •  

Wegenverkeerswet mbt de gehandicaptenparkeer-kaart en parkeervergunningen.

Landelijke wettelijke taak

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

 

Gemeentelijke opsporingsambtenaren adresverstrekking op verzoek

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

Personeelsadministratie

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 • Pensioenen raadsleden en wethouders,

 • wachtgelden gemeentepersoneel.

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Koninklijke onderscheidingen,

 • huwelijksjubilea

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage+ **)

 

Juridische zaken

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 

 

 

Afdeling Beheer openbare ruimte

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • bermen/slotenonder-houd,

 • vergunning,ontheffing en kennisgeving o.g.v. APV

 • riolering,

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

Gebouwenbeheer.

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 

 

 

Afdeling Financiën

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • Wetgeving gemeentelijke belastingen,

 • invorderingswet en

 • de Wet WOZ

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Heffing en invordering,

 • facturering,

 • debiteuren,

 • crediteuren

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage +*)

 

Verzekeringszaken en schadegevallen

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 

 

 

Afdeling Gebiedsteam

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015

 • Jeugdwet

 • Participatiewet

 • Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening

Binnengemeentelijke taak (i.s.m.de GR SoZaWe Noardwest Fryslan)

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 

 

 

Afdeling Informatiebeheer

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

     

 • Archiefwet,

 • Dienstenwet

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

BAG

 

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

De Wet WOZ

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 

 

 

Afdeling Omgeving

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • Afvalstoffenwet,

 • Wegenwet,

 • Wegenverkeerswet

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Milieubeheer,

 • Geluidshinder,

 • Bodembescherming,

 • Waterwet,

 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Ruimtelijke ordening.

 

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Bedrijvencontacten,

 • grondverkoop

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

Vastgoedapplicatiebeheer

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 

 

 

Afdeling Samenleving

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

 • Kinderopvang,

 • Sportstimulering,

 • WMO,

 • Jeugdbeleid,

 • Centrum voor jeugd en gezin

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 • Leerplicht,

 • leerlingenvervoer

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

Bestrijding infectieziekten

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

Dorpencoördinator

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 

 

 

Afdeling Veiligheid en VTH

Belast met de uitvoering op het gebied van:

 

 

 

CRIB (rampenbestrijding)

Landelijke wettelijke taak

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

 

Bijzondere opneming in Psychiatrische ziekenhuizen

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

Gevonden voorwerpen

Binnengemeentelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • Drank en horecawet.

 • APV (ontheffing en kennisgeving ogv).

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • openbare orde en veiligheid

 • Integrale veiligheidszorg

Binnengemeentelijke taak

Beperkte inzage *)

 

 • Wet op de kansspelen.

 • Winkeltijdenwet

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

Gemeentelijke opsporingsambtenaren op verzoek

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

 • bouw en woningtoezicht,

 • Wabo,

 • Woningwet

 • Omgevingsvergunning

Landelijke wettelijke taak

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit Wet BRP Ministerie BZK

 

*) Beperkte inzage = naam, adres, woonplaats en overlijdensdatum en indicatie geheimhouding

(element 07.70.10).

  

**) Beperkte inzage+ = naam, adres, woonplaats, naam partner, huwelijksdatum, overlijdensdatum,

indicatie geheimhouding (element 07.70.10) en kindgegevens.

 

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen  

 

 

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

 

 

 

Bestuurssecretariaat

(afdeling bedrijfsvoering)

Bijhouden huwelijksjubilea vanaf 60 jaar gehuwd en 100-jarigen.

Mutaties over wijziging in: Persoonsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

 

 

 

 

Leerlingenregistratie (o.g.v. een SLA ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden)

 

Ten behoeve van het RMC en de uitvoering van de Leerplichtadministratie

4 keer per jaar een overzicht van personen 0 t/m 23 jaar: geboortedatum, BSN, A-nummer, postcode, huisnummer en overlijdensgegevens.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

 

 

Registratie

Doel

Gegevensset

Datadistributiesysteem

 Opslag van persoongegevens t.b.v. geautomatiseerde uitwisseling van persoonsgegevens.

In het datadistributiestysteem zijn indicaties geplaatst voor het automatisch afnemen van persoonsgegevens geplaatst bij onderstaande applicaties

Persoonsgegevens, oudergegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens (actueel en historisch) en kind gegevens

Data management systeem)

Archiefwet, Post

Persoonsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens en verblijfplaatsgegevens

Belastingen

Uitvoering Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening, Belastingverordening en Vastgoedadministratie.

Persoonsgegevens, oudergegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens (actueel en historisch) en kind gegevens

 

Financiële administratiesysteem

Diverse administratieve taken m.n. het voeren van de gemeentelijke financiële administratie

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens

Geo informatiesysteem

Geo-informatie

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens

Meldingen systeem

Uitvoering gemeentelijke beheertaken.

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens.

iWriter

Uitvoering gemeentelijke beheertaken.

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Begraafplaatsadministratie

Administratieve taken; het voeren van de begraafplaatsadministratie

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Systeem voor vergunningverlening

Uitvoering gemeentelijke beheertaken.

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens en verblijfplaatsgegevens.

Parkeervergunningen administratie

Administratieve taken; het voeren van de parkeervergunningenadministratie

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens

E-formulieren

Ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren voor het aanvragen van een gemeentelijk product of dienst.

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens

Software voor organiseren van verkiezingen

Administratieve taken; het voeren van de verkiezingenadministratie

Persoonsgegevens en verblijfplaatsgegevens

 

 

 

Bijlage 4

 

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Waadhoeke.

 

Behorend bij artikel 3: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Waadhoeke 2019. (Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding).

 

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven.

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF.

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Kinderopvangwerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Jeugdwelzijnswerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Ouderenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Gehandicaptenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Sociale werkvoorziening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA.

Schuldhulpverlening.

Schuldhulpverleningsinstanties.

Bevorderen inburgering.

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus.

Migrantenhulp.

Migrantenorganisaties in de gemeente.

Ouderenondersteuning.

Ouderenorganisaties.

Onderlinge hulp patiënten.

Patiëntenverenigingen.

Bevorderen van sportgezondheid.

Sportverenigingen en organisaties.

Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuiszorgorganisaties.

Maatschappelijke of filantropische doelen.

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen.

Bevordering vrouwenwelzijn.

Vrouwenorganisaties.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Woningcorporaties.

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Ziekenhuizen.

    

 

 

Bijlage 5 Algemene voorwaarden voor verstrekken

persoonsgegevens BRP

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan een derde zoals vastgelegd in artikel 3.8 en 3.9 Wet BRP.

 

1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 • a.

  ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de gemeente persoonsgegevens ontvangt uit de BRP en valt onder het begrip derde uit de wet BRP;

 • b.

  gemeente: de gemeente Waadhoeke;

 • c.

  persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene);

 • d.

  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

 • e.

  UAVG: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

   

 

2 Te verstrekken gegevens

 

De gemeente verstrekt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de ontvanger de gegevens nodig heeft. Wanneer het doel volgens de gemeente te bereiken is met anonieme gegevens of alleen adresgegevens, dan blijft de verstrekking beperkt tot deze gegevens.

 

 

3 Voorwaarden voor verstrekking

 

De ontvanger mag de persoonsgegevens alleen verwerken wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

 

 • 1.

  De ontvanger verwerkt persoonsgegevens en is daarmee gehouden aan de AVG en UAVG.

 • 2.

  De ontvanger is op grond van de AVG een verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent onder andere dat de ontvanger:

  • a.

   passende beveiligingsmaatregelen treft zoals beschreven in artikel 32 AVG;

  • b.

   de rechten van de betrokkene respecteert zoals vastgelegd in hoofdstuk III AVG;

  • c.

   de toezichthouder en betrokkene tijdig informeert over inbreuken in verband met persoons­gegevens zoals bepaald in artikel 33 en 34 AVG.

  • d.

   de persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgevraagd.

 • 3.

  De ontvanger gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn opgevraagd bij de gemeente.

 • 4.

  Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn opgevraagd bij de gemeente, dan vraagt de ontvanger vooraf schriftelijk toestemming bij de betrokkenen.

 • 5.

  Bij communicatie naar betrokkene geeft de ontvanger aan dat:

  • a.

   de gegevens zijn ontvangen van de gemeente op basis van de wet BRP.

  • b.

   bij vragen, opmerkingen of klachten contact opgenomen kan worden met de ontvanger.

 • 6.

  De ontvanger deelt de persoonsgegevens nooit met derden, behalve als dit wettelijk verplicht is.

   

   

4 Kader

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de Regeling gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen van de gemeente Waadhoeke.